අපගේ භාෂාවෙන් OBD 2 දෝෂ කේත විකේතනය කිරීම
OBD2 දෝෂ කේත,  රසවත් ලිපි

අපගේ භාෂාවෙන් OBD 2 දෝෂ කේත විකේතනය කිරීම

එක්තරා ස්ථානයක සිට, සියලුම නිෂ්පාදකයින් ඔවුන්ගේ මෝටර් රථ නිෂ්පාදනයේ පොදු රෝග විනිශ්චය සම්බන්ධක ප්‍රමිතියකට මාරු වූ අතර OBD 2 මෙම ප්‍රමිතිය බවට පත්විය.

ඒ අනුව, මෝටර් රථවල එකම රෝග විනිශ්චය සම්බන්ධකයක් තිබේ නම්, දෝෂ කේත ටොයොටා සඳහා මෙන්ම ඔපෙල්, මිට්සුබිෂි සහ වෙනත් වෙළඳ නාම සඳහා සමාන වේ. මෝටර් රථයේ කුමන මූලද්‍රව්‍යය දෝෂ සහිතද යන්න තේරුම් ගැනීම සඳහා, රුසියානු භාෂාවෙන් OBD 2 දෝෂ කේත විකේතනය කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ. පහත දැක්වෙන්නේ දෝෂ කේතයේ එක් එක් සංකේතයේ විකේතනය මෙන්ම සියලු දෝෂ කේත විකේතනය කිරීම සහිත සම්පූර්ණ වගුවක් ද ඔබට සොයාගත හැකිය.

OBD 2 කරදර කේතයේ සංකේතයෙන් සංකේත අර්ථ නිරූපණය

පළමු අක්ෂරය අකුරක් වන අතර දෝෂ අවහිරයක් දක්වයි:

 • B - සිරුර;
 • C - අත්හිටුවීම;
 • P - එන්ජිම (ECM, ගියර් පෙට්ටිය);
 • U - දත්ත බසය.

දෙවන අක්ෂරය අංකයකි, කේත වර්ගය:

 • 0 - SAE (සම්මත);
 • 1,2 - OEM (කර්මාන්තශාලාව);
 • 3 - වෙන් කර ඇත.

තුන්වන අක්ෂරය අංකයකි, පද්ධතිය:

 • 1, 2 - ඉන්ධන පද්ධතිය;
 • 3 - ජ්වලන පද්ධතිය;
 • 4 - පිටවන වායූන්ගේ විෂ වීම අඩු කිරීම;
 • 5 - නිෂ්ක්‍රීය;
 • 6 - ECU (ECU) හෝ එහි පරිපථ;
 • 7, 8 - සම්ප්රේෂණය (ස්වයංක්රීය සම්ප්රේෂණය).

හතරවන සහ පස්වන අක්ෂර අංක වේ, කෙලින්ම දෝෂ කේතය.

පහත ඡායාරූපයෙහි OBD 2 සම්බන්ධකය පෙනෙන්නේ කෙසේදැයි ඔබට දැක ගත හැකිය.

අපගේ භාෂාවෙන් OBD 2 දෝෂ කේත විකේතනය කිරීම

OBD 2 දෝෂ කේත වගුව

P0පද්ධතිය, දෝෂ කේතයසම්පූර්ණ දෝෂ කේතයවිස්තරය ඉංග්‍රීසියෙන්විස්තර
P01XXP01XXඉන්ධන සහ වායු මැනීමඉන්ධන සහ වායු මීටර
P0100P0100MAF හෝ VAF CIRCUIT MALFUNCTIONවායු ප්‍රවාහ සංවේදක පරිපථ අක්‍රියතාව
P0101P0101MAF හෝ VAF CIRCUIT RANGE / PERF PROBLEMසං Sign ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0102P0102MAF හෝ VAF CIRCUIT LOW INPUTඅඩු නිමැවුම් මට්ටම
P0103P0103MAF හෝ VAF CIRCUIT HIGH INPUTඉහළ නිමැවුම් මට්ටම
P0105P0105MAP / BARO CIRCUIT MALFUNCTIONවායු පීඩන සංවේදක අක්‍රියතාව
P0106P0106MAP / BARO CIRCUIT RANGE / PERF PROBLEMසං Sign ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0107P0107MAP / BARO CIRCUIT LOW INPUTඅඩු නිමැවුම් මට්ටම
P0108P0108MAP / BARO CIRCUIT HIGH INPUTඉහළ නිමැවුම් මට්ටම
P0110P0110IAT MALFUNCTION CIRCUITඅභ්‍යන්තර වායු උෂ්ණත්ව සංවේදක ක්‍රියා විරහිත වීම
P0111P0111IAT RANGE / PERF PROBLEMසං Sign ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0112P0112අයිඒටී චර්කට් අඩු ඇතුළත් කිරීමඅඩු නිමැවුම් මට්ටම
P0113P0113අයිඒටී චර්කට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමඉහළ නිමැවුම් මට්ටම
P0114P0114IAT පරිපථයේ අක්‍රියතාවIAT පරිපථයේ දෝෂයක්
P0115P0115ECT චර්චට් වැරදිසිසිලන උෂ්ණත්ව සංවේදක අක්‍රියතාව
P0116P0116ECT RANGE / PERF PROBLEMසං Sign ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0117P0117ECT චක්‍රලේඛය අඩු ආදානයඅඩු නිමැවුම් මට්ටම
P0118P0118ECT චර්කට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමඉහළ නිමැවුම් මට්ටම
P0119P0119එන්ජින් සිසිලන උෂ්ණත්ව සංවේදකය පරිපථයේ අක්රිය වීමඑන්ජින් සිසිලන උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයේ ක්‍රියා විරහිත වීම
P0120P0120ටීපීඑස් සංවේදකය චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවයක්Throttle Position Sensor අක්‍රියතාව
P0121P0121TPS SENSOR RANGE / PERF PROBLEMසං Sign ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0122P0122ටීපීඑස් සෙන්ස් චක්‍රලේට් අඩු ආදානඅඩු නිමැවුම් මට්ටම
P0123P0123ටීපීඑස් මඟින් ඉහළ ආදාන ඇතුළත් වේඉහළ නිමැවුම් මට්ටම
P0124P0124Throttle Position Sensor / Switch A Intermittent CircuitThrottle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125P0125වසා දැමූ ලූප් ඉන්ධන පාලනය සඳහා අඩු ECTඅඩු සිසිලන උෂ්ණත්වය සංවෘත ලූප පාලනය සඳහා
P0126P0126ස්ථායී ක්රියාකාරිත්වය සඳහා ප්රමාණවත් සිසිලනකාරක උෂ්ණත්වයස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ප්‍රමාණවත් සිසිලනකාරක උෂ්ණත්වය
P0127P0127ඉතා ඉහළ වායු උෂ්ණත්වයඇතුල් වන වාතයේ උෂ්ණත්වය ඉතා ඉහළ ය
P0128P0128තාප ස්ථාය දෝෂ කේතයතාප ස්ථායයේ අක්රිය වීමකදී
P0129P0129බැරෝමිතික පීඩනය ඉතා අඩුයවායුගෝලීය පීඩනය ඉතා අඩුය
P0130P0130O2 SENSOR B1 S1 අක්‍රමිකතාවO2 B1 S1 සංවේදකය දෝෂ සහිතය (බැංකු 1)
P0131P0131O2 SENSOR B1 S1 අඩු වෝල්ටීයතාවයO2 B1 S1 සංවේදකය අඩු සං signal ා මට්ටමක් ඇත
P0132P0132O2 SENSOR B1 S1 ඉහළ වෝල්ටීයතාවයO2 සංවේදකය B1 S1 ඉහළ සං signal ා මට්ටමක් ඇත
P0133P0133O2 සංවේදක බී 1 එස් 1 ප්‍රතිචාර දැක්වීමO2 B1 S1 සංවේදකය සාරවත් කිරීමට / ක්ෂය වීමට මන්දගාමී ප්‍රතිචාරයක් දක්වයි
P0134P0134O2 SENSOR B1 S1 චක්‍රලේඛය අක්‍රීයයිO2 සංවේදක පරිපථ B1 S1 උදාසීන
P0135P0135O2 සංවේදක බී 1 එස් 1 තාප අක්‍රියතාවO2 සංවේදක හීටරය B1 S1 දෝෂ සහිතය
P0136P0136O2 SENSOR B1 S2 අක්‍රමිකතාවO2 සංවේදකය B1 S2 දෝෂ සහිතය
P0137P0137O2 SENSOR B1 S2 අඩු වෝල්ටීයතාවයO2 B1 S2 සංවේදකය අඩු සං signal ා මට්ටමක් ඇත
P0138P0138O2 SENSOR B1 S2 ඉහළ වෝල්ටීයතාවයO2 සංවේදකය B1 S2 ඉහළ සං signal ා මට්ටමක් ඇත
P0139P0139O2 සංවේදක බී 1 එස් 2 ප්‍රතිචාර දැක්වීමO2 B1 S2 සංවේදකය සාරවත් කිරීමට / ක්ෂය වීමට මන්දගාමී ප්‍රතිචාරයක් දක්වයි
P0140P0140O2 SENSOR B1 S2 චක්‍රලේඛය අක්‍රීයයිO2 සංවේදක පරිපථ B1 S2 උදාසීන
P0141P0141O2 සංවේදක බී 1 එස් 2 තාප අක්‍රියතාවO2 සංවේදක හීටරය B1 S2 දෝෂ සහිතය
P0142P0142O2 SENSOR B1 S3 අක්‍රමිකතාවO2 සංවේදකය B1 S3 දෝෂ සහිතය
P0143P0143O2 SENSOR B1 S3 අඩු වෝල්ටීයතාවයO2 B1 S3 සංවේදකය අඩු සං signal ා මට්ටමක් ඇත
P0144P0144O2 SENSOR B1 S3 ඉහළ වෝල්ටීයතාවයO2 සංවේදකය B1 S3 ඉහළ සං signal ා මට්ටමක් ඇත
P0145P0145O2 සංවේදක බී 1 එස් 3 ප්‍රතිචාර දැක්වීමO2 B1 S3 සංවේදකය සාරවත් කිරීමට / ක්ෂය වීමට මන්දගාමී ප්‍රතිචාරයක් දක්වයි
P0146P0146O2 SENSOR B1 S3 චක්‍රලේඛය අක්‍රීයයිO2 සංවේදක පරිපථ B1 S3 උදාසීන
P0147P0147O2 සංවේදක බී 1 එස් 3 තාප අක්‍රියතාවO2 සංවේදක හීටරය B1 S3 දෝෂ සහිතය
P0148P0148ඉන්ධන සැපයීමේ දෝෂයකිඉන්ධන සැපයුම් දෝෂය
P0149P0149ඉන්ධන කාල දෝෂයඉන්ධන කාල දෝෂය
P0150P0150O2 SENSOR B2 S1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවO2 B2 S1 සංවේදකය දෝෂ සහිතය (බැංකු 2)
P0151P0151O2 SENSOR B2 S1 CKT අඩු වෝල්ටීයතාවයO2 B2 S1 සංවේදකය අඩු සං signal ා මට්ටමක් ඇත
P0152P0152O2 සංවේදක B2 S1 CKT ඉහළ වෝල්ටීයතාවයO2 සංවේදකය B2 S1 ඉහළ සං signal ා මට්ටමක් ඇත
P0153P0153O2 සංවේදක බී 2 එස් 1 සීකේටී ස්ලෝ ප්‍රතිචාරO2 B2 S1 සංවේදකය සාරවත් කිරීමට / ක්ෂය වීමට මන්දගාමී ප්‍රතිචාරයක් දක්වයි
P0154P0154O2 SENSOR B2 S1 චක්‍රලේඛය අක්‍රීයයිO2 සංවේදක පරිපථ B2 S1 උදාසීන
P0155P0155O2 සංවේදක බී 2 එස් 1 එච්ටීආර් සීකේටී දෝෂයO2 සංවේදක හීටරය B2 S1 දෝෂ සහිතය
P0156P0156O2 SENSOR B2 S2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවO2 සංවේදකය B2 S2 දෝෂ සහිතය
P0157P0157O2 SENSOR B2 S2 CKT අඩු වෝල්ටීයතාවයO2 B2 S2 සංවේදකය අඩු සං signal ා මට්ටමක් ඇත
P0158P0158O2 සංවේදක B2 S2 CKT ඉහළ වෝල්ටීයතාවයO2 සංවේදකය B2 S2 ඉහළ සං signal ා මට්ටමක් ඇත
P0159P0159O2 සංවේදක බී 2 එස් 2 සීකේටී ස්ලෝ ප්‍රතිචාරO2 B2 S2 සංවේදකය සාරවත් කිරීමට / ක්ෂය වීමට මන්දගාමී ප්‍රතිචාරයක් දක්වයි
P0160P0160O2 SENSOR B2 S2 චක්‍රලේඛය අක්‍රීයයිO2 සංවේදක පරිපථ B2 S2 උදාසීන
P0161P0161O2 සංවේදක බී 2 එස් 2 එච්ටීආර් සීකේටී දෝෂයO2 සංවේදක හීටරය B2 S2 දෝෂ සහිතය
P0162P0162O2 SENSOR B2 S3 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවO2 සංවේදකය B2 S3 දෝෂ සහිතය
P0163P0163O2 SENSOR B2 S3 CKT අඩු වෝල්ටීයතාවයO2 B2 S3 සංවේදකය අඩු සං signal ා මට්ටමක් ඇත
P0164P0164O2 සංවේදක B2 S3 CKT ඉහළ වෝල්ටීයතාවයO2 සංවේදකය B2 S3 ඉහළ සං signal ා මට්ටමක් ඇත
P0165P0165O2 සංවේදක බී 2 එස් 3 සීකේටී ස්ලෝ ප්‍රතිචාරO2 B2 S3 සංවේදකය සාරවත් කිරීමට / ක්ෂය වීමට මන්දගාමී ප්‍රතිචාරයක් දක්වයි
P0166P0166O2 SENSOR B2 S3 චක්‍රලේඛය අක්‍රීයයිO2 සංවේදක පරිපථ B2 S3 උදාසීන
P0167P0167O2 සංවේදක බී 2 එස් 3 එච්ටීආර් සීකේටී දෝෂයO2 සංවේදක හීටරය B2 S3 දෝෂ සහිතය
P0170P0170බැංකුව 1 ඉන්ධන ට්‍රිම් අක්‍රමිකතාවබ්ලොක් 1 හි ඉන්ධන පද්ධතියෙන් ඉන්ධන කාන්දු වීම
P0171P0171බැංකු 1 පද්ධතිය ඉතා නැඹුරුසිලින්ඩර් බ්ලොක් අංක 1 දුර්වලයි (සමහර විට වායු කාන්දුවීම්)
P0172P0172බැංකු 1 පද්ධතිය ඉතා පොහොසත්අංක 1 සිලින්ඩර වල කොටස පොහොසත් ය (තුණ්ඩය අසම්පූර්ණ ලෙස වසා දැමිය හැකිය)
P0173P0173බැංකුව 2 ඉන්ධන ට්‍රිම් අක්‍රමිකතාවබ්ලොක් 2 හි ඉන්ධන පද්ධතියෙන් ඉන්ධන කාන්දු වීම
P0174P0174බැංකු 2 පද්ධතිය ඉතා නැඹුරුසිලින්ඩර් බ්ලොක් අංක 2 දුර්වලයි (සමහර විට වායු කාන්දුවීම්)
P0175P0175බැංකු 2 පද්ධතිය ඉතා පොහොසත්අංක 2 සිලින්ඩර වල කොටස පොහොසත් ය (තුණ්ඩය අසම්පූර්ණ ලෙස වසා දැමිය හැකිය)
P0176P0176ඉන්ධන සංයුක්ත සංවේදක අක්‍රමිකතාවවිමෝචන සංවේදකය CHx දෝෂ සහිතය
P0177P0177ඉන්ධන සංයුක්ත සෙන්ස් සීකේටී පරාසය / පර්ෆ්සංවේදක සං signal ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0178P0178ඉන්ධන සංයුතිය අඩු ආදානයCHx සංවේදකයේ අඩු සං signal ා මට්ටම
P0179P0179ඉන්ධන සංයුතිය ඉහළ ආදානයCHx සංවේදකයේ ඉහළ සං signal ා මට්ටම
P0180P0180ඉන්ධන තාවකාලික සංවේදකය චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවයක්ඉන්ධන උෂ්ණත්ව සංවේදකය "A" පරිපථය දෝෂ සහිතයි
P0181P0181ඉන්ධන තාවකාලික සංවේදකය චක්‍රලේඛ පරාසයක් / කාර්ය සාධනයක්සංවේදකය "A" සංඥා පරාසයෙන් පිටත ය
P0182P0182ඉන්ධන තාවකාලික සංවේදකය අඩු ආදානඅඩු ඉන්ධන උෂ්ණත්ව සංවේදක සංඥා "A"
P0183P0183ඉන්ධන තාවකාලික සංවේදකය ඉහළ ආදානඉන්ධන උෂ්ණත්ව සංවේදකය "A" ඉහළ
P0184P0184ඉන්ධන උෂ්ණත්ව සංවේදකය A පරිපථ අක් රිය වීමඉන්ධන උෂ්ණත්ව සංවේදකය A පරිපථ අක් රිය වීම
P0185P0185ඉන්ධන තාවකාලික සංවේදක බී චක්‍ර දෝෂඉන්ධන උෂ්ණත්ව සංවේදකය "B" පරිපථය දෝෂ සහිතයි
P0186P0186ඉන්ධන තාවකාලික සංවේදක පරාසය / පර්ෆ්සංවේදක සංඥා "B" පරාසයෙන් පිටත ය
P0187P0187FUEL TEMP SENSOR B අඩු ආදානයඅඩු ඉන්ධන උෂ්ණත්ව සංවේදක සංඥා "B"
P0188P0188ඉන්ධන තාවකාලික සංවේදකය බී ඉහළ ආදානයඉන්ධන උෂ්ණත්ව සංවේදකය "B" ඉහළ සංඥා
P0190P0190ඉන්ධන රේල් පීඩන චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවඉන්ධන දුම්රිය පීඩන සංවේදක පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0191P0191ඉන්ධන රේල් චක්‍රීය පරාසය / පර්ෆ්සංවේදක සං signal ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0192P0192ඉන්ධන රේල් පීඩනය අඩු ආදානඅඩු ඉන්ධන පීඩන සංවේදක සං .ාව
P0193P0193ඉන්ධන රේල් පීඩනය ඉහළ ආදානයඅධි ඉන්ධන පීඩන සංවේදක සං .ාව
P0194P0194ඉන්ධන රේල් පී.කේ.ටී.ඉන්ධන පීඩන සංවේදක සංඥා අතරමැදි
P0195P0195එන්ජින් ඔයිල් ටෙම්ප් සෙන්සර් අක්‍රමිකතාවඑන්ජින් තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0196P0196එන්ජින් ඔයිල් ටෙම්ප් සෙන්සර් රේන්ජ් / පර්ෆ්සංවේදක සං signal ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0197P0197තෙල් ටෙම්ප් සංවේදකය අඩු කරන්නඅඩු තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක සං .ාව
P0198P0198එන්ජින් ඔයිල් ටෙම්ප් සෙන්සර් ඉහළඉහළ තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක සං .ාව
P0199P0199එන්ජින් ඔයිල් ටෙම්ප් සෙන්සර් ඉන්ටර්මිට්තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක සං signal ා වරින් වර
P02XXP02XXඉන්ධන සහ වායු මැනීමඉන්ධන සහ වායු මීටර (අඛණ්ඩව)
P0200P0200ඉන්ජෙක්ටර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0201P0201ඉන්ජෙක්ටර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතා සයිල් 1සිලින්ඩර් 1 ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0202P0202ඉන්ජෙක්ටර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතා සයිල් 2සිලින්ඩර් 2 ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0203P0203ඉන්ජෙක්ටර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතා සයිල් 3සිලින්ඩර් 3 ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0204P0204ඉන්ජෙක්ටර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතා සයිල් 4සිලින්ඩර් 4 ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0205P0205ඉන්ජෙක්ටර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතා සයිල් 5සිලින්ඩර් 5 ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0206P0206ඉන්ජෙක්ටර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතා සයිල් 6සිලින්ඩර් 6 ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0207P0207ඉන්ජෙක්ටර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතා සයිල් 7සිලින්ඩර් 7 ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0208P0208ඉන්ජෙක්ටර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතා සයිල් 8සිලින්ඩර් 8 ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0209P0209ඉන්ජෙක්ටර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතා සයිල් 9සිලින්ඩර් 9 ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0210P0210ඉන්ජෙක්ටර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතා සයිල් 10සිලින්ඩර් 10 ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0211P0211ඉන්ජෙක්ටර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතා සයිල් 11සිලින්ඩර් 11 ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0212P0212ඉන්ජෙක්ටර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතා සයිල් 12සිලින්ඩර් 12 ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0213P0213COLD START INJ N0.1 අක්‍රමිකතාවසීතල ආරම්භක ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථය # 1 දෝෂ සහිතය
P0214P0214COLD START INJ N0.2 අක්‍රමිකතාවසීතල ආරම්භක ඉන්ජෙක්ටර් පාලන පරිපථය # 2 දෝෂ සහිතය
P0215P0215එන්ජින් ෂටෝෆ් සොල් වැරදිඑන්ජින් වසා දැමීමේ සොලෙනොයිඩ් දෝෂ සහිතය
P0216P0216පාලන කාල පරිච්ඡේද පාලන චක්‍රය වැරදිඑන්නත් කාල පාලන පරිපථය දෝෂ සහිතය
P0217P0217අධීක්ෂණ කොන්දේසියඑන්ජිම අධික ලෙස රත් වේ
P0218P0218පරිවර්තන අධීක්ෂණ කොන්දේසියසම්ප්‍රේෂණය අධික ලෙස රත් වේ
P0219P0219අධීක්ෂණය කළ කොන්දේසියඑන්ජිම ඇඹරී ඇත
P0220P0220ටීපීඑස් සංවේදක බී චක්‍ර දෝෂThrottle ස්ථාන සංවේදකය "B" අක්රිය වීම
P0221P0221TPS SENSOR B CIRCUIT RANGE / PERFසං Sign ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0222P0222TPS SENSOR B අඩු ආදානයසංවේදකය "B" ප්රතිදානය අඩුයි
P0223P0223TPS සංවේදකය B ඉහළ ඇතුළත් කිරීමසංවේදකය "B" ප්රතිදානය ඉහළ
P0224P0224ටීපීඑස් සංවේදක බී සීකේටී මැදිහත් වීමසංවේදක සංඥා "B" අතරමැදි
P0225P0225ටීපීඑස් සංවේදක සී චර්‍ය දෝෂThrottle Position Sensor "C" ක්‍රියා විරහිත වීම
P0226P0226TPS SENSOR C CIRCUIT RANGE / PERFසං Sign ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0227P0227TPS SENSOR C අඩු ආදානයසංවේදකය "C" ප්රතිදානය අඩුයි
P0228P0228TPS SENSOR C ඉහළ ආදානයසංවේදකය "C" ප්රතිදානය ඉහළයි
P0229P0229ටීපීඑස් සංවේදක සී කේකේටී මැදිහත් වීමසංවේදක සංඥා "C" අතරමැදි
P0230P0230ඉන්ධන පොම්ප ප්‍රාථමික චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවඉන්ධන පොම්පයේ මූලික පරිපථය (ඉන්ධන පොම්ප රිලේ පාලනය) දෝෂ සහිතය
P0231P0231ඉන්ධන පොම්ප දෙවන චක්‍රලේඛය අඩුයඉන්ධන පොම්පයේ ද්විතියික පරිපථය නිරන්තරයෙන් අඩුය
P0232P0232ඉන්ධන පොම්ප දෙවන චක්‍රලේඛය ඉහළයිඉන්ධන පොම්පයේ ද්විතියික පරිපථය නිරන්තරයෙන් ඉහළ ය
P0233P0233ඉන්ධන පොම්ප දෙවන සී.කේ.ටී.ඉන්ධන පොම්පයේ ද්විතියික පරිපථය අතරමැදි මට්ටමක් ඇත
P0235P0235ටර්බෝ බූස්ට් සංවේදකය චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවයක්Turbo Boost Pressure Sensor "A" Circuit දෝෂ සහිතයි
P0236P0236ටර්බෝ බූස්ට් සෙන්සර් චක්‍රලේඛ පරාසයක් / කාර්ය සාධනයක්ටර්බයින් සංවේදකය "A" වෙතින් සංඥාව පරාසයෙන් බැහැරව ඇත
P0237P0237ටර්බෝ බූස්ට් සංවේදකය අඩු චක්‍රයක්ටර්බයින් සංවේදකය "A" සංඥාව නිරන්තරයෙන් අඩු වේ
P0238P0238ටර්බෝ බූස්ට් සෙන්සර් චක්‍රලේඛයක්ටර්බයින් සංවේදකය "A" වෙතින් සංඥාව නිරන්තරයෙන් ඉහළ ය
P0239P0239ටර්බෝ බූස්ට් සෙන්සර් බී චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවTurbo Boost Pressure Sensor "B" Circuit දෝෂ සහිතයි
P0240P0240ටර්බෝ බූස්ට් සෙන්සර් බී චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්ටර්බයින සංවේදකය "B" වෙතින් සංඥාව පරාසයෙන් පිටත ය
P0241P0241ටර්බෝ බූස්ට් සෙන්සර් බී චක්‍රලේඛය අඩුයටර්බයින් සංවේදකය "B" වෙතින් සංඥාව නිරන්තරයෙන් අඩු වේ
P0242P0242ටර්බෝ බූස්ට් සෙන්සර් බී චක්‍රලේඛයටර්බයින් සංවේදකය "B" වෙතින් සංඥාව නිරන්තරයෙන් ඉහළ ය
P0243P0243ටර්බෝ සොලෙනොයිඩ් අක්‍රමිකතාවයක් නාස්ති කරයිටර්බයින් පිටාර ද්වාරය සොලෙනොයිඩ් "A" දෝෂ සහිතයි
P0244P0244ටර්බෝ සොලෙනොයිඩ් පරාසය / පර්ෆ් එකක් නාස්ති කරයිටර්බයින් Solenoid "A" සංඥාව පරාසයෙන් පිටත
P0245P0245ටර්බෝ සොලෙනොයිඩ් අඩුයිTurbine exhaust solenoid "A" සෑම විටම වසා ඇත
P0246P0246ටර්බෝ සොලෙනොයිඩ් උස නාස්ති කරන්නTurbine exhaust solenoid "A" සෑම විටම විවෘත වේ
P0247P0247ටර්බෝ අපද්‍රව්‍ය බී සොලෙනොයිඩ් මැල්ෆන්ක්ටර්බයින් පිටාර සොලෙනොයිඩ් "බී" දෝෂ සහිතයි
P0248P0248ටර්බෝ අපද්‍රව්‍ය බී සොලෙනොයිඩ් පරාසය / පර්ෆ්ටර්බයින් Solenoid "B" සංඥාව පරාසයෙන් පිටත
P0249P0249ටර්බෝ අපද්‍රව්‍ය බී සොලෙනොයිඩ් අඩුයිTurbine exhaust solenoid "B" සෑම විටම වසා ඇත
P0250P0250ටර්බෝ අපද්‍රව්‍ය බී සොලෙනොයිඩ් ඉහළTurbine exhaust solenoid "B" සෑම විටම විවෘත වේ
P0251P0251ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්පය රොටර් / කැම් අක්‍රමිකතාවයක්ටර්බයින් එන්නත් පොම්ප "A" දෝෂ සහිතයි
P0252P0252ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්පය රොටර් / කැම් රේන්ජ් / පර්ෆ්ටර්බයින් ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්ප සංඥාව "A" එකතු කිරීමෙන් පිටතට පැමිණේ. පරාසය
P0253P0253ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්පය රොටර් / කැම් අඩුයිටර්බයින් එන්නත් පොම්පය "A" සංඥාව අඩුයි
P0254P0254ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්පය රෝටර් / කැම් උසටර්බයින් එන්නත් පොම්පය "A" සංඥා ඉහළ
P0255P0255ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්පය රොටර් / කැම් අතුරුමුහුණතක්ටර්බයින් එන්නත් පොම්ප සංඥා "A" අතරමැදි
P0256P0256ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්ප බී රොටර් / කැම් අක්‍රමිකතාවටර්බයින් එන්නත් පොම්ප "B" දෝෂ සහිතයි
P0257P0257ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්ප බී රොටර් / කැම් රේන්ජ් / පර්ෆ්ටර්බයින් ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්ප සංඥාව "B" එකතු කිරීමෙන් පිටතට පැමිණේ. පරාසය
P0258P0258ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්ප බී රොටර් / කැම් අඩුටර්බයින් ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්පය "බී" සංඥාව අඩුයි
P0259P0259ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්ප බී රොටර් / කැම් ඉහළටර්බයින් එන්නත් පොම්පය "බී" සංඥා ඉහළ
P0260P0260ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්ප බී රොටර් / කැම් ඉන්ටර්මිට්ටර්බයින් එන්නත් පොම්ප සංඥා "B" අතරමැදි
P0261P0261ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 1 චක්‍රය අඩුයි1 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බිමට කෙටි වේ
P0262P0262ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 1 චක්‍රීය උස1 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බාධා හෝ + 12V දක්වා කෙටි වේ
P0263P0263සිලින්ඩර් 1 CONTRIB / BAL FAULT1 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩයේ රියදුරු දෝෂ සහිතය
P0264P0264ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 2 චක්‍රය අඩුයි2 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බිමට කෙටි වේ
P0265P0265ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 2 චක්‍රීය උස2 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බාධා හෝ + 12V දක්වා කෙටි වේ
P0266P0266සිලින්ඩර් 2 CONTRIB / BAL FAULT2 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩයේ රියදුරු දෝෂ සහිතය
P0267P0267ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 3 චක්‍රය අඩුයි3 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බිමට කෙටි වේ
P0268P0268ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 3 චක්‍රීය උස3 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බාධා හෝ + 12V දක්වා කෙටි වේ
P0269P0269සිලින්ඩර් 3 CONTRIB / BAL FAULT3 වන සිලින්ඩරයේ ඉන්ජෙක්ටරයේ රියදුරු දෝෂ සහිතය
P0270P0270ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 4 චක්‍රය අඩුයි4 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බිමට කෙටි වේ
P0271P0271ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 4 චක්‍රීය උස4 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බාධා හෝ + 12V දක්වා කෙටි වේ
P0272P0272සිලින්ඩර් 4 CONTRIB / BAL FAULT4 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩයේ රියදුරු දෝෂ සහිතය
P0273P0273ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 5 චක්‍රය අඩුයි5 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බිමට කෙටි වේ
P0274P0274ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 5 චක්‍රීය උස5 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බාධා හෝ + 12V දක්වා කෙටි වේ
P0275P0275සිලින්ඩර් 5 CONTRIB / BAL FAULT5 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩයේ රියදුරු දෝෂ සහිතය
P0276P0276ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 6 චක්‍රය අඩුයි6 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බිමට කෙටි වේ
P0277P0277ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 6 චක්‍රීය උස6 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බාධා හෝ + 12V දක්වා කෙටි වේ
P0278P0278සිලින්ඩර් 6 CONTRIB / BAL FAULT6 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩයේ රියදුරු දෝෂ සහිතය
P0279P0279ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 7 චක්‍රය අඩුයි7 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බිමට කෙටි වේ
P0280P0280ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 7 චක්‍රීය උස7 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බාධා හෝ + 12V දක්වා කෙටි වේ
P0281P0281සිලින්ඩර් 7 CONTRIB / BAL FAULT7 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩයේ රියදුරු දෝෂ සහිතය
P0282P0282ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 8 චක්‍රය අඩුයි8 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බිමට කෙටි වේ
P0283P0283ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 8 චක්‍රීය උස8 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බාධා හෝ + 12V දක්වා කෙටි වේ
P0284P0284සිලින්ඩර් 8 CONTRIB / BAL FAULT8 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩයේ රියදුරු දෝෂ සහිතය
P0285P0285ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 9 චක්‍රය අඩුයි9 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බිමට කෙටි වේ
P0286P0286ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 9 චක්‍රීය උස9 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බාධා හෝ + 12V දක්වා කෙටි වේ
P0287P0287සිලින්ඩර් 9 CONTRIB / BAL FAULT9 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩයේ රියදුරු දෝෂ සහිතය
P0288P0288ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 10 චක්‍රය අඩුයි10 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බිමට කෙටි වේ
P0289P0289ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 10 චක්‍රීය උස10 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බාධා හෝ + 12V දක්වා කෙටි වේ
P0290P0290සිලින්ඩර් 10 CONTRIB / BAL FAULT10 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩයේ රියදුරු දෝෂ සහිතය
P0291P0291ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 11 චක්‍රය අඩුයි11 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බිමට කෙටි වේ
P0292P0292ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 11 චක්‍රීය උස11 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බාධා හෝ + 12V දක්වා කෙටි වේ
P0293P0293සිලින්ඩර් 11 CONTRIB / BAL FAULT11 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩයේ රියදුරු දෝෂ සහිතය
P0294P0294ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 12 චක්‍රය අඩුයි12 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බිමට කෙටි වේ
P0295P0295ඉන්ජේ සිලින්ඩර් 12 චක්‍රීය උස12 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩය බාධා හෝ + 12V දක්වා කෙටි වේ
P0296P0296සිලින්ඩර් 12 CONTRIB / BAL FAULT12 වන සිලින්ඩරයේ තුණ්ඩයේ රියදුරු දෝෂ සහිතය
P0297P0297වාහනයේ අධික වේගය තත්ත්වයවාහන අධික වේගය
P0298P0298එන්ජින් ඔයිල් අධික උනුසුම් තත්ත්වයඑන්ජින් ඔයිල් අධික උනුසුම් වීමේ තත්වය
P0299P0299Turbocharger / Supercharger A Underboost තත්ත්වයturbo/supercharger boost අඩු කරන ලදී
P03XXP03XXIGNITION SYSTEM හෝ MISFIREIGNITION සහ MISSING SYSTEM
P0300P0300සසම්භාවී / බහු වැරදි හඳුනාගැනීමඅහඹු / බහුවිධ වැරදි අනාවරණය විය
P0301P0301සිලින්ඩර් 1 වැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ඇත1 වන සිලින්ඩරයේ අස්ථානගතවීම අනාවරණය විය
P0302P0302සිලින්ඩර් 2 වැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ඇත2 වන සිලින්ඩරයේ අස්ථානගතවීම අනාවරණය විය
P0303P0303සිලින්ඩර් 3 වැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ඇත3 වන සිලින්ඩරයේ අස්ථානගතවීම අනාවරණය විය
P0304P0304සිලින්ඩර් 4 වැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ඇත4 වන සිලින්ඩරයේ අස්ථානගතවීම අනාවරණය විය
P0305P0305සිලින්ඩර් 5 වැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ඇත5 වන සිලින්ඩරයේ අස්ථානගතවීම අනාවරණය විය
P0306P0306සිලින්ඩර් 6 වැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ඇත6 වන සිලින්ඩරයේ අස්ථානගතවීම අනාවරණය විය
P0307P0307සිලින්ඩර් 7 වැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ඇත7 වන සිලින්ඩරයේ අස්ථානගතවීම අනාවරණය විය
P0308P0308සිලින්ඩර් 8 වැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ඇත8 වන සිලින්ඩරයේ අස්ථානගතවීම අනාවරණය විය
P0309P0309සිලින්ඩර් 9 වැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ඇත9 වන සිලින්ඩරයේ අස්ථානගතවීම අනාවරණය විය
P0310P0310සිලින්ඩර් 10 වැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ඇත10 වන සිලින්ඩරයේ අස්ථානගතවීම අනාවරණය විය
P0311P0311සිලින්ඩර් 11 වැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ඇත11 වන සිලින්ඩරයේ අස්ථානගතවීම අනාවරණය විය
P0312P0312සිලින්ඩර් 12 වැරදි ලෙස හඳුනාගෙන ඇත12 වන සිලින්ඩරයේ අස්ථානගතවීම අනාවරණය විය
P0313P0313අඩු ඉන්ධන මට්ටමේ ගිනි ගැනීමක් අනාවරණය වියඅඩු ඉන්ධන මට්ටමේ අපැහැදිලි බව හඳුනාගෙන ඇත
P0314P0314එක් සිලින්ඩරයක වැරදීම (සිලින්ඩරය නිශ්චිතව දක්වා නැත)එක් සිලින්ඩරයක අබලන් වීම (සිලින්ඩරය නිශ්චිතව දක්වා නැත)
P0315P0315දොඹකරයේ පිහිටුම් පද්ධතියේ වෙනසක් අනාවරණය වී නොමැතCrankshaft ස්ථාන පද්ධතිය වෙනස් කිරීම අර්ථ දක්වා නැත
P0316P0316ආරම්භයේදී එන්ජිම වැරදීමපණ ගැන්වීමේදී එන්ජිම වැරදී යයි
P0317P0317රළු මාර්ගය සඳහා උපකරණ අතුරුදහන්රළු මාර්ග සඳහා උපකරණ නොමැත
P0318P0318රළු මාර්ග සංවේදකය සංඥා පරිපථයකිරළු මාර්ග සංවේදකය සංඥා පරිපථයකි
P0319P0319රළු මාර්ග සංවේදක B සංඥා පරිපථයරළු මාර්ග සංවේදක B සංඥා පරිපථය
P0320P0320IGN / DIST RPM CKT INPUT MALFUNCTIONජ්වලන බෙදාහරින්නාගේ පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0321P0321IGN / DIST RPM CKT RANGE / PERFORMANCEජ්වලන බෙදාහරින්නාගේ පරිපථයේ සං signal ාව එකතු කිරීම සඳහා පිටතට යයි. සීමාවන්
P0322P0322IGN / DIST RPM CKT NO SIGNALජ්වලන බෙදාහරින්නාගේ පරිපථ සං Sign ා අස්ථානගත වී ඇත
P0323P0323IGN / DIST RPM CKT INTERMITTENTජ්වලන බෙදාහරින්නාගේ පරිපථ සං signal ා වරින් වර
P0324P0324තට්ටු පාලන පද්ධතියේ දෝෂයකිතට්ටු කිරීමේ පාලන පද්ධතියේ දෝෂය
P0325P0325KNOCK SENSOR 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවතට්ටු සංවේදක පරිපථ අංක 1 දෝෂ සහිතය
P0326P0326KNOCK SENSOR 1 RANGE / PERFORMANCEතට්ටු සංවේදක සං signal ාව # 1 පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0327P0327KNOCK SENSOR 1 අඩු ආදානයතට්ටු සංවේදකය # 1 සං signal ාව අඩුයි
P0328P0328KNOCK SENSOR 1 ඉහළ ආදානයතට්ටු සංවේදකය # 1 සං signal ාව ඉහළයි
P0329P0329සංවේදක 1 බාධා කරන්නතට්ටු සංවේදක සං signal ාව # 1 අතරමැදි
P0330P0330KNOCK SENSOR 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවතට්ටු සංවේදක පරිපථ අංක 2 දෝෂ සහිතය
P0331P0331KNOCK SENSOR 2 RANGE / PERFORMANCEතට්ටු සංවේදක සං signal ාව # 2 පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0332P0332KNOCK SENSOR 2 අඩු ආදානයතට්ටු සංවේදකය # 2 සං signal ාව අඩුයි
P0333P0333KNOCK SENSOR 2 ඉහළ ආදානයතට්ටු සංවේදකය # 2 සං signal ාව ඉහළයි
P0334P0334සංවේදක 2 බාධා කරන්නතට්ටු සංවේදක සං signal ාව # 2 අතරමැදි
P0335P0335ක්‍රැන්ක් ෂාෆ්ට් තනතුර වැරදි දෙයක් දුටුවේයCrankshaft පිහිටුම් සංවේදකය "A" දෝෂ සහිතයි
P0336P0336CRANKSHAFT POS පරාසය / කාර්යසාධනයසංවේදකය "A" සංඥා පරාසයෙන් පිටත
P0337P0337CRANKSHAFT POSITION SENSOR අඩු ආදානසංවේදකය "A" සංඥාව අඩු හෝ බිමට කෙටි වේ
P0338P0338CRANKSHAFT POSITION SENSOR ඉහළ ආදානසංවේදකය "A" සංඥාව ඉහළ හෝ 12V දක්වා කෙටි වේ
P0339P0339සංවේදක මැදිහත් වීමක් සහිත ක්‍රාන්ක් ෂාෆ්ට් තැපැල්සංවේදක සංඥා "A" අතරමැදි
P0340P0340කැම්ෂාෆ්ට් පොසිෂන් සංවේදක වැරදිකැම්ෂාෆ්ට් ස්ථාන සංවේදකය දෝෂ සහිතය
P0341P0341CAMSHAFT POSITION RANGE / PERFORMANCEසංවේදක සං signal ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0342P0342කැම්ෂාෆ්ට් පොසිෂන් සංවේදකය අඩු ඇතුළත් කිරීමසංවේදක සං signal ාව අඩු හෝ බිමට කෙටි වේ
P0343P0343කැම්ෂාෆ්ට් පොසිෂන් සෙන්සර් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමසංවේදක සං signal ාව ඉහළයි
P0344P0344කැම්ෂාෆ්ට් පොසිෂන් සංවේදක මැදිහත් වීමසංවේදක සං signal ා වරින් වර
P0350P0350IGN COIL PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONජ්වලන දඟරයේ ප්‍රාථමික / ද්විතියික පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0351P0351IGN COIL PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONIgnition Coil "A" ප්‍රාථමික/ද්විතියික පරිපථ දෝෂ සහිතයි
P0352P0352IGN COIL B PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONIgnition Coil "B" ප්‍රාථමික/ද්විතියික පරිපථ දෝෂ සහිතයි
P0353P0353IGN COIL C PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONIgnition Coil "C" ප්‍රාථමික/ද්විතියික පරිපථ දෝෂ සහිතයි
P0354P0354IGN COIL D PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONIgnition Coil "D" ප්‍රාථමික/ද්විතියික පරිපථ දෝෂ සහිතයි
P0355P0355IGN COIL E PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONIgnition Coil "E" ප්‍රාථමික/ද්විතියික පරිපථ දෝෂ සහිතයි
P0356P0356IGN COIL F PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONIgnition Coil "F" ප්‍රාථමික/ද්විතියික පරිපථ දෝෂ සහිතයි
P0357P0357IGN COIL G PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONIgnition Coil "G" ප්‍රාථමික/ද්විතියික පරිපථ දෝෂ සහිතයි
P0358P0358IGN COIL H PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONIgnition Coil "H" ප්‍රාථමික/ද්විතියික පරිපථ දෝෂ සහිතයි
P0359P0359IGN COIL I PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONජ්වලන දඟර ප්රාථමික / ද්විතියික පරිපථ "I" දෝෂ සහිතයි
P0360P0360IGN COIL J PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONIgnition Coil "J" ප්‍රාථමික/ද්විතියික පරිපථ දෝෂ සහිතයි
P0361P0361IGN COIL K PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONIgnition Coil "K" ප්‍රාථමික/ද්විතියික පරිපථ දෝෂ සහිතයි
P0362P0362IGN COIL L PRI / SEC CIRCUIT MALFUNCTIONIgnition Coil "L" ප්‍රාථමික/ද්විතියික පරිපථ දෝෂ සහිතයි
P0363P0363වැරදි ගින්නක් අනාවරණය විය - ඉන්ධන පිරවීම අක්‍රීය කර ඇතවැරදි ගින්නක් අනාවරණය විය - ඉන්ධන සැපයුම අත්හිටුවයි
P0364P0364සිලින්ඩර අංක 2 camshaft පිහිටුම් සංවේදක සංඥා දෝෂයCylinder No. 2 camshaft position sensor signal error.
P0365P0365Camshaft Position Sensor "B" Circuit Bank 1Camshaft Position Sensor "B" Circuit Bank 1
P0366P0366Camshaft Position Sensor B පරාසය / කාර්ය සාධන බැංකුව 1Camshaft Position Sensor B පරාසය/කාර්ය සාධන බැංකුව 1
P0367P0367Camshaft ස්ථාන සංවේදකය B පරිපථ බැංකුව 1 අඩුCamshaft පිහිටුම් සංවේදකය B බැංකුව 1 පරිපථය අඩුයි
P0368P0368Camshaft පිහිටුම් සංවේදකය "B" පරිපථය අඩුයිCamshaft පිහිටුම් සංවේදකය "B" පරිපථය අඩුයි
P0369P0369Camshaft ස්ථාන සංවේදකය "B" පරිපථය අතරමැදිකැම්ෂාෆ්ට් ස්ථාන සංවේදකය "බී" පරිපථය වැරදියි
P0370P0370ටයිමින් රෙෆ් (එච්ආර්එස්) අක්‍රමිකතාවයක්යොමු සමමුහුර්තකරණය, අධි විභේදන සංඥාව, දෝෂය
P0371P0371ටයිමින් රෙෆ් (එච්ආර්එස්) බොහෝ ස්පන්දනකාල යොමුව, අධි විභේදන සංඥාව, ස්පන්දන වැඩිය
P0372P0372ටයිමින් රෙෆ් (එච්ආර්එස්) බොහෝ ස්පන්දනකාල යොමුව, අධි විභේදන සංඥාව, ස්පන්දන ඉතා අඩුය
P0373P0373ටයිමින් රෙෆ් (එච්ආර්එස්) අතරමැදි ස්පන්දනයක්අධි විභේදන සමුද්දේශ කාලය අතරමැදි/අස්ථිර ස්පන්දන
P0374P0374ටයිමින් රෙෆ් (එච්ආර්එස්) ස්පන්දන නැතයොමු සමමුහුර්තකරණය, අධි විභේදන සංඥා A, ස්පන්දන නැත
P0375P0375ටයිමින් රෙෆ් (එච්ආර්එස්) බී අක්‍රමිකතාවඅධි විභේදන සංඥා බී අක් රිය වීම
P0376P0376ටයිමින් රෙෆ් (එච්ආර්එස්) බී බොහෝ ස්පන්දනවැරදි ප්‍රතිලෝම ගියර් අනුපාතය
P0377P0377ටයිමින් රෙෆ් (එච්ආර්එස්) බී බොහෝ ස්පන්දනකාල යොමුව, අධි විභේදන සංඥා B, ස්පන්දන ඉතා අඩුය
P0378P0378ටයිමින් රෙෆ් (එච්ආර්එස්) බී අතරමැදි ස්පන්දනකාල පරිශීලනය, අධි විභේදන B සංඥා, අතරමැදි/අස්ථායී ස්පන්දන
P0379P0379ටයිමින් රෙෆ් (එච්ආර්එස්) බී ස්පන්දන නැතcamshaft පිහිටුම් සංවේදකය "B" පරාසයෙන් පිටත අක්රිය වීම
P0380P0380GLOW PLUG / HEATER CIRCUIT MALFUNCTIONදිලිසෙන ප්ලග් හෝ තාපන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0381P0381ග්ලෝ ප්ලග් / හීටර් ඉන්ඩිකේටර් මැල්ෆන්ක්දිලිසෙන ප්ලග් හෝ තාප දර්ශක දෝෂ සහිතය
P0382P0382Crankshaft පිහිටුම් සංවේදකය "B" සමඟ ගැටළුCrankshaft පිහිටුම් සංවේදකය "B" සමඟ ගැටළු
P0383P0383මෝටර් රථයේ දිලිසෙන පද්ධතියේ අක්රිය වීමමෝටර් රථයේ දිලිසෙන පද්ධතියේ අක්රිය වීම
P0384P0384DTC Glow Plug Control Module Circuit HighGlow Plug Control Module Circuit High
P0385P0385CRANKSHFT තැපෑලෙන් නිකුත් කරන ලද සහතික පත්‍ර වැරදිCrankshaft Position Sensor "B" Circuit දෝෂ සහිතයි
P0386P0386CRANKSHFT POS SEN B RANGE / PERFORMANCEසංවේදකය "B" සංඥාව පරාසයෙන් පිටත
P0387P0387CRANKSHFT තැපෑල යැව්වා, අඩු ගාස්තුවක් ඇතුළත් කරන්නසංවේදක පරිපථය විවෘත හෝ බිමට කෙටි කර ඇත
P0388P0388CRANKSHFT තැපෑල යැවීය, වැඩි වාර ගණනක් ඇතුළත් වේසංවේදක පරිපථය බල ප්‍රතිදානයන්ගෙන් එකකට කෙටි වේ
P0389P0389කඩාවැටුණු තැපැල් අංකය නිකුත් කරන ලදිසංවේදක සංඥා "B" අතරමැදි
P0390P0390Camshaft ස්ථානය (CMP) සංවේදකය B, බැංකුව 2 - පරිපථ අක්රිය වීමCamshaft Position (CMP) Sensor B Bank 2 - Circuit Malfunction
P04XXP04XXසහායක විමෝචන පාලනයගෑස් විෂ අඩු කිරීමේ පද්ධතිය ඉවත් කරන්න
P0400P0400ඊජීආර් ප්‍රවාහ වැරදිපිටවන වායු ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පද්ධතියේ දෝෂ සහිතය
P0401P0401EGR FLOW INSFFICIENTපිටවන වායු ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පද්ධතිය අකාර්යක්ෂමයි
P0402P0402EGR FLOW අතිරික්තයපිටවන වායු ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පද්ධතිය අතිරික්තය
P0403P0403ඊජීආර් චක්‍ර වැරදිEGR සංවේදක පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0404P0404EGR RANGE / PERFORMANCEසංවේදක සං signal ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0405P0405EGR SENSOR අඩු චක්‍රයක්සංවේදකය "A" සංඥාව අඩුයි
P0406P0406EGR SENSOR චක්‍රලේඛයක්සංවේදකය "A" සංඥාව ඉහළයි
P0407P0407ඊජීආර් සෙන්සර් බී චක්‍රය අඩුයිසංවේදකය "B" සංඥාව අඩුයි
P0408P0408ඊජීආර් සෙන්සර් බී චාරිකා උසසංවේදකය "B" සංඥාව ඉහළයි
P0409P0409පිටාර වායු ප්‍රතිචක්‍රීකරණ සංවේදක පරිපථය "A"පිටාර වායු ප්රතිචක්රීකරණ සංවේදකය "A" පරිපථය
P0410P0410දෙවන ගුවන් යානා පද්ධතියේ අක්‍රමිකතාවද්විතියික වායු සැපයුම් (එන්නත්) පද්ධතිය දෝෂ සහිතය
P0411P0411දෙවන ගුවන් ඉන්ජ් වැරදි ප්‍රවාහයද්විතියික වායු සැපයුම් පද්ධතිය හරහා වැරදි ප්‍රවාහයක් ගමන් කරයි
P0412P0412ද්විතීයික ගුවන් ඉන්ජ් වෑල්ව් අක්‍රමිකතාවයක්ද්විතියික වායු සැපයුම් කපාට "A" දෝෂ සහිතය
P0413P0413දෙවන ගුවන් ඉන්ජ් වෑල්ව් විවෘතයිද්විතියික වායු සැපයුම් කපාට "A" සෑම විටම විවෘතව පවතී
P0414P0414දෙවන ගුවන් ඉන්ජ් වෑල්ව කෙටි කර ඇතද්විතියික වායු සැපයුම් කපාට "A" සෑම විටම වසා ඇත
P0415P0415තත්පර ගුවන් ඉන්ජ් වෑල්ව් බී අක්‍රමිකතාවද්විතියික වායු සැපයුම් කපාට "B" දෝෂ සහිතය
P0416P0416දෙවන ගුවන් ඉන්ජ් වෑල්ව් බී විවෘතද්විතියික වායු සැපයුම් කපාටය "B" සෑම විටම විවෘතව පවතී
P0417P0417තත්පර ගුවන් ඉන්ජ් වෑල්ව් බී කෙටිද්විතියික වායු සැපයුම් කපාට "B" සෑම විටම වසා ඇත
P0418P0418ද්විතියික වායු එන්නත් පද්ධතිය රිලේ අක්‍රිය වීමද්විතියික වායු එන්නත් පද්ධතියේ රිලේ A හි අක්රිය වීම
P0419P0419ද්විතියික වායු එන්නත් පද්ධතිය රිලේ බී අක්‍රිය වීමද්විතියික වායු එන්නත් පද්ධතිය රිලේ බී අක්‍රිය වීම
P0420P0420තෙරපුමට පහළින් CAT SYS EFFIC B1"B1" උත්ප්රේරක පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාවය එළිපත්තට වඩා අඩුය
P0421P0421ත්‍රෙෂෝල්ඩ් වලට පහළින් කැට් E ලදායී එෆ් 1 උණුසුම් කරන්නඋත්ප්රේරක "B1" තාපන කාර්යක්ෂමතාවය එළිපත්තට වඩා පහළින්
P0422P0422ත්‍රෙෂෝල්ඩ් වලට පහළින් ප්‍රධාන කැට් කාර්යක්ෂම බී 1"B1" ප්‍රධාන උත්ප්‍රේරකයේ කාර්යක්ෂමතාවය එළිපත්තට වඩා අඩුය
P0423P0423තෙරපුමට පහළින් රත් වූ කැට් කාර්යක්ෂම බී 1උත්ප්රේරක හීටරය "B1" කාර්යක්ෂමතාව සීමාවට පහළින්
P0424P0424තෙරපුමට පහළින් උණුසුම් කැට් ටෙම්ප් බී 1උත්ප්රේරක තාපක උෂ්ණත්වය "B2" එළිපත්තට වඩා අඩුය
P0425P0425උත්ප්රේරක උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයේ අක්රිය වීම (බැංකු 1, සංවේදකය 1)උත්ප්රේරක උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථ අක්රිය වීම (බැංකු 1 සංවේදක 1)
P0426P0426උත්ප්රේරක උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථ කාර්ය සාධනය (බැංකු 1, සංවේදකය 1)උත්ප්රේරක උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථ කාර්ය සාධනය (බැංකු 1 සංවේදකය 1)
P0427P0427උත්ප්‍රේරක උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය අඩු (බැංකු 1, සංවේදකය 1)උත්ප්‍රේරක උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයේ අඩු සංඥා මට්ටම (බැංකු 1, සංවේදක 1)
P0428P0428උත්ප්රේරක උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයේ ඉහළ සංඥා (බැංකු 1, සංවේදකය 1)උත්ප්රේරක උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම (බැංකු 1, සංවේදකය 1)
P0429P0429උත්ප්රේරක තාපක පාලන පරිපථය (බැංකු 1)උත්ප්‍රේරක තාපක පාලන පරිපථය (බැංකුව 1)
P0430P0430තෙරපුමට පහළින් CAT SYS EFFIC B2"B2" උත්ප්රේරක පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාවය එළිපත්තට වඩා අඩුය
P0431P0431ත්‍රෙෂෝල්ඩ් වලට පහළින් කැට් E ලදායී එෆ් 2 උණුසුම් කරන්නඋත්ප්රේරක "B2" තාපන කාර්යක්ෂමතාවය එළිපත්තට වඩා පහළින්
P0432P0432ත්‍රෙෂෝල්ඩ් වලට පහළින් ප්‍රධාන කැට් කාර්යක්ෂම බී 2"B2" ප්‍රධාන උත්ප්‍රේරකයේ කාර්යක්ෂමතාවය එළිපත්තට වඩා අඩුය
P0433P0433තෙරපුමට පහළින් රත් වූ කැට් කාර්යක්ෂම බී 2උත්ප්රේරක හීටරය "B2" කාර්යක්ෂමතාව සීමාවට පහළින්
P0434P0434තෙරපුමට පහළින් උණුසුම් කැට් ටෙම්ප් බී 2උත්ප්රේරක තාපක උෂ්ණත්වය "B2" එළිපත්තට වඩා අඩුය
P0440P0440EVAP පාලන පද්ධතියේ අක්‍රමිකතාවගෑස්ලීන් වාෂ්ප ප්‍රතිසාධන පද්ධතිය අධීක්ෂණ දෝෂ සහිතය
P0441P0441පාලක මුඩු පිරිසිදු කිරීමේ ගලායාම ඉවත් කරන්නගෑස්ලීන් වාෂ්ප ප්‍රතිසාධන පද්ධතිය දුර්වල ලෙස පිපිරී ඇත
P0442P0442කුඩා කාන්දු වූ ඊවාප් පාලනය කර ඇතවාෂ්ප ප්‍රතිසාධන පද්ධතියේ කුඩා කාන්දුවීම් අනාවරණය විය
P0443P0443පාලනයෙන් තොර පවිත්‍ර පාලනය ඉවත් කරන්නEVAP පිරිසිදු කිරීමේ කපාට පාලන දෝෂය
P0444P0444EVAP PURGE VALVE CIRCUIT විවෘත වේEVAP පිරිසිදු කිරීමේ කපාටය සැමවිටම විවෘත වේ
P0445P0445පිරිසිදු වෑල්ව කෙටි පරිපථය මඟ හරින්නEVAP පිරිසිදු කිරීමේ කපාටය සෑම විටම වසා ඇත
P0446P0446පාලනයෙන් වැරදි පාලනය ඉවත් කරන්න"EVAP" පද්ධතියේ වායු කපාට පාලනය වැරදි ලෙස ක්රියා කරයි
P0447P0447වාෂ්ප පාලනය විවෘත කරන්නEVAP වායු කපාටය සෑම විටම විවෘතව පවතී
P0448P0448EVAP VENT CONTROL කෙටි කර ඇතEVAP පද්ධතියේ වායු කපාටය සෑම විටම වසා ඇත
P0450P0450පීඩන සංවේදක වැරදි වලින් ගැලවෙන්නගෑස්ලීන් වාෂ්ප පීඩන සංවේදකය දෝෂ සහිතය
P0451P0451EVAP CONTROL PRESS RANGE / PERFORMANCEගෑස්ලීන් වාෂ්ප පීඩන සංවේදකයේ සං the ාව එකතු කිරීම ඉක්මවා යයි. පරාසය
P0452P0452පාලක පීඩන සංවේදකය අඩු ඇතුළත් කිරීමකින් වාෂ්ප වන්නගෑස්ලීන් වාෂ්ප පීඩන සංවේදක සං signal ාව අඩුය
P0453P0453පාලක පීඩන සංවේදකයෙන් ඉහළ ඇතුළු වීමක් ඉවත් කරන්නගෑස්ලීන් වාෂ්ප පීඩන සංවේදක සං signal ාව ඉහළයි
P0454P0454පාලක පීඩන සංවේදක මැදිහත් වීම ඉවත් කරන්නගැසොලින් වාෂ්ප පීඩන සංවේදක සං signal ා වරින් වර
P0455P0455පාලක ඊවාප් ග්‍රීස් කාන්දු වූ බව හඳුනාගෙන ඇතවාෂ්ප ප්‍රතිසාධන පද්ධතියේ දළ කාන්දුවීම් අනාවරණය විය
P0456P0456වාෂ්පීකරණ විමෝචන පද්ධතිය - කුඩා කාන්දුවක් අනාවරණය වියඉන්ධන වාෂ්ප විමෝචන පද්ධතිය - කුඩා කාන්දුවක් අනාවරණය විය
P0457P0457වාෂ්පීකරණ විමෝචන පාලන පද්ධතියෙන් කාන්දුවක් අනාවරණය වියඉන්ධන වාෂ්ප පාලන පද්ධතියේ කාන්දුවක් අනාවරණය විය
P0458P0458EVAP විමෝචන පද්ධතිය පිරිසිදු කිරීමේ පාලන කපාට පරිපථය අඩුයිEVAP පිරිසිදු කිරීමේ පාලන කපාට පරිපථය අඩුයි
P0459P0459ඉන්ධන වාෂ්ප විමෝචන පද්ධතියේ පිරිසිදු කිරීමේ කපාට පරිපථයේ ඉහළ අනුපාතයක්වාෂ්පීකරණ විමෝචන පද්ධතිය පිරිසිදු කිරීමේ කපාට පරිපථය ඉහළයි
P0460P0460ඉන්ධන මට්ටමේ සංවේදක චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවඉන්ධන මට්ටමේ සංවේදක පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0461P0461ඉන්ධන මට්ටමේ සංවේදක පරාසය / කාර්යසාධනයඉන්ධන මට්ටමේ සංවේදක සං signal ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0462P0462ඉන්ධන මට්ටමේ සංවේදක චක්‍රීය අඩු ආදානයඉන්ධන මට්ටමේ සංවේදක සං signal ාව අඩුයි
P0463P0463ඉන්ධන මට්ටමේ සංවේදක චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානයඉන්ධන මට්ටමේ සංවේදක සං signal ාව ඉහළයි
P0464P0464ඉන්ධන මට්ටම සංවේදක CKT මැදිහත් වීමඉන්ධන මට්ටමේ සංවේදක සං signal ා වරින් වර
P0465P0465පවිත්‍ර ප්‍රවාහ සංවේදක පරිපථ වැරදිවායු ප්‍රවාහ සංවේදක පරිපථ දෝෂ සහිත පිරිසිදු කරන්න
P0466P0466පිරිසිදු මල් සංවේදක පරාසය / කාර්ය සාධනයපිරිසිදු වායු සංවේදක සං signal ාව එකතු කර නැත. සීමාවන්
P0467P0467අඩු ප්‍රවාහ සෙන්සර් චක්‍රලේඛය අඩු කරන්නපිරිසිදු වායු සංවේදක සං signal ාව අඩුයි
P0468P0468ඉහළ ප්‍රවාහ සංවේදක චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානපිරිසිදු වායු සංවේදක සං signal ාව ඉහළයි
P0469P0469පිරිසිදු මල් සංවේදක සී.කේ.ටී.වායු ප්‍රවාහ සංවේදක සං signal ා වරින් වර පිරිසිදු කරන්න
P0470P0470පිටවන පීඩන සංවේදක අක්‍රමිකතාවපිටවන වායු පීඩන සංවේදකය දෝෂ සහිතය
P0471P0471පීඩන සංවේදක පරාසය / පර්ෆ්පීඩන සංවේදක සං signal ාව එකතු නොකෙරේ. පරාසය
P0472P0472පීඩන සංවේදකය අඩු කරන්නපීඩන සංවේදක සං signal ාව අඩුයි
P0473P0473පීඩන සංවේදකය ඉහළ නංවන්නපීඩන සංවේදක සං signal ාව ඉහළයි
P0474P0474පීඩන සංවේදක අතුරුමුහුණත පිට කරන්නපීඩන සංවේදක සං signal ා වරින් වර
P0475P0475පිටාර ගැලීම් වෑල්ව පාලනය කිරීමේ අක්‍රමිකතාවපිටවන වායු පීඩන සංවේදක කපාට දෝෂ සහිතය
P0476P0476ප්‍රෙස් වෑල්ව් කන්ට්‍රෝල් රේන්ජ් / පර්ෆ්පීඩන සංවේදක කපාටයේ සං signal ාව එකතු නොවේ. පරාසය
P0477P0477අඩු වෑල්ව පාලනය කරන්නපීඩන සංවේදක කපාට සං signal ාව අඩුයි
P0478P0478අධික ලෙස වෑල්ව පාලනය කරන්නපීඩන සංවේදක කපාට සං signal ාව ඉහළයි
P0479P0479පිටාර ගැලීමේ වෑල්ව පාලනය කිරීමේ මැදිහත්වීමපීඩන සංවේදක කපාට සං signal ාව වරින් වර
P0480P0480සිසිලන පංකා රිලේ 1 පාලන පරිපථයසිසිලන පංකා රිලේ 1 පාලන පරිපථය
P0481P0481සිසිලන පංකා රිලේ 2 පාලන පරිපථයසිසිලන පංකා රිලේ 2 පාලන පරිපථය
P0482P0482සිසිලන පංකා රිලේ 2 පාලන පරිපථයසිසිලන පංකා රිලේ 2 පාලන පරිපථය
P0483P0483සිසිලන පංකා තාර්කිකභාවය පරීක්‍ෂා කිරීමේ අක්‍රියතාවසිසිලන පංකා කාර්යක්ෂමතා පරීක්ෂණය අසමත් වීම
P0484P0484සිසිලන පංකා පරිපථ අධි බරසිසිලන පංකා පරිපථ අධි බර
P0485P0485සිසිලන විදුලි පංකා බලය / භූගත පරිපථ අක්‍රිය වීමසිසිලන විදුලි පංකා බලය / බිම් පරිපථයේ ක්‍රියා විරහිත වීම
P0486P0486පිටාර වායු ප්‍රතිචක්‍රීකරණ සංවේදක පරිපථය "B"පිටාර වායු ප්රතිචක්රීකරණ සංවේදකය "B" පරිපථය
P0487P0487පිටාර වායු ප්රතිචක්රීකරණ පද්ධතියේ තෙරපුම් කපාට පාලනයේ විවෘත පරිපථයපිටාර වායු ප්රතිචක්රීකරණ පද්ධතියේ තෙරපුම් කපාට පාලනය සඳහා විවෘත පරිපථය
P0488P0488EGR Throttle ස්ථාන පාලන පරාසය / කාර්ය සාධනයEGR Throttle ස්ථාන පාලන පරාසය/කාර්ය සාධනය
P0489P0489පිටවන වායු ප්රතිචක්රීකරණ (EGR) පද්ධතිය "A" - පරිපථය අඩුයිපිටාර වායු ප්රතිචක්රීකරණය (EGR) පද්ධතිය "A" - සංඥා අඩුයි
P0490P0490Exhaust Gas Recirculation (EGR) "A" Control Circuit Highපිටාර වායු ප්රතිචක්රීකරණය (EGR) පාලන පරිපථය "A" ඉහළ
P0491P0491ද්විතියික වායු එන්නත් පද්ධතිය ප්‍රමාණවත් නොවන ප්‍රවාහ බැංකුව 1ද්විතියික වායු එන්නත් පද්ධතිය ප්‍රමාණවත් නොවීම, බැංකුව 1
P0492P0492ද්විතියික වායු එන්නත් පද්ධතිය ප්‍රමාණවත් නොවන ප්‍රවාහ බැංකුව 2ද්විතියික වායු එන්නත් පද්ධතිය ප්‍රමාණවත් නොවීම, බැංකුව 2
P0493P0493විදුලි පංකාවේ අධික වේගයවිදුලි පංකාවේ අධික වේගය
P0494P0494අඩු පංකා වේගයඅඩු විදුලි පංකා වේගය
P0495P0495විදුලි පංකාවේ වේගය ඉහළයිඉහළ විදුලි පංකා වේගය
P0496P0496පිරිසිදු කිරීමේ කොන්දේසි නොමැති විට EVAP ප්රවාහයපිරිසිදු කිරීම නොමැති විට SUPS පරිභෝජනය
P0497P0497ඉන්ධන වාෂ්ප ප්රතිසාධන පද්ධතියේ අඩු පිරිසිදු ප්රවාහ අනුපාතය
P0498P0498EVAP පද්ධතියේ වාතාශ්රය කපාටයේ පාලන පරිපථයේ අඩු අනුපාතයවාෂ්පීකරණ විමෝචන පද්ධතිය වාතාශ්රය කපාට පාලන පරිපථය අඩු
P0499P0499EVAP පද්ධතියේ වාතාශ්රය කපාටයේ පාලන පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටමඉන්ධන වාෂ්ප ප්රතිසාධන පද්ධතියේ වාතාශ්රය කපාටයේ පාලන පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P05XXP05XXවාහන වේගය, නිෂ්ක්‍රීය පාලනය සහ සහායක යෙදවුම්ස්පීඩ් සංවේදකය, නිෂ්ක්‍රීය පාලනය සහ සහායක යෙදවුම්
P0500P0500වීඑස්එස් සංවේදක වැරදිවාහන වේග සංවේදකය දෝෂ සහිතය
P0501P0501VSS SENSOR RANGE / PERFORMANCEවාහන වේග සංවේදකයේ සං signal ාව එකතු කිරීමට වඩා වැඩි ය. සීමාවන්
P0502P0502වීඑස්එස් සංවේදක පරිපථය අඩු ඇතුළත් කිරීමවාහන වේග සංවේදක සං signal ාව අඩුයි
P0503P0503VSS SENSOR INTERMIT / ERRATIC / HIසංවේදක සං signal ා අතරමැදි හෝ ඉහළ
P0504P0504A / B තිරිංග ස්විච් සහසම්බන්ධතා කේතයතිරිංග ස්විච් A/B සහසම්බන්ධතා කේතය
P0505P0505අයිඩල් පාලන පද්ධතිය වැරදි ලෙස ක්‍රියා කිරීමනිෂ්ක්‍රීය වේග පද්ධතිය දෝෂ සහිතය
P0506P0506අක්‍රීය පාලන පද්ධතිය ආර්පීඑම් ඉතා අඩුයිපද්ධතියේ පාලනය යටතේ ඇති එන්ජින් වේගය ඉතා අඩුය
P0507P0507අක්‍රීය පාලන පද්ධතිය ආර්පීඑම් ඉතා ඉහළයිපද්ධතියේ පාලනය යටතේ ඇති එන්ජින් වේගය වැඩිය
P0508P0508අක්‍රියව පවතින වායු පාලන පරිපථයේ අඩු දර්ශකයIdle Air Control Circuit අඩුයි
P0509P0509ඉහළ වායු නිෂ්ක්‍රීය පාලන පරිපථයවායු අක්‍රිය පාලන පරිපථය ඉහළයි
P0510P0510වසා දැමූ ටීපීඑස් ස්විච් අක්‍රමිකතාවThrottle සංවෘත ස්ථාන දර්ශක අවසන් ස්විචය දෝෂ සහිතය
P0511P0511Idle Air Control Circuitනිෂ්ක්‍රීය වායු පාලන පරිපථය
P0512P0512ආරම්භක ඉල්ලීම් පරිපථයආරම්භක ඉල්ලීම් පරිපථය
P0513P0513වැරදි Imobilizer යතුරවැරදි ස්ථායීකාරක යතුර
P0514P0514attery උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථ පරාසයබැටරි උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථ පරාසය
P0515P0515බැටරි උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයබැටරි උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය
P0516P0516අඩු බැටරි උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයබැටරි උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය අඩුයි
P0517P0517ඉහළ බැටරි උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයබැටරි උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය ඉහළයි
P0518P0518Idle Speed ​​Control Circuit දෝෂයනිෂ්ක්‍රීය වේග පාලන පරිපථයේ අක්‍රියතාව
P0519P0519Idle Speed ​​Monitoring System Performanceනිෂ්ක්‍රීය වායු පාලන පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වය
P0520P0520එන්ජින් ඔයිල් පීඩන සංවේදකය / ස්විච් පරිපථයඑන්ජින් ඔයිල් පීඩන සංවේදකය / ස්විච් පරිපථය
P0521P0521එන්ජින් ඔයිල් පීඩන සංවේදකය / ස්විච් පරාසය / කාර්ය සාධනයඑන්ජින් තෙල් පීඩන සංවේදකය / ස්විච් පරාසය / ක්‍රියාකාරිත්වය
P0522P0522අඩු එන්ජින් ඔයිල් පීඩන සංවේදකය / ස්විච් ආදානයඑන්ජින් ඔයිල් පීඩන සංවේදකය/ස්විච් ආදානය අඩුයි
P0523P0523එන්ජින් ඔයිල් පීඩන සංවේදකයේ / ස්විචයේ ඉහළ ආදානයඑන්ජින් ඔයිල් පීඩන සංවේදකය/ස්විච් ආදාන මට්ටම ඉහළ
P0524P0524එන්ජින් ඔයිල් පීඩනය ඉතා අඩුයිඑන්ජින් ඔයිල් පීඩනය ඉතා අඩුයි
P0525P0525Cruise control servo පරිපථය කාර්ය සාධන පරාසයෙන් පිටතකාර්ය සාධන පරාසයෙන් පිටත නැව් පාලක සර්වෝ පරිපථය
P0526P0526සිසිලන විදුලි පංකා වේග සංවේදක පරිපථයසිසිලන පංකා වේග සංවේදක පරිපථය
P0527P0527විදුලි පංකා වේග සංවේදක පරිපථ පරාසය / කාර්ය සාධනයවිදුලි පංකා වේග සංවේදක පරිපථ පරාසය / කාර්ය සාධනය
P0528P0528විදුලි පංකා වේග සංවේදක පරිපථයේ සංඥා නොමැතවිදුලි පංකා වේග සංවේදක පරිපථයේ සංඥා නොමැත
P0529P0529Fan Speed ​​Sensor Circuit Intermittentවිදුලි පංකා වේග සංවේදක පරිපථයේ අක්රිය වීම
P0530P0530A / C REFRIG PRESSURE SENSOR MALFUNCTIONවායුසමීකරණ ශීතකරණ පීඩන සංවේදකය දෝෂ සහිතය
P0531P0531A / C REFRIG PRESSURE RANGE / PERFORMANCEශීතකරණ පීඩන සංවේදක සං signal ාව එකතු නොකෙරේ. පරාසය
P0532P0532A / C REFRIG PRESSURE SENSOR අඩු ආදානයශීතකරණ පීඩන සංවේදක සං signal ාව අඩුයි
P0533P0533A / C REFRIG PRESSURE SENSOR HIGH INPUTශීතකරණ පීඩන සංවේදක සං signal ාව ඉහළයි
P0534P0534A / C REFRIGERANT CHARGE LOSSවායුසමීකරණ යන්ත්රයේ විශාල ශීතකරණයක් නැතිවීම
P0550P0550පීඑස්පී සංවේදක පරිපථ වැරදිබල සුක්කානම් පීඩන සංවේදකය දෝෂ සහිතය
P0551P0551PSP SENSOR RANGE / PERFORMANCEපීඩන සංවේදක සං signal ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P0552P0552පීඑස්පී සංවේදක පරිපථය අඩු ඇතුළත් කිරීමපීඩන සංවේදක සං signal ාව අඩුයි
P0553P0553පීඑස්පී සංවේදක පරිපථය ඉහළ ඇතුළත් කිරීමපීඩන සංවේදක සං signal ාව ඉහළයි
P0554P0554පීඑස්පී සංවේදක චර්‍ය වරදටපීඩන සංවේදක සං signal ා වරින් වර
P0560P0560පද්ධති වෝල්ටීයතා අක්‍රමිකතාවපුවරුවේ වෝල්ටීයතා සංවේදකය දෝෂ සහිතය
P0561P0561පද්ධති වෝල්ටීයතාව අස්ථායියතුරු පුවරුවේ වෝල්ටීයතාවය අස්ථායි
P0562P0562පද්ධති වෝල්ටීයතාව අඩුයිපුවරුවේ වෝල්ටීයතාවය අඩුයි
P0563P0563පද්ධති වෝල්ටීයතාව ඉහළයිපුවරුවේ වෝල්ටීයතාව ඉහළයි
P0564P0564Cruise control බහුකාර්ය ආදාන A පරිපථයබහුකාර්‍ය ආදාන නැව් පාලනයේ පරිපථයකි
P0565P0565සං M ා අක්‍රමිකතාව පාලනය කරන්න"කෲස් පාලනය" ඇතුළත් කිරීමේ පරිපථය දෝෂ සහිතය
P0566P0566සං U ා අක්‍රමිකතා පාලනය කරන්න'Cruise Control' වසා දැමීමේ පරිපථය දෝෂ සහිතයි
P0567P0567ක්‍රීස් සීටීආර්එල් රෙසුමි සිග්නල් වැරදිCruise Control Continue Circuit දෝෂ සහිතයි
P0568P0568තීව්‍ර පාලන සංඥා සංඥා විෂමතාවවේග සැකසුම් පරිපථය "කෲස් පාලනය" දෝෂ සහිතයි
P0569P0569ක්‍රීස් සීටීආර්එල් කෝස්ට් සිග්නල් වැරදිoverrun support circuit "cruise control" දෝෂ සහිතයි
P0570P0570ක්‍රූස් සීටීආර්එල් ඇක්සෙල් සිග්නල් වැරදි"ත්වරණය" "කෲස් පාලනය" ආධාරක පරිපථය දෝෂ සහිතයි
P0571P0571CRUISE CTRL / BRK SW CKT අක්‍රමිකතාවයක්තිරිංග "කෲස් පාලනය" ඇතුළත් කිරීමේ ස්විචය දෝෂ සහිතයි
P0572P0572CRUISE CTRL / BRK SW CKT අඩුයිස්විචය සෑම විටම වසා ඇත
P0573P0573CRUISE CTRL / BRK SW CKT A HIGHස්විචය සෑම විටම විවෘතයි
P0574P0574කෲස් පාලන පද්ධතිය - වාහනයේ වේගය වැඩියි.කෲස් පාලන පද්ධතිය - වාහනයේ වේගය වැඩියි.
P0575P0575Cruise Control Input CircuitCruise Control Input Circuit
P0576P0576Cruise Control Input Circuit Lowකෲස් පාලන ආදාන පරිපථය අඩුයි
P0577P0577Cruise Control Input Circuit Highකෲස් පාලන ආදාන පරිපථය ඉහළයි
P0578P0578බහු-ක්‍රියාකාරී Cruise Control Input Malfunction - Circuit StuckCruise control බහුකාර්ය ආදාන අක්‍රිය වීම - පරිපථය සිරවී ඇත
P0579P0579Cruise Control Multifunction Input Circuit Range / PerformanceCruise control බහු-ක්‍රියාකාරී පරිපථ ආදාන පරාසය/ක්‍රියාකාරීත්වය
P0580P0580Cruise control බහුකාර්ය ආදාන පරිපථය අඩු සංඥාකෲස් පාලනය, බහුකාර්ය ආදාන පරිපථය, අඩු සංඥා මට්ටම
P0581P0581ඉහළ සංඥා මට්ටමේ බහුකාර්ය ආදාන සංඥාව A cruise controlCruise Control Multi-Function Input A High Signal Level
P0582P0582කෲස් පාලන රික්ත පාලන පරිපථය / විවෘතනැව් පාලක රික්ත පාලක පරිපථය / විවෘත
P0583P0583Cruise Control Vacuum Control Circuit LowCruise control රික්තක පාලන පරිපථය අඩුයි
P0584P0584කෲස් පාලක රික්ත පාලන පරිපථයේ ඉහළ සංඥාවක්Cruise control vacuum control circuit high
P0585P0585Cruise control බහුකාර්ය ආදානය A / B සහසම්බන්ධයබහුකාර්ය නැව් පාලන ආදානයේ A / B සහසම්බන්ධය
P0586P0586Cruise Control Vent Control Circuit/OpenCruise Control වාතාශ්රය පාලන පරිපථය/විවෘත
P0577P0587කෲස් පාලක වායු විවර පාලන පරිපථයේ අඩු අනුපාතයCruise control vent control circuit low
P0588P0588කෲස් පාලක වායු විවර පාලන පරිපථයේ ඉහළ අනුපාතයක්Cruise control vent control circuit high
P0589P0589Cruise Control Multi-Function Input B පරිපථයCruise Control Multi-Function Input B පරිපථය
P0590P0590Cruise Control Multi-Function Input "B" Circuit StuckCruise control බහු-ක්‍රියාකාරී ආදානය "B" පරිපථය සිරවී ඇත
P0591P0591කෲස් පාලන බහු-ක්‍රියාකාරී ආදාන B පරිපථයේ අක්‍රිය / ක්‍රියාකාරීත්වයCruise Control Multi-Function Input B පරිපථයේ අක්‍රියතාව/ක්‍රියාකාරීත්වය
P0592P0592Cruise Control Multi-Function Input B Circuit LowCruise Control Multi-Function Input B Circuit Low
P0593P0593Cruise Control Multi-Function Input B Circuit HighCruise Control Multi-Function Input B Circuit High
P0594P0594Cruise control servo පරිපථය විවෘතයි - ඔබේ අලුත්වැඩියාවකෲස් පාලක සර්වෝ විවෘත පරිපථය - YourRepair
P0595P0595කෲස් පාලන සර්වෝ පාලන පරිපථයේ අඩු අනුපාතයCruise control servo circuit low
P0596P0596කෲස් පාලන සර්වෝ පාලන පරිපථයේ ඉහළ අනුපාතයක්Cruise control servo control circuit high
P0597P0597Thermostat Heater Control Circuit විවෘතයිතාප ස්ථායී තාපක පාලන පරිපථය විවෘත වේ
P0598P0598තාප ස්ථායී තාපක පාලන පරිපථයේ අඩු අනුපාතයThermostat Heater Control Circuit Low
P0599P0599තාප ස්ථායී තාපක පාලන පරිපථයේ ඉහළ අනුපාතයThermostat Heater Control Circuit High
P06XXP06XXපරිගණක සහ සහායක නිමැවුම්විද්‍යුත් පාලන ඒකකය සහ සහායක නිමැවුම්
P0600P0600සීරියල් කොම්ම් සම්බන්ධ ක්‍රියා විරහිත වීමඅනුක්‍රමික දත්ත රේඛාව දෝෂ සහිතය
P0601P0601අභ්‍යන්තර මතක පරීක්ෂාව දෝෂයකිඅභ්‍යන්තර මතක චෙක්සම් දෝෂයකි
P0602P0602මොඩියුලයේ ක්‍රමලේඛන දෝෂය පාලනය කරන්නපාලන මොඩියුල මෘදුකාංග දෝෂයකි
P0603P0603අභ්‍යන්තර පාලන මාදිලියේ දෝෂයකිප්‍රජනනය කළ හැකි මතක දෝෂයකි
P0604P0604ඉන්ටර්නෙට් කන්ට්‍රෝල් මොඩ් රැම් දෝෂයඅහඹු ප්‍රවේශ මතක දෝෂයකි
P0605P0605ඉන්ටර්නෙට් කන්ට්‍රෝල් මොඩ් රොම් දෝෂයකියවීමට පමණක් මතක දෝෂයකි
P0606P0606PCM ප්‍රොසෙසර් අසාර්ථකයිබලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ පාලන මොඩියුලයේ දෝෂයකි
P0607P0607පාලන මොඩියුලයේ කාර්ය සාධනයපාලන මොඩියුලයේ ක්රියාකාරිත්වය
P0608P0608VSS පාලන මොඩියුලයේ ප්‍රතිදානය අක්‍රිය වීමVSS පාලන මොඩියුලය ප්‍රතිදානය දෝෂයකි
P0609P0609VSS පාලන මොඩියුලයේ නිමැවුම් B හි අක්රිය වීමවීඑස්එස් පාලන මොඩියුලයේ බී ප්‍රතිදානයේ ක්‍රියා විරහිත වීම
P0610P0610මෝටර් රථ පාලන මොඩියුල විකල්ප දෝෂයකිවාහන පාලන මොඩියුල විකල්ප දෝෂය
P0611P0611Fuel Injector Control Module කාර්ය සාධනයFuel Injector Control Module මෙහෙයුම
P0612P0612Fuel Injector Control Module Relay Controlඉන්ධන ඉන්ජෙක්ටර් පාලන මොඩියුලය රිලේ පාලනය
P0613P0613TCM ප්‍රොසෙසරයටීසීඑම් ප්‍රොසෙසරය
P0614P0614නොගැලපෙන ECM/TCMනොගැලපෙන ECM/TCM
P0615P0615ආරම්භක රිලේ පරිපථයආරම්භක රිලේ පරිපථය
P0616P0616ආරම්භක රිලේ පරිපථයේ අඩු දර්ශකයආරම්භක රිලේ පරිපථය අඩුයි
P0617P0617ආරම්භක රිලේ පරිපථයේ ඉහළ දර්ශකයStarter Relay Circuit High
P0618P0618විකල්ප ඉන්ධන පාලන මොඩියුලය KAM දෝෂයවිකල්ප ඉන්ධන පාලන මොඩියුලයේ KAM දෝෂය
P0619P0619විකල්ප ඉන්ධන පාලන මොඩියුලය RAM / ROM දෝෂයවිකල්ප ඉන්ධන පාලන මොඩියුලයේ RAM / ROM දෝෂය
P0620P0620උත්පාදක පාලක පරිපථයේ ක්‍රියා විරහිත වීමඋත්පාදක පාලක පරිපථයේ අක් රිය වීම
P0621P0621Generator L ලාම්පු පාලන පරිපථයේ අක්රිය වීමලාම්පු එල් උත්පාදක යන්ත්‍රයක පාලක පරිපථයක ක්‍රියා විරහිත වීම
P0622P0622උත්පාදක ක්ෂේත්රයේ එෆ් පාලන පරිපථයේ අක්රිය වීමGenerator Field F පාලන පරිපථයේ දෝෂය
P0623P0623Generator Lamp Control Circuitවිකල්ප විදුලි පහන් පාලන පරිපථය
P0624P0624ඉන්ධන ටැංකි ආවරණ ලාම්පු පාලන පරිපථයඉන්ධන කැප් ලාම්පු පාලන පරිපථය
P0625P0625Generator Field / F ටර්මිනල් පරිපථය අඩුයිGenerator Field / F ටර්මිනල් පරිපථය අඩුයි
P0626P0626උත්පාදක උත්තේජක පරිපථයේ අක්රිය වීමඋත්පාදක උත්තේජක පරිපථයේ අක්රිය වීම
P0627P0627ඉන්ධන පොම්ප පාලන පරිපථය A / විවෘතඉන්ධන පොම්ප පාලන පරිපථය A / විවෘත
P0628P0628Fuel Pump A Control Circuit අඩුයිFuel Pump A Control Circuit අඩුයි
P0629P0629ඉන්ධන පොම්පය පාලන පරිපථයක් ඉහළඉන්ධන පොම්ප පාලන පරිපථය A ඉහළ
P0630P0630VIN වැඩසටහන්ගත නොකළ හෝ නොගැලපෙන - ECM/PCMVIN වැඩසටහන්ගත කර නැත හෝ නොගැලපේ - ECM/PCM
P0631P0631VIN වැඩසටහන්ගත නොකළ හෝ නොගැලපෙන - TCMVIN වැඩසටහන්ගත කර නැත හෝ නොගැලපේ - TCM
P0632P0632Odometer වැඩසටහන්ගත කර නැත - ECM/PCMOdometer වැඩසටහන්ගත කර නැත - ECM/PCM
P0633P0633Immobilizer යතුර වැඩසටහන්ගත කර නැත - ECM/PCMImmobilizer යතුර වැඩසටහන්ගත කර නැත - ECM/PCM
P0634P0634PCM / ECM / TCM අභ්යන්තර උෂ්ණත්වය ඉතා ඉහළයිPCM / ECM / TCM හි අධික අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය
P0635P0635බල සුක්කානම් පාලන පරිපථයබල සුක්කානම් පාලන පරිපථය
P0636P0636බල සුක්කානම පාලන පරිපථය අඩුයිබල සුක්කානම් පාලන පරිපථය අඩුයි
P0637P0637අධි බල සුක්කානම පාලන පරිපථයකිබල සුක්කානම් පාලන පරිපථය ඉහළයි
P0638P0638B1 Throttle Actuator පරාසය / කාර්ය සාධනයB1 Throttle Actuator පරාසය/ක්‍රියාකාරීත්වය
P0639P0639Throttle Actuator Control Range/Performance B2B2 throttle actuator පාලන පරාසය/පරාමිතීන්
P0640P0640ඉන්ටේක් වායු තාපක පාලන පරිපථයඉන්ටේක් වායු තාපක පාලන පරිපථය
P0641P0641සංවේදක A යොමු වෝල්ටීයතාවයේ විවෘත පරිපථයසංවේදකය A යොමු වෝල්ටීයතා විවෘත පරිපථය
P0642P0642අඩු වෝල්ටීයතා සංවේදක යොමු පරිපථයසංවේදක යොමු පරිපථය අඩු වෝල්ටීයතාවය
P0643P0643Reference Voltage Sensor Circuit High VoltageReference Sensor Circuit High Voltage
P0644P0644රියදුරු සංදර්ශක අනුක්රමික සන්නිවේදන පරිපථයරියදුරු සංදර්ශක අනුක්රමික සන්නිවේදන පරිපථය
P0645P0645A / C ක්ලච් රිලේ පාලන පරිපථයA / C ක්ලච් රිලේ පාලන පරිපථය
P0646P0646වායු සමීකරණ ක්ලච් රිලේ පාලන පරිපථයේ අඩු දර්ශකයP0646 වායු සමීකරණ ක්ලච් රිලේ පාලන පරිපථයේ අඩු දර්ශකය
P0647P0647වායු සමීකරණ ක්ලච් රිලේ පාලන පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටමවායු සමීකරණ ක්ලච් රිලේ පාලන පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0648P0648Immobilizer Lamp Control Circuitනිශ්චලතා ලාම්පු පාලන පරිපථය
P0649P0649වේග පාලන ලාම්පු පාලන පරිපථයවේග පාලක පහන් පාලන පරිපථය
P0650P0650වැරදි ක්‍රියා අනතුරු ඇඟවීමේ ලාම්පුව (MIL) පාලන පරිපථයඅක්‍රිය දර්ශක ලාම්පු (MIL) පාලන පරිපථය
P0651P0651යොමු වෝල්ටීයතා B සංවේදකයේ විවෘත පරිපථයසංවේදක B යොමු වෝල්ටීයතා විවෘත පරිපථය
P0652P0652අඩු වෝල්ටීයතා සංවේදක යොමු B පරිපථයසංවේදක යොමු වෝල්ටීයතා පරිපථ B අඩු
P0653P0653Reference Voltage Sensor B පරිපථ අධි වෝල්ටීයතාවයයොමු සංවේදකය B පරිපථ අධි වෝල්ටීයතාවය
P0654P0654එන්ජින් ස්පීඩ් අවුට්පුට් පරිපථයේ දෝෂයඑන්ජිමේ හැරීම් වල ප්‍රතිදාන පරිපථයේ ක්‍රියා විරහිත වීම
P0655P0655එන්ජිම උණුසුම් ලාම්පු ප්රතිදාන පාලන පරිපථයේ අක්රිය වීමඑන්ජිම උණුසුම් ලාම්පු ප්රතිදාන පාලන පරිපථයේ අක්රිය වීම
P0656P0656ඉන්ධන මට්ටමේ නිමැවුම් පරිපථ අක් රිය වීමඉන්ධන මට්ටමේ නිමැවුම් පරිපථ අක් රිය වීම
P0657P0657ධාවක සැපයුම් වෝල්ටීයතා පරිපථය / විවෘතCircuit Drive සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය/විවෘත
P0658P0658ධාවක සැපයුම් වෝල්ටීයතා පරිපථය අඩුයිCircuit Drive සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය අඩුයි
P0659P0659Actuator සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය, පරිපථ අධි වෝල්ටීයතාවයActuator සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය, පරිපථ අධි වෝල්ටීයතාවය
P0660P0660Intake manifold tuning valve control circuit / open bank 1Intake manifold tuning valve control circuit/ open bank 1
P0661P0661ඉන්ටේක් මැනිෆෝල්ඩ් සුසර කිරීමේ කපාට පාලන පරිපථයේ අඩු සංඥා, බැංකුව 1Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low, Bank 1
P0662P0662ඉන්ටේක් මැනිෆෝල්ඩ් සුසර කිරීමේ කපාට පාලන පරිපථයේ ඉහළ මට්ටම, බැංකුව 1Intake manifold tuning valve control circuit bank 1 high
P0663P0663Intake manifold tuning valve control circuit / open bank 2Intake manifold tuning valve control circuit/ open bank 2
P0664P0664Intake Manifold Tuning Valve Circuit Low Bank 2Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low, Bank 2
P0665P0665Intake Manifold Tuning Valve Circuit High Bank 2Intake manifold tuning valve control circuit bank 2 high
P0666P0666PCM / ECM / TCM අභ්යන්තර උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයPCM / ECM / TCM අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය
P0667P0667PCM / ECM / TCM අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්ව සංවේදකය පරාසයෙන් බැහැර / කාර්ය සාධනයPCM/ECM/TCM අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්ව සංවේදකය පරාසයෙන් පිටත/ක්‍රියාකාරීත්වය
P0668P0668PCM / ECM / TCM අභ්යන්තර උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයේ අඩු සංඥාPCM / ECM / TCM අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයේ අඩු සංඥා
P0669P0669PCM / ECM / TCM අභ්යන්තර උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයේ ඉහළ සංඥාPCM / ECM / TCM අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0670P0670DTC Glow Plug Control Module Circuit දෝෂයGlow Plug Control Module Circuit Malfunction
P0671P0671Cylinder 1 Glow Plug Circuit CodeCylinder 1 Glow Plug Circuit Code
P0672P0672Cylinder 2 Glow Plug Circuit CodeCylinder 2 Glow Plug Circuit Code
P0673P0673Cylinder 3 Glow Plug Circuit CodeCylinder 3 Glow Plug Circuit Code
P0674P0674Cylinder 4 Glow Plug Circuit CodeCylinder 4 Glow Plug Circuit Code
P0675P0675Cylinder 5 Glow Plug Circuit CodeCylinder 5 Glow Plug Circuit Code
P0676P0676Cylinder 6 Glow Plug Circuit CodeCylinder 6 Glow Plug Circuit Code
P0677P0677Cylinder 7 Glow Plug Circuit CodeCylinder 7 Glow Plug Circuit Code
P0678P0678Cylinder 8 Glow Plug Circuit CodeCylinder 8 Glow Plug Circuit Code
P0679P0679Cylinder #9 Glow Plug Circuit DTCCylinder #9 Glow Plug Circuit DTC
P0680P0680DTC Glow Plug Circuit Cylinder 10Cylinder 10 Glow Plug Circuit DTC
P0681P0681DTC Glow Plug Circuit Cylinder 11Cylinder 11 Glow Plug Circuit DTC
P0682P0682Cylinder #12 Glow Plug Circuit DTCCylinder #12 Glow Plug Circuit DTC
P0683P0683PCM Glow Plug Control Module Communication Circuit CodeGlow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Code
P0684P0684PCM සහ PCM අතර සන්නිවේදන පරිපථයේ පරාසය / කාර්ය සාධනයPCM සහ PCM අතර සන්නිවේදන පරිපථයේ පරාසය/ක්‍රියාකාරීත්වය
P0685P0685ECM / PCM බල රිලේ පාලක පරිපථය විවෘත කරන්නECM/PCM බල රිලේ පාලන පරිපථයේ විවෘත පරිපථය
P0686P0686ECM / PCM බල රිලේ පාලන පරිපථය අඩුයිECM/PCM Power Relay Control Circuit Low Signal
P0687P0687ECM/PCM Power Relay Control Circuit HighECM/PCM බල රිලේ පාලන පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0688P0688ECM / PCM පාලන ඒකකයේ බල රිලේ විවෘත පරිපථයECM/PCM පාලන ඒකකයේ බල රිලේ විවෘත පරිපථය
P0689P0689ඊසීඑම් / පීසීඑම් පවර් රිලේ සෙන්ස් පරිපථය අඩුයිECM/PCM Power Relay Sensor Circuit Low
P0690P0690ECM / PCM පාලන ඒකකයේ බල රිලේ පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටමECM/PCM බල රිලේ පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0691P0691විදුලි පංකා රිලේ පාලන පරිපථයේ අඩු දර්ශකය 1Fan 1 Relay Control Circuit low
P0692P0692විදුලි පංකා රිලේ 1 පාලන පරිපථයේ ඉහළ සංඥාවFan 1 Relay Control Circuit High
P0693P0693විදුලි පංකා රිලේ පාලන පරිපථයේ අඩු දර්ශකය 2Fan 2 Relay Control Circuit low
P0694P0694Coling Fan 2 Relay Control Circuit HighColing Fan 2 Relay Control Circuit High
P0695P0695විදුලි පංකා රිලේ පාලන පරිපථයේ අඩු දර්ශකය 3Fan 3 Relay Control Circuit low
P0696P0696විදුලි පංකා රිලේ 3 පාලන පරිපථයේ ඉහළ සංඥාවFan 3 Relay Control Circuit High
P0697P0697සංවේදක යොමු වෝල්ටීයතා C පරිපථය විවෘත වේසංවේදක යොමු වෝල්ටීයතා C විවෘත පරිපථය
P0698P0698පරිපථ අඩු වෝල්ටීයතා C සංවේදක යොමු වෝල්ටීයතාවයසංවේදක යොමු වෝල්ටීයතා පරිපථ C අඩු
P0699P0699සංවේදක යොමු වෝල්ටීයතා C පරිපථය ඉහළසංවේදක C පරිපථ අධි විමර්ශන වෝල්ටීයතාවය
P0700P0700සම්ප්රේෂණ පාලන පද්ධතියේ අක්රිය වීමසම්ප්‍රේෂණ පාලන පද්ධතිය අක්‍රිය වීම
P0701P0701සම්ප්‍රේෂණ පාලන පද්ධති පරාසය / කාර්ය සාධනයසම්ප්රේෂණ පාලන පද්ධතිය: පරාසය/කාර්ය සාධනය
P0702P0702විදුලි සම්ප්රේෂණ පාලන පද්ධතියවිදුලි සම්ප්රේෂණ පාලන පද්ධතිය
P0703P0703ව්යවර්ථ / තිරිංග ස්විචය B පරිපථයේ අක්රිය වීමව්යවර්ථ/තිරිංග ස්විචය B පරිපථයේ අක්රිය වීම
P0704P0704ක්ලච් ස්විච් ආදාන පරිපථයේ අක්රිය වීමවැරදි ක්ලච් ස්විච් ආදාන පරිපථය
P0705P0705සම්ප්‍රේෂණ පරාසය TRS සංවේදක පරිපථයේ දෝෂයසම්ප්‍රේෂණ පරාසය TRS සංවේදක පරිපථයේ දෝෂය
P0706P0706සම්ප්‍රේෂණ පරාස සංවේදකය "A" පරිපථ පරාසය/කාර්ය සාධනයසම්ප්‍රේෂණ පරාස සංවේදකය "A" පරිපථ පරාසය/කාර්ය සාධනය
P0707P0707ගියර් පරාසයේ සංවේදකය "A" පරිපථය අඩුයිසම්ප්රේෂණ පරාසය සංවේදකය "A" පරිපථය අඩු
P0708P0708සම්ප්‍රේෂණ පරාසයේ සංවේදකය "A" පරිපත ඉහළසම්ප්‍රේෂණ පරාසයේ සංවේදක පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම "A"
P0709P0709සම්ප්රේෂණ පරාසය සංවේදකය "A" පරිපථය ඉහළසම්ප්‍රේෂණ පරාසයේ සංවේදකය "A" පරිපත ඉහළ
P0710P0710Trans Fluid Temp Sensor A Circuit ක්‍රියා විරහිත වීමසම්ප්රේෂණ තරල උෂ්ණත්ව සංවේදකය පරිපථයේ අක්රිය වීම
P0711P0711Trans Fluid Temp Sensor A Circuit Range Performanceසම්ප්රේෂණ තරල උෂ්ණත්ව සංවේදකය පරිපථ කාර්ය සාධනය
P0712P0712සම්ප්‍රේෂණ තරල උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය අඩු ආදානයසම්ප්රේෂණ තරල උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය අඩු ආදානය
P0713P0713සම්ප්රේෂණ ද්රව උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයේ ඉහළ ආදානයසම්ප්රේෂණ තරල උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථ ඉහළ ආදානය
P0714P0714අතරමැදි සම්ප්රේෂණ තරල උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයසම්ප්රේෂණ තරල උෂ්ණත්ව සංවේදකය පරිපථය අතරමැදි
P0715P0715ටර්බයින් වේග සංවේදකය / ආදාන පරිපථයටර්බයින වේග ආදාන / සංවේදක පරිපථය
P0716P0716ආදාන සංඥා / ටර්බයින් වේග සංවේදක පරිපථ පරාසය / කාර්ය සාධනයටර්බයින් වේග ආදානය / සංවේදක පරිපථ පරාසය / කාර්ය සාධනය
P0717P0717ආදාන සංඥා / ටර්බයින් වේග සංවේදක පරිපථයේ සංඥා නොමැතආදාන වේගය/ටර්බයින් වේග සංවේදක පරිපථයේ සංඥා නොමැත
P0718P0718ආදාන / ටර්බයින් වේග සංවේදකය අතරමැදි පරිපථයඅක්‍රමවත් ආදානය/ටර්බයින් වේග සංවේදක පරිපථය
P0719P0719අඩු ව්‍යවර්ථය / තිරිංග ස්විචය B පරිපථයව්යවර්ථ/තිරිංග ස්විචය B පරිපථය අඩුය
P0720P0720ප්රතිදාන වේග සංවේදක පරිපථ අක්රිය වීමප්රතිදාන වේග සංවේදක පරිපථයේ අක්රිය වීම
P0721P0721ප්‍රතිදාන වේග සංවේදක පරාසය/කාර්ය සාධනයප්රතිදාන වේග සංවේදක පරාසය / පරාමිතීන්
P0722P0722ප්රතිදාන වේග සංවේදක සංඥා නොමැතප්‍රතිදාන වේග සංවේදක සංඥා නොමැත
P0723P0723අතරමැදි ප්රතිදාන වේග සංවේදක සංඥාවඅතරමැදි ප්‍රතිදාන වේග සංවේදක සංඥා
P0724P0724අධි ව්‍යවර්ථය / තිරිංග ස්විචය B පරිපථයව්යවර්ථ/තිරිංග ස්විචය B පරිපථය ඉහළ
P0725P0725එන්ජින් වේග ආදාන පරිපථ අක්රිය වීමඑන්ජින් වේග ආදාන පරිපථයේ අක්‍රියතාවය
P0726P0726එන්ජින් ස්පීඩ් ආදාන පරිපථ කාර්ය සාධන පරාසයඑන්ජින් වේග ආදාන පරිපථ මෙහෙයුම් පරාසය
P0727P0727එන්ජින් වේග ආදාන පරිපථය සංඥා නොමැතඑන්ජින් වේග ආදාන පරිපථය, සංඥා නැත
P0728P0728එන්ජින් වේග ආදාන පරිපථය අතරමැදිඅතරමැදි එන්ජින් ස්පීඩ් ආදාන ලූප්
P0729P0729ගියර් 6 වැරදි ගියර් අනුපාතයගියර් 6 වැරදි ගියර් අනුපාතය
P0730P0730වැරදි ගියර් අනුපාතයවැරදි ගියර් අනුපාතය
P0731P0731GEAR 1 වැරදි අනුපාතය1 වන ගියරයේ සම්ප්‍රේෂණයේ ගියර් අනුපාතය වැරදිය
P0732P0732GEAR 2 වැරදි අනුපාතය2 වන ගියරයේ සම්ප්‍රේෂණයේ ගියර් අනුපාතය වැරදිය
P0733P0733GEAR 3 වැරදි අනුපාතය3 වන ගියරයේ සම්ප්‍රේෂණයේ ගියර් අනුපාතය වැරදිය
P0734P0734GEAR 4 වැරදි අනුපාතය4 වන ගියරයේ සම්ප්‍රේෂණයේ ගියර් අනුපාතය වැරදිය
P0735P0735GEAR 5 වැරදි අනුපාතය5 වන ගියරයේ සම්ප්‍රේෂණයේ ගියර් අනුපාතය වැරදිය
P0736P0736වැරදි අනුපාතය නැවත ලබා ගන්නප්‍රතිලෝම ගියර් වල සම්ප්‍රේෂණ ගියර් අනුපාතය පියවර වැරදියි
P0737P0737TCM එන්ජින් ස්පීඩ් අවුට්පුට් පරිපථයTCM එන්ජින් වේග ප්රතිදාන පරිපථය
P0738P0738TCM එන්ජින් ස්පීඩ් අවුට්පුට් පරිපථය අඩුයිTCM එන්ජින් ස්පීඩ් අවුට්පුට් පරිපථය අඩුයි
P0739P0739TCM එන්ජින් ස්පීඩ් අවුට්පුට් පරිපථය ඉහළයිඉහළ TCM එන්ජින් වේග ප්රතිදානය
P0740P0740ව්යවර්ථ පරිවර්තක ක්ලච් පරිපථ අක්රිය වීමව්යවර්ථ පරිවර්තක ක්ලච් පරිපථ අක්රිය වීම
P0741P0741TCC PERF හෝ STUCK OFFඅවකලනය සැමවිටම අක්‍රියයි (අගුළු හරිනු ලැබේ)
P0742P0742ටීසීසී පරීක්‍ෂාව ක්‍රියාත්මකයිඅවකලනය සැමවිටම ක්‍රියාත්මකයි (අගුළු දමා ඇත)
P0743P0743ටීසීසී චර්කට් විදුලිආන්තර අගුළු පාලන පරිපථයට විද්‍යුත් දෝෂයක් ඇත.
P0744P0744ටීසීසී පරීක්‍ෂණ වාරණආන්තර තත්වය අස්ථායි
P0745P0745පාලනය පාලනය සොල් වැරදිපීඩන පාලනය සොලෙනොයිඩ් දෝෂ සහිතය
P0746P0746ප්‍රෙස් කොන්ට් සොලෙනොයිඩ් පර්ෆ් හෝ ස්ටක් ඕෆ්පීඩන පාලන සොලෙනොයිඩ් සෑම විටම අක්‍රියයි
P0747P0747පීඩන සොලෙනොයිඩ් තොගය ක්‍රියාත්මක කරන්නපීඩන පාලන සොලෙනොයිඩ් සෑම විටම ක්‍රියාත්මක වේ
P0748P0748පීඩන පාලනය සොලෙනොයිඩ් විද්‍යුත්පීඩන පාලන සොලෙනොයිඩ් වලට විද්‍යුත් දෝෂයක් ඇත
P0749P0749පීඩන පාලනය SOL INTERMITTENTපීඩන පාලන සොලෙනොයිඩ් තත්වය අස්ථායි
P0750P0750ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් අක්‍රමිකතාවයක්Shift solenoid "A" දෝෂ සහිතයි
P0751P0751සොලෙනොයිඩ් මාර්‍ගයක් හෝ තොගයක් මාරු කරන්නSolenoid "A" සැමවිටම අක්‍රියයි
P0752P0752සොලෙනොයිඩ් මාරුවSolenoid "A" සැමවිටම ක්‍රියාත්මකයි
P0753P0753ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් විද්‍යුත්Solenoid "A" හි විදුලි ගැටළුවක් ඇත
P0754P0754ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් අතරමැදියෙක්Solenoid "A" තත්ත්වය අස්ථායි
P0755P0755ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් බී වැරදි ක්‍රියාකාරිත්වයShift solenoid "B" දෝෂ සහිතයි
P0756P0756ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් බී පර්ෆ් හෝ ස්ටක් ඕෆ්Solenoid "B" සැමවිටම අක්‍රියයි
P0757P0757ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් බී ස්ටක් ඔන්Solenoid "B" සැමවිටම ක්‍රියාත්මකයි
P0758P0758ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් බී විද්‍යුත්Solenoid "B" හි විදුලි ගැටළුවක් ඇත
P0759P0759ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් බී මැදිහත් වීමSolenoid "B" තත්ත්වය අස්ථායි
P0760P0760ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් සී වැරදි ක්‍රියාකාරිත්වයShift solenoid "C" දෝෂ සහිතයි
P0761P0761ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් සී පර්ෆ් හෝ ස්ටක් ඕෆ්Solenoid "C" සැමවිටම අක්‍රියයි
P0762P0762ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් සී ස්ටක් ඔන්Solenoid "C" සැමවිටම ක්‍රියාත්මකයි
P0763P0763ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් සී විදුලිSolenoid "C" හි විදුලි ගැටළුවක් ඇත
P0764P0764ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් සී මැදිහත් වීමSolenoid "C" තත්ත්වය අස්ථායි
P0765P0765ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් ඩී අක්‍රිය කිරීමShift solenoid "D" දෝෂ සහිතයි
P0766P0766SHIFT SOLENOID D PERF හෝ STUCK OFFSolenoid "D" සැමවිටම අක්‍රියයි
P0767P0767ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් ඩී ස්ටක් ඔන්Solenoid "D" සැමවිටම ක්‍රියාත්මකයි
P0768P0768ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් ඩී විදුලිSolenoid "D" හි විදුලි ගැටළුවක් ඇත
P0769P0769ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් ඩී මැදිහත් වීමSolenoid "D" තත්ත්වය අස්ථායි
P0770P0770මාරු සොලෙනොයිඩ් ඊ අක්‍රියතාවShift solenoid "E" දෝෂ සහිතයි
P0771P0771ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් ඊ පර්ෆ් හෝ ස්ටක් ඕෆ්Solenoid "E" සැමවිටම අක්‍රියයි
P0772P0772ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් ඊ ස්ටක් ඔන්Solenoid "E" සැමවිටම ක්‍රියාත්මකයි
P0773P0773ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් ඊ ඉලෙක්ට්‍රිකල්Solenoid "E" හි විදුලි ගැටළුවක් ඇත
P0774P0774මාරු සොලෙනොයිඩ් ඊ මැදිහත් වීමSolenoid "E" තත්ත්වය අස්ථායි
P0780P0780මාර්‍ග අක්‍රමිකතාවගියර් මාරුව ක්‍රියා නොකරයි
P0781P07811-2 මාර්‍ග අක්‍රමිකතාවගියර් 1 සිට 2 දක්වා මාරුවීම ක්‍රියා නොකරයි
P0782P07822-3 මාර්‍ග අක්‍රමිකතාවගියර් 2 සිට 3 දක්වා මාරුවීම ක්‍රියා නොකරයි
P0783P07833-4 මාර්‍ග අක්‍රමිකතාවගියර් 3 සිට 4 දක්වා මාරුවීම ක්‍රියා නොකරයි
P0784P07844-5 මාර්‍ග අක්‍රමිකතාවගියර් 4 සිට 5 දක්වා මාරුවීම ක්‍රියා නොකරයි
P0785P0785මාරුව / කාල පරාසය SOL MULFUNCTIONසමමුහුර්තකරණය සොලෙනොයිඩ් දෝෂ සහිත පාලනය කරයි
P0786P0786මාරුව / කාල පරාසය SOL RANGE / PERFORMANCEසමමුහුර්ත පාලක සොලෙනොයිඩ් පරාසය / ක්‍රියාකාරීත්වයේ අක්‍රියතාවයක් ඇත
P0787P0787මාරුව / කාලය අඩු කිරීමසමමුහුර්ත පාලක සොලෙනොයිඩ් සෑම විටම අක්‍රියයි
P0788P0788මාරුව / වේලාව SOL ඉහළසමමුහුර්ත පාලක සොලෙනොයිඩ් සෑම විටම ක්‍රියාත්මක වේ
P0789P0789මාරුව / කාල පරාසය SOL INTERMITTENTසමමුහුර්තකරණය සොලෙනොයිඩ් අස්ථායි පාලනය කරයි
P0790P0790NORM / PERFORM SWITCH CIRCUIT MALFUNCTIONඩ්‍රයිව් මාදිලියේ ස්විච් පරිපථ දෝෂ සහිතය
P0791P0791අතරමැදි පතුවළ වේග සංවේදක පරිපථයඅතරමැදි පතුවළ වේග සංවේදක පරිපථය
P0792P0792අතරමැදි පතුවළ වේග සංවේදක පරාසයඅතරමැදි පතුවළ වේග සංවේදක පරාසය
P0793P0793අතරමැදි පතුවළ වේග සංවේදකය පරිපථයේ සංඥා නොමැතඅතරමැදි පතුවළ වේග සංවේදකය පරිපථයේ සංඥා නොමැත
P0794P0794අතරමැදි පතුවළ වේග සංවේදක පරිපථයේ අක්රිය වීමඅතරමැදි පතුවළ වේග සංවේදක පරිපථයේ අක්රිය වීම
P0795P0795පීඩන පාලන solenoid C හි අක්රිය වීමපීඩන පාලන solenoid C දෝෂය
P0796P0796පීඩන පාලන Solenoid C Perf / Offපීඩන පාලන Solenoid C Perf/Off
P0797P0797පීඩන පාලන Solenoid C Stuck Onපීඩන පාලන Solenoid Valve C සිරවී ඇත
P0798P0798පීඩන පාලන Solenoid C Valve Electricalපීඩන පාලන solenoid කපාට C, විදුලි
P0799P0799පීඩන පාලන Solenoid C අතරමැදිපීඩන පාලන Solenoid C අතරමැදි
P0800P0800ස්ථාන මාරු පාලන පද්ධතිය (MIL ඉල්ලීම)ස්ථාන මාරු පාලන පද්ධතිය (MIL ඉල්ලීම)
P0801P0801පසුපස පාලක පරිපථයේ අක්රිය වීමReverse Interlock Control Circuit ක්‍රියා විරහිත වීම
P0802P0802සම්ප්රේෂණ පාලන ලාම්පු ඉල්ලීම් පරිපථය / විවෘතසම්ප්‍රේෂණ අනතුරු ඇඟවීමේ ලාම්පු ඉල්ලීම් පරිපථය/විවෘත
P0803P0803ඕවර් ඩ්‍රයිව් සොලෙනොයිඩ් 1-4 පාලන පරිපථ අක්‍රිය වීම (මාරුව මඟ හරින්න)1-4 Overdrive Solenoid Control Circuit දෝෂය (Skip Shift)
P0804P0804ඕවර් ඩ්‍රයිව් 1-4 ලාම්පු පාලන පරිපථයේ අක්‍රියතාව (ගියර් ෂිෆ්ට් ස්කිප්)1-4 Overdrive Lamp Control Circuit දෝෂය (Shift Skip)
P0805P0805Clutch Position Sensor Circuitක්ලච් ස්ථාන සංවේදක පරිපථය
P0806P0806ක්ලච් ස්ථාන සංවේදක පරිපථය පරාසය / කාර්ය සාධනයෙන් පිටතක්ලච් පිහිටුම් සංවේදක පරිපථය පරාසයෙන්/කාර්ය සාධනයෙන් පිටත
P0807P0807අඩු ක්ලච් පිහිටුම් සංවේදක පරිපථයක්ලච් පොසිෂන් සෙන්සර් පරිපථය අඩුයි
P0808P0808ඉහළ ක්ලච් පිහිටුම් සංවේදක පරිපථයකික්ලච් පිහිටුම් සංවේදක පරිපථය ඉහළයි
P0809P0809ක්ලච් ස්ථාන සංවේදකය අතරමැදි පරිපථයක්ලච් පොසිෂන් සෙන්සර් පරිපථය අක්‍රමවත්ය
P0810P0810ක්ලච් පිහිටුම් පාලන දෝෂයක්ලච් ස්ථාන පාලන දෝෂය
P0811P0811අධික ක්ලච් ලිස්සා යාමඅධික ලෙස ක්ලච් ලිස්සා යාම
P0812P0812ප්‍රතිලෝම ආදාන පරිපථයආපසු ආදාන පරිපථය
P0813P0813ප්රතිවිකුණුම් පරිපථයප්රතිදාන පරිපථය ආපසු
P0814P0814සම්ප්‍රේෂණ පරාසයේ සංදර්ශක පරිපථයසම්ප්‍රේෂණ පරාසයේ සංදර්ශක පරිපථය
P0815P0815Overdrive Switch Circuitඕවර් ඩ්‍රයිව් ස්විච් පරිපථය
P0816P0816Downshift Switch Circuitඩවුන්ෂිෆ්ට් ස්විච් පරිපථය
P0817P0817ආරම්භක විසන්ධි පරිපථයආරම්භක පරිපථය විසන්ධි කරන්න
P0818P0818සම්ප්‍රේෂණ විසන්ධි ස්විච් ආදාන පරිපථයසම්ප්‍රේෂණ විසන්ධි කරන්න ස්විච් ආදාන පරිපථය
P0819P0819සම්ප්‍රේෂණ පරාස සහසම්බන්ධය සඳහා ගියර් මාරුව ඉහළට සහ පහළට මාරු කරන්නගියර් පරාසයේ සහසම්බන්ධය සඳහා ඉහළ සහ පහළ මාරු ස්විචය
P0820P0820ගියර් ලිවර් XY ස්ථාන සංවේදක පරිපථයShift Lever XY ස්ථාන සංවේදක පරිපථය
P0821P0821ගියර් ලීවර් X ස්ථාන පරිපථයP0821 Shift Position X පරිපථය
P0822P0822ගියර් ලිවර් Y ස්ථාන පරිපථයShift Lever Y ස්ථාන පරිපථය
P0823P0823ගියර් ලිවර් X ස්ථාන පරිපථය අතරමැදිගියර් ෂිෆ්ට් ලීවරයේ X පිහිටුම් දාමයේ බාධා කිරීම්
P0824P0824ගියර් ලිවර් Y ස්ථාන පරිපථය අතරමැදිගියර් ෂිෆ්ට් ලීවරයේ Y පිහිටුම් දාමයේ බාධා කිරීම්
P0825P0825Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Antisipate)තල්ලු-අදින්න මාරු ලීවර ස්විචය (ගියර් මාරුව සඳහා බලා සිටීම)
P0826P0826ඉහළ සහ පහළ මාරු ස්විච් පරිපථයඉහළ සහ පහළ මාරු ස්විච් පරිපථය
P0827P0827ඉහළ සහ පහළ ෂිෆ්ට් ස්විච් පරිපථය අඩුයිඉහළ/පහළ මාරු ස්විච් පරිපථය අඩු
P0828P0828ඉහළ සහ පහළ මාරු ස්විච් පරිපථය ඉහළඉහළ/පහළ මාරු ස්විච් පරිපථය ඉහළ
P0829P0829ගියර් ෂිෆ්ට් දෝෂය 5-6ගියර් මාරු දෝෂය 5-6
P0830P0830ක්ලච් පැඩල් ස්විච් පරිපථයක්ලච් පැඩල් ස්විච් පරිපථය
P0831P0831අඩු ක්ලච් පැඩල් ස්විච් පරිපථයක්ලච් පැඩල් ස්විච් පරිපථය අඩුයි
P0832P0832ඉහළ ක්ලච් පැඩල් ස්විච් පරිපථයක්ලච් පැඩල් ස්විච් පරිපථය ඉහළයි
P0833P0833ක්ලච් පැඩල් ස්විච් පරිපථය Bක්ලච් පෙඩල් ස්විච් පරිපථය බී
P0834P0834ක්ලච් පැඩල් ස්විච් බී පරිපථය අඩුයිClutch Pedal Switch B පරිපථය අඩු වෝල්ටීයතාවය
P0835P0835ක්ලච් පැඩල් ස්විච් "බී" පරිපථය ඉහළක්ලච් පැඩල් ස්විචය B පරිපථය ඉහළයි
P0836P0836හතර රෝද ධාවකය (4WD) ස්විච් පරිපථයරෝද හතරේ ධාවකය (4WD) දාම මාරු කරන්න
P0837P0837හතර රෝද ධාවකය (4WD) ස්විච් පරිපථ පරාසය / කාර්ය සාධනයරෝද හතරේ ධාවකය (4WD) පරාසය/කාර්ය සාධනය මාරු කිරීමේ පරිපථය
P0838P0838අඩු රෝද හතරේ ධාවකය ස්විච් පරිපථය (4WD)Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
P0839P0839හතර රෝද ධාවකය (4WD) Switch Circuit Highහතර රෝද ධාවකය (4WD) Switch Circuit High
P0840P0840සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / පරිපථය මාරු කරන්නසම්ප්‍රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය/පරිපථයක් මාරු කරන්න
P0841P0841සම්ප්රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය / ස්විචය "A" පරිපථයසම්ප්‍රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය/පරිපථයක් මාරු කරන්න
P0842P0842අඩු අනුපාත සංවේදකය / ස්විච සම්ප්රේෂණ තරල පීඩනයසම්ප්‍රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය/ස්විචය අඩු
P0843P0843ඉහළ සම්ප්රේෂණ ද්රව පීඩන සංවේදකය / ස්විචයසම්ප්‍රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය/ස්විච් හයි
P0844P0844සම්ප්‍රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය / ස්විචය අක්‍රිය වීමසම්ප්රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය / ස්විචය අක්රිය වීම
P0845P0845සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් පරිපථය
P0846P0846සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් බී පරිපථ කාර්ය සාධන පරාසයසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් බී පරිපථ කාර්ය සාධන පරාසය
P0847P0847සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් බී පරිපථය අඩුයසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් බී පරිපථය අඩුය
P0848P0848ඉහළ සම්ප්රේෂණ ද්රව පීඩන සංවේදකය / ස්විචයසම්ප්‍රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය/ස්විච් හයි
P0849P0849සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් බී පරිපත අතරමැදිසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් බී පරිපථ අක්‍රිය වීම
P0850P0850උද්‍යානය/උදාසීන ස්විච ආදාන පරිපථ OBD-II ගැටළු කේතයOBD-II උද්‍යානය/උදාසීන ස්විච් ආදාන පරිපථ දෝෂ කේතය
P0851P0851උද්‍යානය/උදාසීන ස්ථානය (PNP) ස්විච් ආදාන පරිපථය අඩුයපාර්ක්/උදාසීන ස්ථාන මාරු ආදාන පරිපථය අඩු
P0852P0852උද්‍යාන/උදාසීන ස්විච ආදාන පරිපථ ඉහළ OBD-II ගැටළු කේතයපාර්ක්/උදාසීන ස්විච ආදාන පරිපථ දෝෂ කේතය ඉහළ
P0853P0853P0853 - Drive Switch Input CircuitDrive Switch Input Circuit
P0854P0854Drive Switch Input Circuit lowDrive Switch Input Circuit Low
P0855P0855Drive Switch Input Circuit Highධාවක ස්විච ආදානය: ඉහළ සංඥා
P0856P0856කම්පන පාලන ආදාන සංඥාවකම්පන පාලන ආදානය
P0857P0857කම්පන පාලන ආදාන සංඥා පරාසය/කාර්ය සාධනයකම්පන පාලන ආදාන පරාසය/පරාමිතීන්
P0858P0858කම්පන පාලන ආදාන සංඥාව අඩුයිකම්පන පාලන ආදාන සංඥාව අඩුයි
P0859P0859කම්පන පාලන ආදාන සංඥා ඉහළඉහළ කම්පන පාලන ආදානය
P0860P0860ගියර් ෂිෆ්ට් සන්නිවේදන පරිපථයසන්නිවේදන පරිපථය මාරු කරන්න
P0861P0861ගියර් ෂිෆ්ට් මොඩියුලයේ සන්නිවේදන පරිපථය අඩුයිසම්ප්රේෂණ මොඩියුල සන්නිවේදන පරිපථයේ අඩු සංඥා මට්ටම
P0862P0862Gear Shift Module Communication Circuit Highසම්ප්රේෂණ මොඩියුල සන්නිවේදන පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0863P0863ටීසීඑම් සන්නිවේදන පරිපථයටීසීඑම් සන්නිවේදන පරිපථය
P0864P0864TCM සන්නිවේදන පරිපථය කාර්ය සාධන පරාසයෙන් පිටතTCM සන්නිවේදන පරිපථය කාර්ය සාධන පරාසයෙන් පිටත
P0865P0865TCM සන්නිවේදන පරිපථය අඩුයිTCM සන්නිවේදන පරිපථය අඩුයි
P0866P0866TCM සන්නිවේදන පරිපථය ඉහළTCM සන්නිවේදන පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0867P0867සම්ප්රේෂණ තරල පීඩනයසම්ප්රේෂණ තරල පීඩනය
P0868P0868අඩු සම්ප්රේෂණ තරල පීඩනයඅඩු සම්ප්රේෂණ තරල පීඩනය
P0869P0869සම්ප්රේෂණ තරල පීඩනය ඉහළඅධි පීඩන සම්ප්රේෂණ තරලය
P0870P0870සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් පරිපථයසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් පරිපථය
P0871P0871සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් “සී” පරිපථ පරාසය/කාර්ය සාධනයසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් "C" පරිපථ පරාසය/ක්‍රියාකාරීත්වය
P0872P0872සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් සී පරිපථය අඩුයිසම්ප්රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය / ස්විචය "C" - පරිපථය අඩු
P0873P0873ඉහළ සම්ප්රේෂණ ද්රව පීඩන සංවේදකය / ස්විචයසම්ප්‍රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය/ස්විච් හයි
P0874P0874සම්ප්‍රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය / ස්විචය C පරිපථයේ අක්‍රිය වීමසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් සී පරිපථ අක්‍රිය වීම
P0875P0875සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් ඩී පරිපථයසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් ඩී පරිපථය
P0876P0876සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් ඩී පරිපථ කාර්ය සාධන පරාසයසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් ඩී පරිපථ කාර්ය සාධන පරාසය
P0877P0877අඩු සම්ප්‍රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය / ස්විච් D පරිපථයසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් ඩී පරිපථය අඩුය
P0878P0878ඉහළ අනුපාත සංවේදකය / ස්විචය D සම්ප්රේෂණ තරල පීඩනයසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් ඩී ඉහළ
P0879P0879සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් ඩී පරිපථ අතරමැදිසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් ඩී පරිපථ අක්‍රිය වීම
P0880P0880TCM බල ආදාන සංඥාවTCM බල ආදානය
P0881P0881TCM බල ආදාන සංඥා පරාසය/ක්‍රියාකාරීත්වයTCM බල ආදාන පරාසය/පරාමිතීන්
P0882P0882TCM බල ආදාන සංඥාව අඩුයිTCM බල ආදානය අඩුයි
P0883P0883TCM බල ආදානය ඉහළයිTCM බල ආදානය ඉහළයි
P0884P0884TCM අතරමැදි බල ආදානයTCM අතරමැදි බල ආදානය
P0885P0885TCM Power Relay Control Circuit/OpenTCM Power Relay Control Circuit/Open
P0886P0886TCM Power Relay Control Circuit LowTCM Power Relay Control Circuit Low
P0887P0887TCM Power Relay Circuit HighTCM Power Relay Circuit High
P0888P0888TCM Power Relay සංවේදක පරිපථයTCM බල රිලේ සංවේදක පරිපථය
P0889P0889TCM Power Relay Sense Circuit Range/PerformanceTCM බල රිලේ මිනුම් පරිපථ පරාසය/කාර්ය සාධනය
P0890P0890TCM Power Relay Sense Circuit Lowටීසීඑම් බල සැපයුම් සංවේදක පරිපථයේ අඩු සංඥා මට්ටම
P0891P0891TCM Power Relay Sense Circuit Highටීසීඑම් බල සැපයුම් සංවේදක පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0892P0892TCM Power Relay Sense Circuit IntermittentTCM අතරමැදි බල රිලේ සංවේදක පරිපථය
P0893P0893බහු ආම්පන්න යෙදී ඇතබහු ආම්පන්න ඇතුළත් වේ
P0894P0894ලිස්සා යන සම්ප්‍රේෂණ සංරචකයසම්ප්රේෂණ සංරචක ලිස්සා යාම
P0895P0895මාරුවීමේ කාලය ඉතා කුඩායකාලය මාරු කිරීම ඉතා කෙටි ය
P0896P0896මාරු කාලය ඉතා දිගු වේකාලය මාරු වීම වැඩියි
P0897P0897සම්ප්‍රේෂණ තරලය පිරිහී ඇතසම්ප්රේෂණ තරලයේ ගුණාත්මක භාවය පිරිහීම
P0898P0898සම්ප්‍රේෂණ පාලන පද්ධතිය MIL ඉල්ලීම් පරිපථය අඩුයිසම්ප්‍රේෂණ පාලන පද්ධතිය MIL ඉල්ලීම් පරිපථය අඩුයි
P0899P0899සම්ප්‍රේෂණ පාලන පද්ධතිය MIL ඉල්ලීම් පරිපථය ඉහළසම්ප්‍රේෂණ පාලන පද්ධතිය MIL ඉල්ලීම් පරිපථය ඉහළ
P0900P0900Clutch Actuator Circuit / විවෘතක්ලච් දාමය/විවෘත පරිපථය
P0901P0901Clutch Actuator Circuit Range/PerformanceClutch Actuator Circuit Range/Performance
P0902P0902අඩු ක්ලච් ඩ්‍රයිව් පරිපථයක්ලච් දාමය අඩුයි
P0903P0903ඉහළ ක්ලච් ඩ්‍රයිව් පරිපථයකිඉහළ ක්ලච් දාම අනුපාතය
P0904P0904ද්වාර තේරීම ස්ථාන පරිපථයගේට්ටුවේ පිහිටීම පරිපථ දෝෂ කේතය තෝරන්න
P0905P0905ද්වාරය තේරීමේ ස්ථානය පරිපථ පරාසය/කාර්ය සාධනයද්වාර පිහිටීම තේරීමේ පරිපථ පරාසය/කාර්ය සාධනය
P0906P0906ගේට්ටුව තෝරන්න ස්ථානය පරිපථය අඩුයිගේට්ටු ස්ථාන තේරීමේ පරිපථයේ අඩු සංඥා මට්ටම
P0907P0907ගේට්ටුව ස්ථානය තෝරන්න ඉහළ පරිපථයගේට්ටු ස්ථාන තේරීමේ පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0908P0908ගේට්ටුව ස්ථානය තෝරන්න පරිපථය අතරමැදිඅතරමැදි ගේට්ටු ස්ථාන තේරීමේ පරිපථය
P0909P0909ගේට්ටුව තේරීමේ පාලන දෝෂයගේට්ටු තේරීම පාලන දෝෂයකි
P0910P0910ගේට්ටුව තෝරන්න Actuator පරිපථය/විවෘතගේට්ටුව තෝරන්න ධාවක පරිපථය / විවෘත පරිපථය
P0911P0911ද්වාරය තෝරන්න ක්‍රියාකාරක පරිපථ පරාසය/කාර්ය සාධනයගේට්ටුව තෝරන්න ධාවක පරිපථ පරාසය / කාර්ය සාධනය
P0912P0912ගේට්ටුව තෝරන්න Actuator Circuit Lowගේට්ටු තෝරාගැනීමේ ධාවක පරිපථයේ අඩු සංඥා මට්ටම
P0913P0913Gate Select Actuator Circuit Highගේට්ටු තෝරාගැනීමේ ධාවක පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0914P0914ගියර් මාරු ස්ථාන පරිපථයස්ථාන මාරු පරිපථය
P0915P0915Gear Shift Position Circuit Range/Performanceස්ථාන මාරුව පරිපථ පරාසය/කාර්ය සාධනය
P0916P0916ගියර් ෂිෆ්ට් පොසිෂන් සර්කිට් අඩුයිShift Position Circuit Low
P0917P0917Gear Shift Position Circuit HighShift Lever Position Circuit High
P0918P0918Gear Shift Position Circuit Intermittentඅතරමැදි මාරු ස්ථාන පරිපථය
P0919P0919ගියර් මාරු කිරීමේ ස්ථාන පාලන දෝෂයස්ථාන පාලන දෝෂය මාරු කරන්න
P0920P0920Gear Shift Forward Actuator Circuit/OpenForward Shift Drive Circuit/Open
P0921P0921Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/PerformanceFront Shift Drive Chain Range/Performance
P0922P0922Gear Shift Forward Actuator Circuit Lowඉදිරිපස ගියර් ධාවකයේ පරිපථයේ අඩු සංඥා මට්ටම
P0923P0923Gear Shift Forward Actuator Circuit Highඉදිරිපස ගියර් ධාවකයේ පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0924P0924ගියර් ෂිෆ්ට් ප්‍රතිලෝම ක්‍රියාකාරක පරිපථය/විවෘතප්‍රතිලෝම ධාවක දාමය/විවෘත පරිපථය
P0925P0925ගියර් ෂිෆ්ට් ප්‍රතිලෝම ක්‍රියාකාරක පරිපථ පරාසය/කාර්ය සාධනයප්‍රතිලෝම පරාසය/කාර්ය සාධන මාරු ධාවක පරිපථය
P0926P0926Gear Shift Reverse Actuator Circuit Lowගියර් මාරු ප්‍රතිලෝම ධාවක පරිපථයේ අඩු සංඥා මට්ටම
P0927P0927Gear Shift Reverse Actuator Circuit Highප්‍රතිලෝම ධාවක පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0928P0928Gear Shift Lock Solenoid/Actuator Control Circuit "A"/OpenShift Lock Solenoid/Drive Control "A" Circuit/Open
P0929P0929Gear Shift Lock Solenoid/Actuator Control Circuit "A" පරාසය/ක්‍රියාකාරීත්වයShift Lock Solenoid/Drive Control Circuit "A" පරාසය/ක්‍රියාකාරීත්වය
P0930P0930Gear Shift Lock Solenoid/Actuator Control Circuit "A" අඩුයිShift Lock Solenoid/Drive Control Circuit "A" අඩුයි
P0931P0931Gear Shift Lock Solenoid/Actuator Control Circuit "A" ඉහළShift Lock Solenoid/Drive Control Circuit "A" ඉහළ
P0932P0932හයිඩ්‍රොලික් පීඩන සංවේදක පරිපථයහයිඩ්‍රොලික් පීඩන සංවේදක පරිපථය
P0933P0933හයිඩ්‍රොලික් පීඩන සංවේදක පරාසය/ක්‍රියාකාරීත්වයහයිඩ්‍රොලික් පීඩන සංවේදක පරාසය/ක්‍රියාකාරීත්වය
P0934P0934හයිඩ්‍රොලික් පීඩන සංවේදක පරිපථය අඩුයිහයිඩ්රොලික් පීඩන සංවේදක පරිපථයේ අඩු සංඥා මට්ටම
P0935P0935හයිඩ්‍රොලික් පීඩන සංවේදක පරිපථය ඉහළයිහයිඩ්රොලික් පීඩන සංවේදක පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0936P0936හයිඩ්‍රොලික් පීඩන සංවේදක පරිපථය අතරමැදිහයිඩ්‍රොලික් පීඩන සංවේදක පරිපථය අතරමැදි
P0937P0937හයිඩ්‍රොලික් තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයහයිඩ්රොලික් තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය
P0938P0938හයිඩ්‍රොලික් තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක පරාසය/කාර්ය සාධනයහයිඩ්‍රොලික් තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක පරාසය/කාර්ය සාධනය
P0939P0939හයිඩ්‍රොලික් තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය අඩුයිහයිඩ්රොලික් තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයේ අඩු සංඥා මට්ටම
P0940P0940හයිඩ්‍රොලික් තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය ඉහළයිහයිඩ්රොලික් තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0941P0941හයිඩ්‍රොලික් තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය අතරමැදිහයිඩ්‍රොලික් තෙල් උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයේ අක්‍රියතාව
P0942P0942හයිඩ්රොලික් පීඩන ඒකකයහයිඩ්රොලික් පීඩන බ්ලොක්
P0943P0943හයිඩ්‍රොලික් පීඩන ඒකකයේ පාපැදි කාලය ඉතා කෙටියහයිඩ්‍රොලික් පීඩන ඒකක චක්‍ර කාලය ඉතා කුඩාය
P0944P0944හයිඩ්‍රොලික් පීඩන ඒකකයේ පීඩනය නැතිවීමහයිඩ්රොලික් ඒකකයේ පීඩනය නැතිවීම
P0945P0945හයිඩ්‍රොලික් පොම්ප රිලේ පරිපථය/විවෘතහයිඩ්‍රොලික් පොම්ප රිලේ පරිපථය/විවෘත
P0946P0946හයිඩ්‍රොලික් පොම්ප රිලේ පරිපථ පරාසය/කාර්ය සාධනයහයිඩ්‍රොලික් පොම්ප රිලේ පරිපථ පරාසය/කාර්ය සාධනය
P0947P0947හයිඩ්‍රොලික් පොම්ප රිලේ පරිපථය අඩුයිහයිඩ්‍රොලික් පොම්ප රිලේ පරිපථය අඩුයි
P0948P0948හයිඩ්‍රොලික් පොම්ප රිලේ පරිපථය ඉහළයිහයිඩ්‍රොලික් පොම්ප රිලේ පරිපථය ඉහළයි
P0949P0949අතින් ස්වයංක්‍රීය ගියර් මාරු කිරීමේ අනුවර්තන පුහුණුව සම්පූර්ණ කර නොමැතඅතින් ස්වයංක්‍රීය ගියර් මාරු කිරීම සඳහා අනුවර්තන පුහුණුව සම්පූර්ණ කර නැත
P0950P0950Auto Shift Manual Control Circuitඅතින් සම්ප්රේෂණ ස්වයංක්රීය සම්ප්රේෂණයෙහි පාලන පරිපථයේ අක්රිය වීම
P0951P0951Auto Shift Manual Control Circuit Range/PerformanceManual Shift Control Circuit Range/Performance
P0952P0952Auto Shift Manual Control Circuit අඩුයිස්වයංක්‍රීය ගියර් මාරු කිරීම සඳහා අතින් පාලන පරිපථයේ අඩු සංඥා මට්ටම
P0953P0953Auto Shift Manual Control Circuit Highඅතින් සම්ප්රේෂණ පාලන පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0954P0954Auto Shift Manual Control Circuit Intermittentඅතරමැදි අතින් සම්ප්‍රේෂණ පාලන පරිපථය
P0955P0955Auto Shift Manual Mode Circuitස්වයංක්‍රීය ගියර් ෂිෆ්ට් අත්පොත පරිපථය
P0956P0956Auto Shift Manual Mode Circuit Range/Performanceස්වයංක්‍රීය අත්පොත ස්විච් පරිපථ පරාසය/කාර්ය සාධනය
P0957P0957Auto Shift Manual Mode Circuit Lowස්වයංක්‍රීය ගියර් මාරු කිරීමේ අත්පොත මාදිලියේ පරිපථයේ අඩු සංඥා මට්ටම
P0958P0958Auto Shift Manual Mode Circuit Highඅත්පොත මාදිලියේ ස්වයංක්රීය ගියර් මාරු කිරීමේ පරිපථයේ ඉහළ සංඥා මට්ටම
P0959P0959Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittentඅත්පොත මාදිලියට ස්වයංක්‍රීයව මාරුවීමේ අතුරු පරිපථය
P0960P0960පීඩන පාලන solenoid A පාලන පරිපථය / විවෘතපීඩන පාලන Solenoid A Control Circuit/Open
P0961P0961පීඩන පාලන Solenoid A Control Circuit Range / Performanceපීඩන පාලන Solenoid Valve A Control Circuit Range/Performance
P0962P0962පීඩන පාලන විද්යුත් චුම්භක කපාටය, පාලක පරිපථයේ අඩු සංඥාවපීඩන පාලන විද්යුත් චුම්භක කපාටය, පාලන පරිපථය අඩුය
P0963P0963පීඩන පාලන solenoid A හි පාලන පරිපථයේ ඉහළ සංඥාවක්පීඩන පාලන Solenoid A Control Circuit High
P0964P0964පීඩන පාලන Solenoid B පරිපථය අක්රිය වීම / විවෘත කිරීමපීඩන පාලන Solenoid Valve B පරිපථයේ අක්රිය වීම/විවෘත
P0965P0965පීඩන පාලන Solenoid B පාලන පරිපථ පරාසය / කාර්ය සාධනයපීඩන පාලන Solenoid Valve B පාලන පරිපථ පරාසය/කාර්ය සාධනය
P0966P0966අඩු පීඩන පාලන solenoid B පාලන පරිපථයපීඩන පාලන Solenoid B පාලන පරිපථය අඩුයි
P0967P0967අධි පීඩන පාලන solenoid B පාලන පරිපථයකිපීඩන පාලන Solenoid B පාලන පරිපථය ඉහළ
P0968P0968පීඩන පාලන Solenoid C පාලන පරිපථය / විවෘතවිවෘත පීඩන පාලන solenoid කපාට "C" පාලන පරිපථය
P0969P0969පීඩන පාලන Solenoid "C" Control Circuit Range/Performanceපීඩන පාලන Solenoid "C" Control Circuit Range/Performance
P0970P0970අඩු පීඩන පාලන solenoid C පාලන පරිපථයඅඩු පීඩන පාලන Solenoid C පාලන පරිපථය
P0971P0971පීඩන පාලන solenoid C හි පාලන පරිපථයේ ඉහළ සංඥාවක්පීඩන පාලන Solenoid C පාලන පරිපථය ඉහළ
P0972P0972Solenoid "A" Control Circuit Range/Performance ShiftShift Solenoid Valve Control Circuit "A" ගැටළු කේත පරාසය/ක්‍රියාකාරීත්වය
P0973P0973P0973: Shift Solenoid "A" Control Circuit Lowගියර් මාරු solenoid "A" පාලන පරිපථයේ අඩු සංඥා මට්ටම.
P0974P0974Shift Solenoid "A" Control Circuit HighShift Solenoid Valve "A" Control Circuit High
P0975P0975Solenoid "B" Control Circuit Range/Performance ShiftShift Solenoid Valve Control Circuit "B" ගැටළු කේත පරාසය/ක්‍රියාකාරීත්වය
P0976P0976Shift Solenoid "B" Control Circuit LowShift Solenoid "B" Control Circuit Low
P0977P0977Shift Solenoid "B" Control Circuit HighSolenoid B පාලන පරිපථය ඉහළයි
P0978P0978Solenoid "C" Control Circuit Range/Performance ShiftSolenoid "C" Control Circuit Range/Performance Shift
P0979P0979Shift Solenoid "C" Control Circuit LowShift Solenoid "C" Control Circuit Low
P0980P0980Shift Solenoid "C" Control Circuit HighShift Solenoid "C" Control Circuit High
P0981P0981Solenoid "D" Control Circuit Range/Performance ShiftSolenoid "D" Control Circuit Range/Performance Shift
P0982P0982Shift Solenoid "D" Control Circuit LowShift Solenoid "D" Control Circuit Low
P0983P0983Shift Solenoid "D" Control Circuit HighShift Solenoid "D" Control Circuit High
P0984P0984Shift Solenoid "E" Control Circuit Range/PerformanceShift Solenoid Valve "E" Control Circuit Range/Performance
P0985P0985Shift Solenoid "E" Control Circuit LowShift Solenoid "E" Control Circuit Low
P0986P0986Shift Solenoid "E" Control Circuit HighShift Solenoid "E" Control Circuit High
P0987P0987සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් ඊ පරිපථයසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් ඊ පරිපථය
P0988P0988සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / පරිපථ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා පරාසයෙන් පිටතට මාරු වීමසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/පරිපථ කාර්ය සාධන පරාසයෙන් පිටතට මාරු වන්න
P0989P0989සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් ඊ පරිපථය අඩුයිසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ඊ පරිපථ අඩු ස්විචය
P0990P0990සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් ඊ පරිපථ ඉහළසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් ඊ පරිපථ අධි සංඥාව
P0991P0991සම්ප්‍රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය / ස්විච් පරිපථ කඩින් කඩසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් අතරමැදි පරිපථ පරිපථය
P0992P0992සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් එෆ් පරිපථයසම්ප්‍රේෂණ තරල පීඩන සංවේදකය/F ස්විච් පරිපථය
P0993P0993සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් එෆ් පරිපථ පරාසයේ ක්‍රියාකාරීත්වයසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් එෆ් පරිපථ කාර්ය සාධන පරාසය
P0994P0994සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් එෆ් පරිපථය අඩුයසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් එෆ් පරිපථය අඩුය
P0995P0995සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය / ස්විච් එෆ් පරිපථ ඉහළසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් එෆ් පරිපථ අධි සංඥාව
P0996P0996සම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් 'එෆ්' පරිපථය අතරමැදිසම්ප්‍රේෂණ ද්‍රව පීඩන සංවේදකය/ස්විච් 'එෆ්' පරිපථ අක්‍රිය වීම
P0997P0997Solenoid 'F' Control Circuit Range/Performance ShiftSolenoid "F" Control Circuit Range/Performance Shift
P0998P0998Shift Solenoid 'F' Control Circuit LowShift Solenoid "F" Control Circuit Low
P0999P0999Shift Solenoid "F" Control Circuit HighShift Solenoid "F" Control Circuit High
P1000P1000පද්ධති රෝග විනිශ්චය සම්පූර්ණ කර නැතපද්ධති රෝග විනිශ්චය සම්පූර්ණ කර නැත
P1001P1001යතුර ක්‍රියාත්මක/එන්ජිම ධාවනය, සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකයතුර ක්‍රියාත්මක/එන්ජිම ධාවනය, සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැක
P1002P1002ජ්වලන යතුර අක්‍රිය ටයිමරයේ ක්‍රියාකාරිත්වය ඉතා මන්දගාමී වේජ්වලන යතුර ඕෆ් ටයිමරය ඉතා මන්දගාමී වේ
P1003P1003ඉන්ධන සංයුතිය සංඥා පණිවිඩ කවුන්ටරය වැරදියිඉන්ධන සංයුතිය පණිවිඩ කවුන්ටරය වැරදියි
P1004P1004Valvetronic Eccentric Shaft සංවේදක මාර්ගෝපදේශයValvetronic විකේන්ද්රික පතුවළ සංවේදක මාර්ගෝපදේශය
P1005P1005මැනිෆෝල්ඩ් Tunning Valve Control Performanceමැනිෆෝල්ඩ් සුසර කිරීමේ කපාට පාලන ලක්ෂණ
P1006P1006Valvetronic Eccentric Shaft සංවේදක මාර්ගෝපදේශයValvetronic විකේන්ද්රික පතුවළ සංවේදක මාර්ගෝපදේශය
P1007P1007ජ්වලන පරිපථය අඩුයිජ්වලන පරිපථයේ අඩු සංඥා මට්ටම
P1008P1008Engine Coolant Bypass Valve Command Signal Message Counter වැරදියිවැරදි එන්ජින් සිසිලන බයිපාස් කපාට විධාන සංඥා කවුන්ටරය
P1009P1009විචල්ය කපාට කාල පාලන අත්තිකාරම් අක්රිය වීමඋසස් කපාට කාල පාලනයේ අක්රිය වීම
P1010P1010Mass Air Flow (MAF) පරිපථ අක්‍රිය වීම හෝ කාර්ය සාධන ගැටලුවMass airflow (MAF) පරිපථයේ දෝෂයක් හෝ කාර්ය සාධන ගැටළුවක්
P1011P1011ඉන්ධන පොම්ප සැපයුම් පීඩනය ඉතා අඩුයඉන්ධන පොම්ප සැපයුම් පීඩනය ඉතා අඩුය.
P1012P1012ඉන්ධන පොම්ප සැපයුම් පීඩනය ඉතා ඉහළයඉන්ධන පොම්ප සැපයුම් පීඩනය ඉතා ඉහළය
P1013P1013Intake camshaft position actuator park ස්ථානය, බැංකුව 2ඉන්ටේක් කැම්ෂාෆ්ට් ස්ථාන ධාවකයේ උද්‍යාන ස්ථානය, බැංකුව 2
P1014P1014Exhaust camshaft position actuator park position bank 2Exhaust camshaft position actuator park position, bank 2
P1015P1015Reductant Control Module Sensor Serial Communication Circuit Low VoltageReductant Control Module Sensor Serial Communication Circuit Low Voltage
P1016P1016Reductant Control Module Sensor Serial Communication Circuit High VoltageReductant Control Module Sensor Serial Communication Circuit High Voltage
P1017P1017Valvetronic විකේන්ද්රික පතුවළ සංවේදකය විශ්වසනීයත්වයValvetronic විකේන්ද්රික පතුවළ සංවේදක විශ්වසනීයත්වය
P1018P1018ප්රතිදේහ පාලන මොඩියුල සංවේදකය සන්නිවේදන වෝල්ටීයතා සැපයුම් පරිපථය අඩු වෝල්ටීයතාවයReductant Control Module Sensor Supply Circuit Low Voltage
P1019P1019Valvetronic Eccentric Shaft Sensor බල සැපයුම ඉහළයිValvetronic විකේන්ද්රික පතුවළ සංවේදක අධි බල සැපයුම
P1020P1020Valvetronic Eccentric Shaft සංවේදක බල සැපයුමValvetronic විකේන්ද්රික පතුවළ සංවේදක බල සැපයුම
P1021P1021එන්ජින් ඔයිල් පාලන කපාට පරිපථ බැංකුව 1එන්ජින් ඔයිල් පාලන කපාට පරිපථ බැංකුව 1
P1022P1022Throttle Pedal Position Sensor/Switch (TPS) A Circuit Low InputThrottle Pedal Position Sensor/Switch (TPS) Circuit අඩු ආදානයක්

P1023P1023ඉන්ධන පීඩන පාලන කපාටය බිමට කෙටි වේඉන්ධන පීඩන පාලන කපාට කෙටි පරිපථය බිමට
P1024P1024(Volkswagen) Fuel Pressure Control Valve Open Circuit(Volkswagen) ඉන්ධන පීඩන පාලන කපාටයේ විවෘත පරිපථය
P1025P1025
P1026P1026
P1027P1027
P1028P1028
P1029P1029
P1030P1030
P1031P1031
P1032P1032
P1033P1033
P1034P1034
P1035P1035
P1036P1036
P1037P1037
P1038P1038
P1039P1039
P1040P1040
P1041P1041
P1042P1042
P1043P1043
P1044P1044
P1045P1045
P1046P1046
P1047P1047
P1048P1048
P1049P1049
P1050P1050
P1051P1051
P1052P1052
P1053P1053
P1054P1054
P1055P1055
P1056P1056
P1057P1057
P1058P1058
P1059P1059
P1060P1060
P1061P1061
P1062P1062
P1063P1063
P1064P1064
P1065P1065
P1066P1066
P1067P1067
P1068P1068
P1069P1069
P1070P1070
P1071P1071
P1072P1072
P1073P1073
P1074P1074
P1075P1075
P1076P1076
P1077P1077
P1078P1078
P1079P1079
P1080P1080
P1081P1081
P1082P1082
P1083P1083
P1084P1084
P1085P1085
P1086P1086
P1087P1087
P1088P1088
P1089P1089
P1090P1090
P1091P1091
P1092P1092
P1093P1093
P1094P1094
P1095P1095
P1096P1096
P1097P1097
P1098P1098
P1099P1099
P1100P1100
P1101P1101
P1102P1102
P1103P1103
P1104P1104
P1105P1105
P1106P1106
P1107P1107
P1108P1108
P1109P1109
P1110P1110
P1111P1111
P1112P1112
P1113P1113
P1114P1114
P1115P1115
P1116P1116
P1117P1117
P1118P1118
P1119P1119
P1120P1120
P1121P1121
P1122P1122
P1123P1123
P1124P1124
P1125P1125
P1126P1126
P1127P1127
P1128P1128
P1129P1129
P1130P1130
P1131P1131
P1132P1132
P1133P1133
P1134P1134
P1135P1135
P1136P1136
P1137P1137
P1138P1138
P1139P1139
P1140P1140
P1141P1141
P1142P1142
P1143P1143
P1144P1144
P1145P1145
P1146P1146
P1147P1147
P1148P1148
P1149P1149
P1150P1150
P1151P1151
P1152P1152
P1153P1153
P1154P1154
P1155P1155
P1156P1156
P1157P1157
P1158P1158
P1159P1159
P1160P1160
P1161P1161
P1162P1162
P1163P1163
P1164P1164
P1165P1165
P1166P1166
P1167P1167
P1168P1168
P1169P1169
P1170P1170
P1171P1171
P1172P1172
P1173P1173
P1174P1174
P1175P1175
P1176P1176
P1177P1177
P1178P1178
P1179P1179
P1180P1180
P1181P1181
P1182P1182
P1183P1183
P1184P1184
P1185P1185
P1186P1186
P1187P1187
P1188P1188
P1189P1189
P1190P1190
P1191P1191
P1192P1192
P1193P1193
P1194P1194
P1195P1195
P1196P1196
P1197P1197
P1198P1198
P1199P1199
P1200P1200
P1201P1201
P1202P1202
P1203P1203
P1204P1204
P1205P1205
P1206P1206
P1207P1207
P1208P1208
P1209P1209
P1210P1210
P1211P1211
P1212P1212
P1213P1213
P1214P1214
P1215P1215
P1216P1216
P1217P1217
P1218P1218
P1219P1219
P1220P1220
P1221P1221
P1222P1222
P1223P1223
P1224P1224
P1225P1225
P1226P1226
P1227P1227
P1228P1228
P1229P1229
P1230P1230
P1231P1231
P1232P1232
P1233P1233
P1234P1234
P1235P1235
P1236P1236
P1237P1237
P1238P1238
P1239P1239
P1240P1240
P1241P1241
P1242P1242
P1243P1243
P1244P1244
P1245P1245
P1246P1246
P1247P1247
P1248P1248
P1249P1249
P1250P1250
P1251P1251
P1252P1252
P1253P1253
P1254P1254
P1255P1255
P1256P1256
P1257P1257
P1258P1258
P1259P1259
P1260P1260
P1261P1261
P1262P1262
P1263P1263
P1264P1264
P1265P1265
P1266P1266
P1267P1267
P1268P1268
P1269P1269
P1270P1270
P1271P1271
P1272P1272
P1273P1273
P1274P1274
P1275P1275
P1276P1276
P1277P1277
P1278P1278
P1279P1279
P1280P1280
P1281P1281
P1282P1282
P1283P1283
P1284P1284
P1285P1285
P1286P1286
P1287P1287
P1288P1288
P1289P1289
P1290P1290
P1291P1291
P1292P1292
P1293P1293
P1294P1294
P1295P1295
P1296P1296
P1297P1297
P1298P1298
P1299P1299
P1300P1300
P1301P1301
P1302P1302
P1303P1303
P1304P1304
P1305P1305
P1306P1306
P1307P1307
P1308P1308
P1309P1309
P1310P1310
P1311P1311
P1312P1312
P1313P1313
P1314P1314
P1315P1315
P1316P1316
P1317P1317
P1318P1318
P1319P1319
P1320P1320
P1321P1321
P1322P1322
P1323P1323
P1324P1324
P1325P1325
P1326P1326
P1327P1327
P1328P1328
P1329P1329
P1330P1330
P1331P1331
P1332P1332
P1333P1333
P1334P1334
P1335P1335
P1336P1336
P1337P1337
P1338P1338
P1339P1339
P1340P1340
P1341P1341
P1342P1342
P1343P1343
P1344P1344
P1345P1345
P1346P1346
P1347P1347
P1348P1348
P1349P1349
P1350P1350
P1351P1351
P1352P1352
P1353P1353
P1354P1354
P1355P1355
P1356P1356
P1357P1357
P1358P1358
P1359P1359
P1360P1360
P1361P1361
P1362P1362
P1363P1363
P1364P1364
P1365P1365
P1366P1366
P1367P1367
P1368P1368
P1369P1369
P1370P1370
P1371P1371
P1372P1372
P1373P1373
P1374P1374
P1375P1375
P1376P1376
P1377P1377
P1378P1378
P1379P1379
P1380P1380
P1381P1381
P1382P1382
P1383P1383
P1384P1384
P1385P1385
P1386P1386
P1387P1387
P1388P1388
P1389P1389
P1390P1390
P1391P1391
P1392P1392
P1393P1393
P1394P1394
P1395P1395
P1396P1396
P1397P1397
P1398P1398
P1399P1399
P1400P1400
P1401P1401
P1402P1402
P1403P1403
P1404P1404
P1405P1405
P1406P1406
P1407P1407
P1408P1408
P1409P1409
P1410P1410
P1411P1411
P1412P1412
P1413P1413
P1414P1414
P1415P1415
P1416P1416
P1417P1417
P1418P1418
P1419P1419
P1420P1420
P1421P1421
P1422P1422
P1423P1423
P1424P1424
P1425P1425
P1426P1426
P1427P1427
P1428P1428
P1429P1429
P1430P1430
P1431P1431
P1432P1432
P1433P1433
P1434P1434
P1435P1435
P1436P1436
P1437P1437
P1438P1438
P1439P1439
P1440P1440
P1441P1441
P1442P1442
P1443P1443
P1444P1444
P1445P1445
P1446P1446
P1447P1447
P1448P1448
P1449P1449
P1450P1450
P1451P1451
P1452P1452
P1453P1453
P1454P1454
P1455P1455
P1456P1456
P1457P1457
P1458P1458
P1459P1459
P1460P1460
P1461P1461
P1462P1462
P1463P1463
P1464P1464
P1465P1465
P1466P1466
P1467P1467
P1468P1468
P1469P1469
P1470P1470
P1471P1471
P1472P1472
P1473P1473
P1474P1474
P1475P1475
P1476P1476
P1477P1477
P1478P1478
P1479P1479
P1480P1480
P1481P1481
P1482P1482
P1483P1483
P1484P1484
P1485P1485
P1486P1486
P1487P1487
P1488P1488
P1489P1489
P1490P1490
P1491P1491
P1492P1492
P1493P1493
P1494P1494
P1495P1495
P1496P1496
P1497P1497
P1498P1498
P1499P1499
P1500P1500
P1501P1501
P1502P1502
P1503P1503
P1504P1504
P1505P1505
P1506P1506
P1507P1507
P1508P1508
P1509P1509
P1510P1510
P1511P1511
P1512P1512
P1513P1513
P1514P1514
P1515P1515
P1516P1516
P1517P1517
P1518P1518
P1519P1519
P1520P1520
P1521P1521
P1522P1522
P1523P1523
P1524P1524
P1525P1525
P1526P1526
P1527P1527
P1528P1528
P1529P1529
P1530P1530
P1531P1531
P1532P1532
P1533P1533
P1534P1534
P1535P1535
P1536P1536
P1537P1537
P1538P1538
P1539P1539
P1540P1540
P1541P1541
P1542P1542
P1543P1543
P1544P1544
P1545P1545
P1546P1546
P1547P1547
P1548P1548
P1549P1549
P1550P1550
P1551P1551
P1552P1552
P1553P1553
P1554P1554
P1555P1555
P1556P1556
P1557P1557
P1558P1558
P1559P1559
P1560P1560
P1561P1561
P1562P1562
P1563P1563
P1564P1564
P1565P1565
P1566P1566
P1567P1567
P1568P1568
P1569P1569
P1570P1570
P1571P1571
P1572P1572
P1573P1573
P1574P1574
P1575P1575
P1576P1576
P1577P1577
P1578P1578
P1XXXP1XXX1995- ක්‍රයිස්ලර් / ජීප්1995- ක්‍රයිස්ලර් / ජීප්
P1291P1291රත් වූ ගුවන් ගමන්ආදාන ස්ථානයේ සුපිරි රත් වූ වාතය
P1292P1292සීඑන් ගෑස් ඉහළ පීඩනය"CN" හි ගෑස් (පෙට්රල්) පීඩනය ඉහළයි
P1293P1293සීඑන් ගෑස් අඩු පීඩනය"CN" හි ගෑස් (පෙට්රල්) පීඩනය අඩුයි
P1294P1294නිෂ්ක්‍රීය වේගවත් කාර්ය සාධනයඋදාසීන වීම අස්ථායි
P1295P1295ටීපීඑස් සංවේදක අංක 5 වී ආහාරතෙරපුම් ස්ථාන සංවේදකයට 5V බලයක් නොමැත
P1296P1296සිතියම් සංවේදකය අංක 5V ආහාරQty හි ඇති වායු පීඩන සංවේදකය මත. 5V බල සැපයුමක් නොමැත
P1297P1297සිතියම් වායුමය වෙනස් කිරීමසංවේදක පීඩනය අඩුයි
P1298P1298පුළුල් විවෘත තෙරපුමපුළුල් විවෘත තෙරපුම දුර්වලයි
P1298P1298සිතියම් සං IG ාවේ කිසිදු වෙනසක් හඳුනාගෙන නොමැතවායු පීඩන සංවේදකයෙන් සං signal ාවේ කිසිදු වෙනසක් අනාවරණය නොවීය
P1299P1299ගුවන් ප්‍රවාහය ඉතා ඉහළයිවායු ප්රවාහය ඉතා විශාලයි
P1390P1390CAM / CRANK TIMINGCrankshaft කාල අසමත් වීම
P1391P1391CAM / CRANK SENSOR LOSSCrankshaft භ්‍රමණ සංවේදකයෙන් සං signal ා නැතිවීම
P1391P1391මැක්ස් වාසය කරන වේලාව සමඟ පීක් පීආර් # 1 නැත"යොමු ලක්ෂ්යය" සංඥා අංක 1 නොමැති වීම බිමට වඩා වැඩි ය. කාලය
P1392P1392මැක්ස් වාසය කරන වේලාව සමඟ පීක් පීආර් # 2 නැත"යොමු ලක්ෂ්යය" සංඥා අංක 2 නොමැති වීම බිමට වඩා වැඩි ය. කාලය
P1393P1393මැක්ස් වාසය කරන වේලාව සමඟ පීක් පීආර් # 3 නැත"යොමු ලක්ෂ්යය" සංඥා අංක 3 නොමැති වීම බිමට වඩා වැඩි ය. කාලය
P1394P1394මැක්ස් වාසය කරන වේලාව සමඟ පීක් පීආර් # 4 නැත"යොමු ලක්ෂ්යය" සංඥා අංක 4 නොමැති වීම බිමට වඩා වැඩි ය. කාලය
P1395P1395මැක්ස් වාසය කරන වේලාව සමඟ පීක් පීආර් # 5 නැත"යොමු ලක්ෂ්යය" සංඥා අංක 5 නොමැති වීම බිමට වඩා වැඩි ය. කාලය
P1398P1398හිස් සංවේදකයCrankshaft පිහිටුම් සංවේදකය
P1399P1399STMP LMP CKT වෙත රැඳී සිටින්නකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1486P1486ඊවාප් හෝස් පින්ච් කර ඇතවාෂ්පීකරණ හස්තය සිදුරු විය
P1487P1487HI SPD FAN # 2 CKTඅධිවේගී විදුලි පංකා පරිපථය # 2
P1488P1488AUX 5 වෝල්ට් අඩු ප්‍රතිදානය5V සංවේදක සපයනු නොලැබේ
P1489P1489එච්අයි එස්පීඩී රසික ප්‍රසංග චාරිකාවඅධිවේගී විදුලි පංකා රිලේ පරිපථය
P1490P1490ධාවන පථය පිළිබඳ එස්පීඩීඅඩු වේග පංකා රිලේ පරිපථය
P1491P1491රේඩියේටර් ෆෑන් රිලේ චක්‍රලේඛයරේඩියේටර් විදුලි පංකා රිලේ පරිපථය
P1492P1492අම්බියන්ට් ටෙම්ප් සෙන්සර් හයිපිටත උෂ්ණත්ව සංවේදක සං signal ාව සෑම විටම ඉහළයි
P1493P1493අම්බියන්ට් ටෙම්ප් සෙන්සර් අඩුපිටත උෂ්ණත්ව සංවේදක සං signal ාව සෑම විටම අඩුය
P1494P1494ලීක් ඩිටෙක්ට් පම්ප් පීඩන ස්විචයපොම්ප පීඩන ස්විච් පරිපථයේ කාන්දු වීම අනාවරණය විය
P1495P1495ලීක් ඩිටෙක්ට් පම්ප් සොලෙනොයිඩ් චක්‍රයපොම්ප සොලෙනොයිඩ් පරිපථයේ කාන්දු වීම අනාවරණය විය
P1496P14965 වෝල්ට් අඩු නිමැවුම5V ප්‍රතිදානය අස්ථානගත වී ඇත
P1596P1596බල අඩි SW. බඩ් ඉන්පුට් ස්ටේට්ප්‍රබල පියවර මාරුව වැරදිය. මුල් පිහිටීම
P1598P1598A / C PRESS SENSOR INPUT VOLT ඉතා අඩුයිA / C පීඩන සංවේදක සං signal ාව සෑම විටම අඩුය
P1599P1599උසස් පෙළ මුද්‍රණ සංවේදක ආදාන වෝල්ට් ඉතා ඉහළයිA / C පීඩන සංවේදක සං signal ාව සෑම විටම ඉහළයි
P1698P1698කිසිදු කේත පණිවිඩයක් සී.එන්.ටි.ආර්.එල්“සංක්‍රමණ පාලන ප්‍රකාරය” තුළ පණිවිඩ කේත ලැබී නැත
P1699P1699CОD MESGS RECVD PWRTRAIN CNTRL MOD නැත“Powertrain පාලන මාදිලියේ” පණිවිඩ කේත කිසිවක් ලැබී නැත
P1761P1761GOV පාලන පද්ධතියපාලන පද්ධතිය පාලනය කිරීම
P1762P1762GOV පීඩන සංවේදකයGOV පීඩන සංවේදක සං signal ා පක්ෂග්‍රාහී ය
P1763P1763GOV පීඩන සංවේදකයGOV පීඩන සංවේදක සං signal ාව සෑම විටම ඉහළයි
P1764P1764අඩු සංවේදකය අඩු කරන්නGOV පීඩන සංවේදක සං signal ාව සෑම විටම අඩුය
P1765P1765ට්රාන්ස් වෝල්ටීයතා රිලේ සයිකට්රිලේ පරිපථයේ වෝල්ටීයතාවයේ වෙනසක්
P1899P1899පාර්ක් / නියුට්‍රල් ස්විච් වැරදි ආදාන තත්වයඋද්‍යාන / උදාසීන ස්විචය වැරදි ස්ථානයක පවතී
P1XXXP1XXX1995- ෆෝඩ්1995- ෆෝඩ්
P10P1000SYS INCOMP පරීක්ෂා කිරීම තවත් රිය පැදවීම අවශ්‍ය වේකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1100P1100මාෆ් සංවේදක බාධාවායු ගලන සංවේදක සං signal ා වරින් වර
P1101P1101මාෆ් සෙන්සර් පරාසය පිටතවායු ප්‍රවාහ සංවේදක සං signal ාව එකතු කිරීමෙන් පිටතට පැමිණේ. පරාසය
P1112P1112IAT සංවේදක බාධාඅභ්‍යන්තර වායු උෂ්ණත්ව සංවේදක සං signal ා වරින් වර
P1116P1116පරාසයෙන් පිටත ECT සංවේදකයසිසිලන උෂ්ණත්ව සංවේදක සං .ාව යුදෙව්වෙක්. එකතු කිරීමෙන් පිටතට පැමිණේ. පරාසය
P1117P1117ECT සංවේදක මැදිහත් වීමසිසිලන උෂ්ණත්ව සංවේදක සං .ාව යුදෙව්වෙක්. අතරමැදි
P1120P1120ටීපී පරාසය අඩුයිතෙරපුම් ස්ථාන සංවේදක සං signal ාව සෑම විටම අඩුය
P1121P1121TP SENSOR INCONSISTENT W / MAFතෙරපුම් ස්ථාන සංවේදක සං signal ාව ස්කන්ධ වායු ප්‍රවාහ සංවේදකයට නොගැලපේ
P1124P1124ටීපී සංවේදකය පරාසයතෙරපුම් ස්ථාන සංවේදක සං signal ාව එකතු කර නැත. පරාසය
P1125P1125ටීපී සංවේදක මැදිහත් වීමතෙරපුම් ස්ථාන සංවේදක සං signal ා වරින් වර
P1130P1130HO2 NO SWITCH B1 SI ඇඩප්ටිව් ඉන්ධන සීමාවකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1131P1131HO2 ස්විච් බී 1 සින්ඩිකේට්ස් නැඹුරුකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1132P1132HO2 ස්විච් බී 1 සින්ඩිකේට්ස් පොහොසත්කණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1150P1150HO2 NO SWITCH B2 SI ඇඩප්ටිව් ඉන්ධන සීමාවකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1151P1151HO2 ස්විච් බී 2 සින්ඩිකේට්ස් නැඹුරුකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1152P1152HO2 ස්විච් බී 2 සින්ඩිකේට්ස් පොහොසත්කණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1220P1220සීරියස් ත්‍රොට්ල් පාලක අක්‍රමිකතාවඅනුක්‍රමික තෙරපුම් පාලනය දෝෂ සහිතය
P1224P1224TPS B පරාසයෙන් පිටත ස්වයං පරීක්ෂණයතෙරපුම් ස්ථාන සංවේදකයේ අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණය එකතු වී නොමැත.
P1233P1233ඉන්ධන පොම්ප රියදුරු මොඩියුලය ඕෆ්ලයින්-මිල්ඉන්ධන පොම්ප මොඩියුලයේ ධාවකය අක්‍රිය කර ඇති අතර LED ක්‍රියාත්මක වේ. පහන
P1234P1234ඉන්ධන පොම්ප ධාවක මොඩියුලයඉන්ධන පොම්ප මොඩියුල ධාවක අක්‍රීය කර ඇත
P1235P1235රේන්ජ්-මිල් වලින් පිටත ඉන්ධන පොම්ප පාලනය කරන්නඉන්ධන පොම්ප මොඩියුල ධාවක පිටවීම එකතු කරයි. පරාසය
P1236P1236ඉන්ධන පොම්ප පරාසය පාලනය කරන්නඉන්ධන පොම්ප මොඩියුල ධාවක පිටවීම එකතු කරයි. පරාසය
P1237P1237ඉන්ධන පොම්ප දෙවන චක්‍රලේඛ MALF-MILඉන්ධන පොම්පයේ ද්විතියික පරිපථය දෝෂ සහිත වන අතර දර්ශකය ක්‍රියාත්මක වේ. පහන
P1238P1238ඉන්ධන පොම්ප දෙවන චක්‍රයේ අක්‍රමිකතාවඉන්ධන පොම්පයේ ද්විතියික පරිපථය දෝෂ සහිතය
P1260P1260අබලන් වූ එන්ජින් අක්‍රීය කර ඇතසොරකම්-විරෝධී පද්ධතිය මඟින් එන්ජිම ක්‍රියා විරහිත කර ඇත (හොරා අනාවරණය විය)
P1270P1270ආර්පීඑම් හෝ වී ස්පීඩ් ලිමිටරය ළඟා වියඑන්ජින් වේගය හෝ වේගය සීමාවට ළඟා නොවන්න
P1299P1299අධීක්ෂණ කොන්දේසියඑන්ජින් උනුසුම් වීම
P1351P1351IGN ඩයග්නොස්ටික් යෙදවුම් වැරදිජ්වලන රෝග විනිශ්චය ආදාන දෝෂ සහිතය
P1352P1352IGN COIL ප්‍රාථමික අක්‍රමිකතාවයක්ජ්වලන දඟර "A" ප්රාථමික පරිපථය දෝෂ සහිතයි
P1353P1353IGN COIL B ප්‍රාථමික අක්‍රමිකතාවජ්වලන දඟර "B" ප්රාථමික පරිපථය දෝෂ සහිතයි
P1354P1354IGN COIL C ප්‍රාථමික අක්‍රමිකතාවජ්වලන දඟර "C" ප්රාථමික පරිපථය දෝෂ සහිතයි
P1355P1355IGN කොයිල් ඩී ප්‍රාථමික වැරදිජ්වලන දඟර "D" ප්රාථමික පරිපථය දෝෂ සහිතයි
P1356P1356PIP WHILE IDM PULSE පවසන්නේ ටර්නින් නොවේකොග් වීල් වලින් ස්පන්දන වලින් පෙන්නුම් කරන්නේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මක නොවන බවයි.
P1357P1357IDM ස්පන්දන පළල අර්ථ දක්වා නැත"IDM" ස්පන්දන පළල අර්ථ දක්වා නැත
P1358P1358IDM සිග්නල් අවුට් රේන්ජ්"IDM" ස්පන්දන පළල පරාසයෙන් පිටත
P1359P1359ස්පාර්ක් අවුට් සීකේටී අක්‍රියතාවජ්වලන නිමැවුම් පරිපථ දෝෂ සහිතය
P1364P1364IGN කොයිල් ප්‍රාථමික වැරදිප්‍රාථමික ජ්වලන දඟර දෝෂ සහිතය
P1390P1390භාවිතයේ / චක්‍රීය විවෘත කිරීමේදී ඔක්ටේන් පින් සකස් කරන්නපොටෙන්ටෝමීටර ඔක්ටේන් පින් හෝ පරිපථය විවෘතයි
P1400P1400DPFE SENSOR අඩු වෝල්ටීයතාවය"DPFE" සංවේදක සංඥා සෑම විටම අඩු වේ
P1401P1401ඩීපීඑෆ්ඊ සංවේදකය ඉහළ වෝල්ටීයතාවය"DPFE" සංවේදක සංඥා සෑම විටම ඉහළයි
P1403P1403DPFE SENSOR HOSES ආපසු ලැබුණිහෝස් හි "DPFE" සංවේදක සංඥාව ආපසු හරවා ඇත
P1405P1405ඩීපීඑෆ්ඊ සෙන්සර් අප්ස්ට්‍රීම් හෝස් අක්‍රියයිආපසු හෝස් එකේ "DPFE" සංවේදක සංඥාව ක්රියා නොකරයි
P1406P1406ඩීපීඑෆ්ඊ සංවේදක ඩවුන්ස්ට්‍රීම් හෝස් අක්‍රියයිසෘජු හෝස් එකේ "DPFE" සංවේදක සංඥාව ක්රියා නොකරයි
P1407P1407ඊජීආර් ගලායාම හඳුනාගෙන නොමැතප්‍රතිචක්‍රීකරණ පද්ධතියේ පිටාර වායු ප්‍රවාහයක් අනාවරණය වී නොමැත
P1408P1408ටෙස්ට් පරාසයෙන් පිටත ඊ.ජී.ආර්පරීක්ෂණ පරාසයෙන් පිටවන ගෑස් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ ප්‍රවාහය
P1409P1409EGR පාලන චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවEGR පාලන පරිපථ දෝෂ සහිතය
P1413P1413දෙවන ගුවන් යානා චක්‍රලේඛය අඩු වෝල්ටීයතාවයද්විතියික වායු එන්නත් පරිපථය අඩුයි
P1414P1414දෙවන ගුවන් යානා චක්‍රය හායි වොල්ටේජ්ද්විතියික වායු එන්නත් පරිපථය ඉහළයි
P1443P1443පිරිසිදු ද්‍රව්‍යයෙන් ගැලවීමගෑස් වාෂ්ප ප්‍රතිසාධන පද්ධතියේ පිරිසිදු කිරීම දෝෂ සහිතය
P1444P1444අඩු ප්‍රවාහ සෙන්සර් චක්‍රලේඛය අඩු කරන්නකැනිස්ටර් පර්ජ් ප්‍රවාහ සංවේදක පරිපථය අඩුයි
P1445P1445ඉහළ ප්‍රවාහ සංවේදක චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානකැනිස්ටර් පර්ජ් ප්‍රවාහ සංවේදක පරිපථය ඉහළයි
P1460P1460A / C කටවුට් අසාර්ථකත්වය පුළුල් ලෙස විවෘත කරන්නතෙරපුම සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත වූ විට වායුසමීකරණ යන්ත්රය ක්‍රියා විරහිත වේ
P1461P1461A / C පීඩනය CKT ඉහළ ආදානයA / C පීඩන පරිපථය සෑම විටම ඉහළයි
P1462P1462A / C පීඩනය CKT අඩු ආදානයA / C පීඩන පරිපථය සෑම විටම අඩුය
P1463P1463A / C පීඩන අනාරක්ෂිත වෙනසක්වායු සමීකරණයේ පීඩනය ප්රමාණවත් ලෙස වෙනස් නොවේ
P1464P1464A / C පරාසය බැහැර කිරීමවායුසමීකරණ යන්ත්රය සක්රිය කිරීමේ ඉල්ලීම පරාසය ඉක්මවා ඇත
P1469P1469A / C CYCLING PERIOD LOWවායු සමීකරණයේ පුනරාවර්තන කාලය කුඩා වේ
P1473P1473පංකා අධීක්ෂක ඉහළ / W පංකා අක්‍රියයිපංකා පාලනය ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර විදුලි පංකාව අක්‍රියයි
P1474P1474පංකා අඩු වේගයේ අසමත් වීම පාලනය කරන්නඅධිවේගී විදුලි පංකා පාලක දෝෂ සහිතය
P1479P1479පංකා අධි වේගයේ අසාර්ථකත්වය පාලනය කරන්නඅඩු වේග පංකා පාලක දෝෂ සහිතය
P1480P1480FAN MONITOR LOW / W LOW FAN ONපංකා පාලනය අඩු වන අතර විදුලි පංකාව අක්‍රියයි
P1481P1481පංකා මොනිටරය අඩු / ඩබ්ලිව්පංකා පාලනය අඩු වන අතර විදුලි පංකාව අක්‍රියයි
P1500P1500වීඑස්එස් මැදිහත් වීමවාහන වේග සංවේදක සං signal ා දෝෂ සහිතය
P1505P1505අනුවර්තී ක්ලිප් හි අයිඒසීනිෂ්ක්‍රීය වේග පාලකයේ වැරදි අනුවර්තනය
P1518P1518ඇතුළු මිනිසා. රන්නර් ස්ටක් විවෘතකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1519P1519ඇතුළු මිනිසා. රන්නර් ස්ටක් වසා ඇතකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1520P1520ඇතුළු මිනිසා. රන්නර්ගේ වැරදි ක්‍රියාකාරිත්වයකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1550P1550පීඑස්පී පරාසයබල සුක්කානම් පීඩනය පරාසය ඉක්මවා ඇත
P1605P1605ROM / KAM TEST KIVEP ALIVE MEM FailROM / KAM සම්පූර්ණ පරීක්ෂණය අසමත් බව පෙන්නුම් කරයි
P1610P1610ෆ්ලෑෂ් එප්‍රොම් දෝෂයප්‍රජනනය කළ හැකි EEPROM දෝෂ සහිතය
P1611P1611ෆ්ලෑෂ් එප්‍රොම් දෝෂයප්‍රජනනය කළ හැකි EEPROM දෝෂ සහිතය
P1612P1612ෆ්ලෑෂ් එප්‍රොම් දෝෂයප්‍රජනනය කළ හැකි EEPROM දෝෂ සහිතය
P1613P1613ෆ්ලෑෂ් එප්‍රොම් දෝෂයප්‍රජනනය කළ හැකි EEPROM දෝෂ සහිතය
P1614P1614ෆ්ලෑෂ් එප්‍රොම් දෝෂයප්‍රජනනය කළ හැකි EEPROM දෝෂ සහිතය
P1615P1615ෆ්ලෑෂ් එප්‍රොම් දෝෂයප්‍රජනනය කළ හැකි EEPROM දෝෂ සහිතය
P1616P1616ෆ්ලෑෂ් එප්‍රොම් දෝෂයප්‍රජනනය කළ හැකි EEPROM දෝෂ සහිතය
P1617P1617ෆ්ලෑෂ් එප්‍රොම් දෝෂයප්‍රජනනය කළ හැකි EEPROM දෝෂ සහිතය
P1618P1618ෆ්ලෑෂ් එප්‍රොම් දෝෂයප්‍රජනනය කළ හැකි EEPROM දෝෂ සහිතය
P1619P1619ෆ්ලෑෂ් එප්‍රොම් දෝෂයප්‍රජනනය කළ හැකි EEPROM දෝෂ සහිතය
P1620P1620ෆ්ලෑෂ් එප්‍රොම් දෝෂයප්‍රජනනය කළ හැකි EEPROM දෝෂ සහිතය
P1650P1650පීඑස්පී සංවේදකය පරාසයබල සුක්කානම් සංවේදකය පරාසය ඉක්මවා ඇත
P1651P1651පීඑස්පී සංවේදක ඇතුළත් වැරදි ක්‍රියාකාරිත්වයබල සුක්කානම් සංවේදකය දෝෂ සහිතය
P1701P1701පුනරාවර්තන දෝෂයආපසු හැරවීමේ දෝෂයකි
P1703P1703බ්රේක් ස්විච් අවුට් රේන්ජ්තිරිංග මාරුව පරාසය ඉක්මවා ඇත
P1705P1705රේන්ජ් රේන්ජ් සෙන්සර් රේන්ජ්සම්ප්‍රේෂණ මාදිලිය පරාසය ඉක්මවා සංවේදකය තෝරන්න
P1709P1709පීඑන්පී ස්විච් අවුට් රේන්ජ්උද්යානය / උදාසීන ස්විචය පරාසය ඉක්මවා ඇත
P1711P1711TFT SENSOR පිටත පරාසයෙන්"TFT" සංවේදකය පරාසයෙන් පිටත
P1729P17294X4L ස්විච් දෝෂය4X4 ස්විච් දෝෂ සහිතය
P1730P17304X4 අඩු දෝෂයකි4X4 පහත් මට්ටමේ දෝෂයකි
P1731P17311-2 මාරුවීමේ දෝෂය1 සිට 2 වන ගියර් දක්වා මාරුවීමේ දෝෂයකි
P1732P17322-3 මාරුවීමේ දෝෂය2 සිට 3 වන ගියර් දක්වා මාරුවීමේ දෝෂයකි
P1733P17333-4 මාරුවීමේ දෝෂය3 වන සිට 4 වන ගියර් දක්වා මාරුවීමේ දෝෂයකි
P1741P1741TCC පාලන දෝෂයක්ලච් පාලන දෝෂයකි
P1742P1742TCC PWM SOL අසාර්ථකයික්ලච් සොලෙනොයිඩ් සක්‍රිය නොවේ
P1743P1743TCC PWM SOL අසාර්ථකයික්ලච් සොලෙනොයිඩ් සක්‍රිය නොවේ
P1744P1744ටීසීසී පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වයමන්දගාමී ක්ලච් ක්‍රියාකාරිත්වය
P1746P1746ඊපීසී සොලෙනොයිඩ් විවෘත චක්‍රයSolenoid "EPC" පරිපථය විවෘත වේ
P1747P1747ඊපීසී සොලෙනොයිඩ් කෙටි චක්‍රයSolenoid "EPC" පරිපථය කෙටි විය
P1749P1749ඊපීසී සොලෙනොයිඩ් අඩුයි"EPC" solenoid චලනය නොවේ
P1751P1751ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් කාර්ය සාධනයSolenoid "A" Slow මාරු කරන්න
P1754P1754කෝස්ට් ක්ලච් සීකේටී අක්‍රියතාවKnurled ක්ලච් එන්ජිමේජ් පරිපථය ක්‍රියා නොකරයි
P1756P1756ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් බී කාර්ය සාධනයSolenoid "B" Slow මාරු කරන්න
P1761P1761ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් සී කාර්ය සාධනයSolenoid "C" Slow මාරු කරන්න
P1766P1766ෂිෆ්ට් සොලෙනොයිඩ් ඩී කාර්ය සාධනයSolenoid "D" Slow මාරු කරන්න
P1780P1780TCS පිටත පරාසයTCS පරාසය ඉක්මවා ඇත
P1781P17814X4L ස්විච් පිටත පරාසය4X4L - පරාසයෙන් පිටතට මාරු වන්න
P1783P1783පරිවර්තන අධීක්ෂණයසම්ප්‍රේෂණය අධික ලෙස රත් වේ
P1784P1784TRANS 1ST & REV. කාර්මික අසාර්ථකත්වයපළමු හෝ ප්‍රතිලෝම ගියර් යාන්ත්‍රිකව දෝෂ සහිතය
P1785P1785TRANS 1ST & 2ND MICHANICAL FILUREපළමු හෝ දෙවන ආම්පන්න යාන්ත්‍රිකව දෝෂ සහිතය
P1788P1788VFS # 2 විවෘත චක්‍රයVFS # 2 දාමය කැඩී ඇත
P1789P1789VFS # 2 කෙටි චක්‍රයVFS # 2 පරිපථය වසා ඇත
U139U1039VSS අසමත් වීමවාහන වේග සංවේදකය දෝෂ සහිතය
U151U1051බ්රේක් ස්විච් සිග්. අසමත් වීමතිරිංග ආලෝක ස්විචය දෝෂ සහිතය
U1135U1135IGN SWITCH SIG. අසමත් වීමජ්වලන ස්විචය (අගුල) දෝෂ සහිතය
U1451U1451PATS මොඩියුලය කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් / අක්‍රීය නොවේසමහර මොඩියුල ප්‍රතිචාර නොදක්වන අතර එන්ජිම ක්‍රියා විරහිත කර ඇත
P1XXXP1XXX1995- ජීඑම් (ජෙනරල් මෝටර්ස්)1995- ජීඑම් (ජෙනරල් මෝටර්ස්)
P12P1002බ්රේක් බූස්ටර් වැක් කෙටි කර ඇතරික්ත තිරිංග බූස්ටරය සවි කර ඇත
P13P1003බ්රේක් බූස්ටර් වැක් විවෘතරික්ත තිරිංග බූස්ටරය විවෘතයි
P15P1005බූස්ටර් වැක් අඩු කරන්නරික්ත තිරිංග බූස්ටරය අඩු රික්ත මට්ටමක් ඇත
P17P1007PCM දත්ත සම්බන්ධක ගැටලුවපාලන ඒකකයෙන් දත්ත මාරු කිරීමේදී ගැටළුව
P137P1037ABS / TCS දත්ත අහිමි වීමABS හෝ සම්ප්‍රේෂණ පාලන ඒකකය මගින් දත්ත අහිමි වේ
P1106P1106MAP INTERM. ඉහළඅභ්‍යන්තර වායු පීඩන සංවේදකය වරින් වර ඉහළට
P1107P1107MAP INTERM. අඩුයිඅභ්‍යන්තර වායු පීඩන සංවේදකය වරින් වර අඩුය
P1111P1111ගුවන් ටෙම්ප් ඉන්ටර්ම් කරන්න. ඉහළ ආදානයඅභ්‍යන්තර වායු උෂ්ණත්ව සංවේදකය වරින් වර ඉහළට
P1112P1112IAT SENSOR INTERM. අඩු ආදානයඅභ්‍යන්තර වායු උෂ්ණත්ව සංවේදකය වරින් වර අඩුය
P1114P1114ECT INTERM. අඩු ආදානයසිසිලන උෂ්ණත්ව සංවේදකය තරල අතරමැදි ඉහළ මට්ටම
P1115P1115ECT INTERM. ඉහළ ආදානයසිසිලන උෂ්ණත්ව සංවේදකය තරල අතරමැදි අඩු
P1121P1121TPS INTERM. ඉහළ ආදානයThrottle Position Sensor අතරමැදි ඉහළ
P1122P1122TPS INTERM. අඩු ආදානයතෙරපුම් ස්ථාන සංවේදකය වරින් වර අඩුයි
P1133P1133එන්ජින් O2 B1 SI මාරුවඔක්සිජන් සංවේදකය "B1" සෙමින් මාරු වේ
P1134P1134ENGINE O2 B1 SI අනුපාතයඔක්සිජන් සංවේදකය "B1" අඩු මාරු කිරීමේ ශ්රේණිගත කිරීමක් ඇත
P1135P1135එන්ජින් O2 B1 SI MEAN VOLTSඔක්සිජන් සංවේදකය "B1" මධ්යම සංඥා ඕෆ්සෙට් ඇත
P1153P1153එන්ජින් O2 B2 SI මාරුවඔක්සිජන් සංවේදකය "B2" සෙමින් මාරු වේ
P1154P1154ENGINE O2 B2 SI අනුපාතයඔක්සිජන් සංවේදකය "B2" අඩු මාරු කිරීමේ ශ්රේණිගත කිරීමක් ඇත
P1155P1155එන්ජින් O2 B2 SI MEAN VOLTSඔක්සිජන් සංවේදකය "B2" මධ්යම සංඥා ඕෆ්සෙට් ඇත
P1257P1257සුපර් චාජර් ඕවර් බූස්ට්සුපර්චාජරය අතිරික්ත වායු පීඩනය නිර්මාණය කර ඇත
P1274P1274ඉන්ජෙක්ටර් වයිරින් වැරදියඑන්නත් වයර් නිවැරදිව සම්බන්ධ නොවේ
P1350P1350බයිපාස් ලයින් මොනිටරයහදිසි පාලන මාර්ගය
P1361P1361සක්‍රීය කළ පසු ටොගල් කරන්න එපා"EST" සක්රිය කිරීමෙන් පසු භ්රමණය නොවේ
P1374P1374අඩු RES CORRELATE CRANK කරන්නCrankshaft සංවේදකයේ සාපේක්ෂව අඩු සං signal ා මට්ටම
P1381P1381ඒබීඑස් සයිස් දැඩි මාර්ග පරීක්‍ෂණ කොමිඒබීඑස් පද්ධතියේ රළු මාර්ග සංවේදකය දෝෂ සහිතය
P1406P1406රේඛීය එග්‍රි පින්ට්ල් පොසිෂන් දෝෂයපිටාර වායු ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පද්ධතියේ රේඛීයතාව බිඳී ඇත
P1441P1441වාෂ්පශීලී පද්ධති විවෘත පිරිසිදු ප්‍රවාහයගෑස්ලීන් වාෂ්ප ප්‍රතිසාධන පද්ධතිය ප්‍රවාහය පිරිසිදු කිරීම සඳහා විවෘත වේ
P1442P1442සොලෙනොයිඩ් වැක් ස්විච් අක්‍රමිකතාව පිරිසිදු කරන්නපිරිසිදු සොලෙනොයිඩ් ස්විචය ක්‍රියා නොකරයි
P1508P1508අක්‍රීය පාලන ක්‍රම අඩුයිනිෂ්ක්‍රීය වේග පද්ධතිය විවෘත නොවේ
P1509P1509අයිඩල් පාලනය ඉහළයිනිෂ්ක්‍රීය නඩත්තු පද්ධතිය වැසෙන්නේ නැත
P1520P1520පීඑන් ස්විච් චක්‍රලේඛය අසාර්ථකයි"PN" ස්විච් පරිපථය දෝෂ සහිතයි
P1554P1554ක්රූස් ස්ටෙපර් එම්ටීආර් ලින්ක් ෆෝල්ට්ක control ස් පාලක ස්ටෙපර් මෝටරය සමඟ සන්නිවේදනය නැති විය
P1571P1571උපාය මාර්ගය CNTRL PWM සම්බන්ධක වැරදිකම්පන පාලනය සමඟ සන්නිවේදනය බිඳී ඇත
P1573P1573ට්‍රැක්ෂන් සීඑන්ටීආර්එල් ඒබීඑස් නැතිවූ අනුක්‍රමික දත්තප්‍රති-අගුළු තිරිංග පද්ධතිය සමඟ සන්නිවේදනය නැති විය
P1619P1619තෙල් වෙනස් කිරීමේ චක්‍රලේඛය වැරදීමතෙල් වෙනස් කිරීමේ ඉල්ලීම් පරිපථ දෝෂ සහිතය
P1626P1626පාස්කි ඉන්ධන සක්‍රිය නැතිවීමඉන්ධන සක්‍රීය යතුර නැති වී ඇත
P1629P1629PASSKEY FREQUENCY අවලංගුයියතුරු සංඛ්‍යාතය වැරදිය
P1635P1635VSBA වෝල්ටීයතා චක්‍ර වරදකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1639P1639VSBB වෝල්ටීයතා චක්‍ර වරදකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1641P1641ODMA අවුට් 1 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1642P1642ODMA අවුට් 2 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1643P1643ODMA අවුට් 3 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1644P1644ODMA අවුට් 4 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1645P1645ODMA අවුට් 5 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1646P1646ODMA අවුට් 6 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1647P1647ODMA අවුට් 7 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1651P1651ODMB අවුට් 1 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1652P1652ODMB අවුට් 2 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1653P1653ODMB අවුට් 3 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1654P1654ODMB අවුට් 4 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1655P1655ODMB අවුට් 5 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1656P1656ODMB අවුට් 6 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1657P1657ODMB අවුට් 7 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1661P1661ODMC අවුට් 1 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1662P1662ODMC අවුට් 2 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1663P1663ODMC අවුට් 3 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1664P1664ODMC අවුට් 4 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1665P1665ODMC අවුට් 5 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1666P1666ODMC අවුට් 6 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1667P1667ODMC අවුට් 7 චක්‍ර වැරදිකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1671P1671ODMD අවුට් 1 චක්‍ර දෝෂකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1672P1672ODMD අවුට් 2 චක්‍ර දෝෂකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1673P1673ODMD අවුට් 3 චක්‍ර දෝෂකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1674P1674ODMD අවුට් 4 චක්‍ර දෝෂකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1675P1675ODMD අවුට් 5 චක්‍ර දෝෂකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1676P1676ODMD අවුට් 6 චක්‍ර දෝෂකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1677P1677ODMD අවුට් 7 චක්‍ර දෝෂකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1801P1801ස්විච් කාර්ය සාධනය (HMD) තෝරන්නමෙහෙයුම් මාදිලියේ ස්විචය දෝෂ සහිතය
P1810P1810පීඑස්එස් කළමනාකරණ වැරදි"PSS" නල මාර්ගයේ දෝෂයකි
P1811P1811මැක්ස් ඇඩැප්ට් සහ ලෝන්ග් ෂිෆ්ට් (එච්එම්ඩී)කණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1812P1812ට්‍රාන්ස් (එච්එම්ඩී) හොට්සම්ප්‍රේෂණය අධික ලෙස රත් වේ
P1814P1814ටෝක් කන්ටේටරය උඩින්ක්ලච් අධික ලෙස පටවා ඇත (කම්පන භාරය)
P1860P1860TCC PWM සොලෙනොයිඩ් චක්‍රය (එච්එම්ඩී)කණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1864P1864ටීසීසී සොලෙනොයිඩ් සායනය (එච්එම්ඩී)කණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1870P1870පරිවර්තන සංරචක සැපයීම (එච්එම්ඩී)කණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
P1871P1871GEAR RATIO නිර්වචනය කර නැතමාරුව අර්ථ දක්වා නැත
P1886P18863 සිට 2 දක්වා සොලෙනොයිඩ් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාව3 වන සිට 2 වන ගියර් දක්වා මාරුවීමේ සොලෙනොයිඩ් පරිපථය දෝෂ සහිතය
P1889P18893RD ක්ලච් ස්විච් ප්‍රෙස් ස්විච් (එච්එම්ඩී)කණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
B0100B0100ඩ්‍රයිවර් එයාර් බෑග් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවධාවක වායු බෑග් පරිපථ දෝෂ සහිතය
B0101B0101ඩ්‍රයිවර් එයාර් බෑග් චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්එයාර් බෑග් පරිපථ සං signal ාව එකතු කිරීම සඳහා පිටතට යයි. පරාසය
B0102B0102ඩ්‍රයිවර් එයාර් බෑග් චක්‍රීය අඩු ආදානයඑයාර් බෑග් පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම අඩුය
B0103B0103ඩ්‍රයිවර් එයාර් බෑග් චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානඑයාර් බෑග් පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම ඉහළයි
B0105B0105පැසෙන්ජර් එයාර් බෑග් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවමගී වායු බෑග් පරිපථ දෝෂ සහිතය
B0106B0106පැසෙන්ජර් ගුවන් බෑග් චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්එයාර් බෑග් පරිපථ සං signal ාව එකතු කිරීම සඳහා පිටතට යයි. පරාසය
B0107B0107පැසෙන්ජර් ගුවන් බෑග් චක්‍රීය අඩු ආදානයඑයාර් බෑග් පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම අඩුය
B0108B0108පැසෙන්ජර් එයාර් බෑග් චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානඑයාර් බෑග් පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම ඉහළයි
B0110B0110ඩීආර්වීආර්-පැති AIR බෑග් චක්‍රීය දෝෂයනොමැතිව පිම්බෙන පැති කුෂන් දාමය. ධාවක දෝෂ සහිතය
B0111B0111DRVR-SIDE AIR BAG CIRCUIT RANGE / PERFඑයාර් බෑග් පරිපථ සං signal ාව එකතු කිරීම සඳහා පිටතට යයි. පරාසය
B0112B0112ඩීආර්වීආර්-සයිඩ් එයාර් බෑග් සයිකට් අඩු ඇතුළත් කිරීමඑයාර් බෑග් පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම අඩුය
B0113B0113ඩීආර්වීආර්-සයිඩ් එයාර් බෑග් චෙක්පත ඉහළ ඇතුළත් කිරීමඑයාර් බෑග් පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම ඉහළයි
B0115B0115පීඑස්එන්ජීආර්-සයිඩ් එයාර් බෑග් චෙක්පත් වැරදිනොමැතිව පිම්බෙන පැති කුෂන් දාමය. මගියා දෝෂ සහිතය
B0116B0116PSNGR-SIDE AIR BAG CIRCUIT RANGE / PERFඑයාර් බෑග් පරිපථ සං signal ාව එකතු කිරීම සඳහා පිටතට යයි. පරාසය
B0117B0117පීඑස්එන්ජීආර්-සයිඩ් එයාර් බෑග් සර්කට් අඩු ඇතුළත් කිරීමඑයාර් බෑග් පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම අඩුය
B0118B0118පීඑස්එන්ජීආර්-සයිඩ් එයාර් බෑග් චෙක්පත ඉහළ ඇතුළත් කිරීමඑයාර් බෑග් පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම ඉහළයි
B0120B0120සීට්බෙල්ට් # 1 එස්ඩබ්ලිව් මොන්. චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවආසන පටි අංක 1 හි අගුල දෝෂ සහිතය
B0121B0121සීට්බෙල්ට් # 1 එස්ඩබ්ලිව් මොන්. චක්‍රීය පරාසය / පර්ෆ්ආසන පටි අගුල # 1 මන්දගාමී වේ
B0122B0122සීට්බෙල්ට් # 1 එස්ඩබ්ලිව් මොන්. අඩු ආදානය චක්‍රීය කරන්නආසන පටි අගුල # 1 ට අඩු පිවිසුමක් ඇත
B0123B0123සීට්බෙල්ට් # 1 එස්ඩබ්ලිව් මොන්. ඉහළ ආදානය චක්‍රීය කරන්නආසන පටි අගුල # 1 ඉහළ දොරටුවක් ඇත
B0125B0125සීට්බෙල්ට් # 2 එස්ඩබ්ලිව් මොන්. චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවආසන පටි අංක 2 හි අගුල දෝෂ සහිතය
B0126B0126සීට්බෙල්ට් # 2 එස්ඩබ්ලිව් මොන්. චක්‍රීය පරාසය / පර්ෆ්ආසන පටි අගුල # 2 මන්දගාමී වේ
B0127B0127සීට්බෙල්ට් # 2 එස්ඩබ්ලිව් මොන්. අඩු ආදානය චක්‍රීය කරන්නආසන පටි අගුල # 2 ට අඩු පිවිසුමක් ඇත
B0128B0128සීට්බෙල්ට් # 2 එස්ඩබ්ලිව් මොන්. ඉහළ ආදානය චක්‍රීය කරන්නආසන පටි අගුල # 2 ඉහළ දොරටුවක් ඇත
B0130B0130සීට්බෙල්ට් # 1 ප්‍රතිචක්‍රීය චක්‍රයේ අක්‍රමිකතාවආසන පටි අංක 1 හි ආතති යාන්ත්‍රණය දෝෂ සහිතය
B0131B0131සීට්බෙල්ට් # 1 ප්‍රතිචක්‍රීය චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්ආසන පටි ආතතිය # 1 මන්දගාමී වේ
B0132B0132සීට්බෙල්ට් # 1 අඩු චක්‍රලේඛය අඩු කරන්නආසන පටි ආතතිය # 1 ට අඩු පිවිසුමක් ඇත
B0133B0133සීට්බෙල්ට් # 1 ප්‍රතිචක්‍රීය චක්‍රයේ ඉහළ ආදානයආසන පටි ආතතිය # 1 ට ඉහළ පිවිසුමක් ඇත
B0135B0135සීට්බෙල්ට් # 2 ප්‍රතිචක්‍රීය චක්‍රයේ අක්‍රමිකතාවආසන පටි අංක 2 හි ආතති යාන්ත්‍රණය දෝෂ සහිතය
B0136B0136සීට්බෙල්ට් # 2 ප්‍රතිචක්‍රීය චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්ආසන පටි ආතතිය # 2 මන්දගාමී වේ
B0137B0137සීට්බෙල්ට් # 2 අඩු චක්‍රලේඛය අඩු කරන්නආසන පටි ආතතිය # 2 ට අඩු පිවිසුමක් ඇත
B0138B0138සීට්බෙල්ට් # 2 ප්‍රතිචක්‍රීය චක්‍රයේ ඉහළ ආදානයආසන පටි ආතතිය # 2 ට ඉහළ පිවිසුමක් ඇත
B0300B0300සිසිලන පංකා # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවසිසිලන පංකා පරිපථ අංක 1 ක් ක්‍රියා නොකරයි
B0301B0301සිසිලන පංකා # 1 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්සිසිලන විදුලි පංකාව # 1 පරිපථ ධාවනය මන්දගාමී වේ
B0302B0302සිසිලන පංකා # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයසිසිලන පංකා පරිපථය # 1 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0303B0303සිසිලන පංකා # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයසිසිලන පංකා පරිපථය # 1 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0305B0305සිසිලන පංකා # 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවසිසිලන පංකා පරිපථ අංක 2 ක් ක්‍රියා නොකරයි
B0306B0306සිසිලන පංකා # 2 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්සිසිලන විදුලි පංකාව # 2 පරිපථ ධාවනය මන්දගාමී වේ
B0307B0307සිසිලන පංකා # 2 චක්‍රීය අඩු ආදානයසිසිලන පංකා පරිපථය # 2 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0308B0308සිසිලන පංකා # 2 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයසිසිලන පංකා පරිපථය # 2 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0310B0310A / C CLUTCH CIRCUIT MALFUNCTIONවායුසමීකරණ සක්‍රීය පරිපථය දෝෂ සහිතය
B0311B0311A / C CLUTCH CIRCUIT RANGE / PERFවායුසමීකරණ සක්‍රීය පරිපථය මන්දගාමී වේ
B0312B0312A / C CLUTCH CIRCUIT LOW INPUTවායුසමීකරණ සක්‍රීය පරිපථයට අඩු සං .ාවක් ඇත
B0313B0313A / C CLUTCH CIRCUIT HIGH INPUTවායුසමීකරණ සක්‍රීය පරිපථයට ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0315B0315A / C පීඩනය # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවවායු සමීකරණ සම්පීඩක පරිපථ අංක 1 දෝෂ සහිතය
B0316B0316A / C පීඩනය # 1 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්වායු සමීකරණ සම්පීඩක පරිපථය # 1 සෙමින් ධාවනය වේ
B0317B0317A / C පීඩනය # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයA / C සම්පීඩක පරිපථ # 1 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0318B0318A / C පීඩනය # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයA / C සම්පීඩක පරිපථ # 1 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0320B0320A / C පීඩනය # 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවවායු සමීකරණ සම්පීඩක පරිපථ අංක 2 දෝෂ සහිතය
B0321B0321A / C පීඩනය # 2 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්වායු සමීකරණ සම්පීඩක පරිපථය # 2 සෙමින් ධාවනය වේ
B0322B0322A / C පීඩනය # 2 චක්‍රීය අඩු ආදානයA / C සම්පීඩක පරිපථ # 2 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0323B0323A / C පීඩනය # 2 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයA / C සම්පීඩක පරිපථ # 2 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0325B0325A / C PRESS REF (SIG) චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
B0326B0326A / C PRESS REF (SIG) CIRCUIT RANGE / PERFකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
B0327B0327A / C PRESS REF (SIG) චක්‍රීය අඩු ආදානයකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
B0328B0328A / C PRESS REF (SIG) චක්‍රීය ඉහළ ආදානයකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
B0330B0330පිටත වායු ටෙම්ප් චක්‍රලේඛ අක්‍රමිකතාවපිටත වායු උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථ දෝෂ සහිතය
B0331B0331පිටත වායු ටෙම්ප් චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය මන්දගාමී වේ
B0332B0332පිටත වායු ටෙම්ප් චක්‍රලේඛය අඩු ආදානඋෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයට අඩු සං .ාවක් ඇත
B0333B0333පිටත වායු ටෙම්ප් චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානඋෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථයට ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0335B0335ගුවන් ටෙම්ප් සෙන්ස් # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවගෘහස්ථ වායු උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය # 1 අක්‍රිය වීම.
B0336B0336ගුවන් ටෙම්ප් සෙන්ස් # 1 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය # 1 සෙමින් ක්‍රියාත්මක වේ
B0337B0337ගුවන් ටෙම්ප් සෙන්ස් # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානඋෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය # 1 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0338B0338ගුවන් ටෙම්ප් සෙන්ස් # 1 චක්‍රලේඛයේ ඉහළ ආදානඋෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය # 1 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0340B0340ගුවන් ටෙම්ප් සෙන්ස් # 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවගෘහස්ථ වායු උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය # 2 අක්‍රිය වීම.
B0341B0341ගුවන් ටෙම්ප් සෙන්ස් # 2 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්උෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය # 2 සෙමින් ක්‍රියාත්මක වේ
B0342B0342ගුවන් ටෙම්ප් සෙන්ස් # 2 චක්‍රීය අඩු ආදානඋෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය # 2 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0343B0343ගුවන් ටෙම්ප් සෙන්ස් # 2 චක්‍රලේඛයේ ඉහළ ආදානඋෂ්ණත්ව සංවේදක පරිපථය # 2 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0345B0345SOLAR LOAD SENSOR 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවආලෝක සංවේදක පරිපථය (සූර්ය පැනල) අංක 1 දෝෂ සහිතය.
B0346B0346SOLAR LOAD SENSOR 1 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්ආලෝක සංවේදක පරිපථය # 1 සෙමින් ධාවනය වේ
B0347B0347SOLAR LOAD SENSOR 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයආලෝක සංවේදක පරිපථය # 1 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0348B0348SOLAR LOAD SENSOR 1 චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානයආලෝක සංවේදක පරිපථය # 1 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0350B0350SOLAR LOAD SENSOR 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවආලෝක සංවේදක පරිපථය (සූර්ය පැනල) අංක 2 දෝෂ සහිතය.
B0351B0351SOLAR LOAD SENSOR 2 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්ආලෝක සංවේදක පරිපථය # 2 සෙමින් ධාවනය වේ
B0352B0352SOLAR LOAD SENSOR 2 චක්‍රීය අඩු ආදානයආලෝක සංවේදක පරිපථය # 2 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0353B0353SOLAR LOAD SENSOR 2 චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානයආලෝක සංවේදක පරිපථය # 2 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0355B0355BLOWER MTR # 1 ස්පීඩ් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවපංකා වේග පාලන පරිපථය # 1 දෝෂ සහිතය
B0356B0356BLOWER MTR # 1 ස්පීඩ් චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්පංකා # 1 පාලන පරිපථය සෙමින් ක්‍රියාත්මක වේ
B0357B0357BLOWER MTR # 1 ස්පීඩ් චක්‍රයේ අඩු ආදානයපංකා පාලන පරිපථය # 1 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0358B0358BLOWER MTR # 1 ස්පීඩ් චක්‍රයේ ඉහළ ආදානයපංකා පාලන පරිපථය # 1 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0360B0360BLOWER MTR # 1 POWER CIRCUIT MALFUNCTIONපංකා බල සැපයුම් පරිපථය # 1 දෝෂ සහිතය
B0361B0361BLOWER MTR # 1 POWER CIRCUIT RANGE / PERFපංකා # 1 බල සැපයුම් පරිපථය එකතු කිරීම ඉක්මවා යයි. පරාසය
B0362B0362BLOWER MTR # 1 POWER CIRCUIT LOW INPUTපංකා බල සැපයුම් පරිපථය # 1 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0363B0363BLOWER MTR # 1 POWER CIRCUIT HIGH INPUTපංකා බල සැපයුම් පරිපථය # 1 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0365B0365BLOWER MTR # 1 GND CIRCUIT MALFUNCTIONපංකා # 1 භූගත පරිපථය දෝෂ සහිතය
B0366B0366BLOWER MTR # 1 GND CIRCUIT RANGE / PERFපංකා # 1 භූගත පරිපථය එකතු නොකෙරේ. පරාසය
B0367B0367BLOWER MTR # 1 GND CIRCUIT LOW INPUTපංකා # 1 බිම් පරිපථයට අඩු සං .ාවක් ඇත
B0368B0368BLOWER MTR # 1 GND CIRCUIT HIGH INPUTපංකා # 1 බිම් පරිපථයට ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0370B0370උසස් පෙළ අධිපති සංවේදක අක්‍රමිකතාවවායු සමීකරණයේ ඉහළම උෂ්ණත්ව සංවේදක දෝෂ සහිතය
B0371B0371A / C HIGH SIDE TEMP SENSOR RANGE / PERFඋෂ්ණත්ව සංවේදක සං signal ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
B0372B0372A / C HIGH SIDE TEMP SENSOR LOW INPUTඋෂ්ණත්ව සංවේදක සං signal ාව අඩුයි
B0373B0373A / C HIGH SIDE TEMP SENSOR HIGH INPUTඋෂ්ණත්ව සංවේදක සං signal ාව ඉහළයි
B0375B0375A / C EVAP INLET TEMP SENSOR MALFUNCTIONවාතාශ්රය ඇතුල් වන ස්ථානයේ උෂ්ණත්ව සංවේදකය. වායු සමීකරණය කිරීම වැරදි
B0376B0376A / C EVAP INLET TEMP SENSOR RANGE / PERFඋෂ්ණත්ව සංවේදක සං signal ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
B0377B0377A / C EVAP INLET TEMP SENSOR LOW INPUTඋෂ්ණත්ව සංවේදක සං signal ාව අඩුයි
B0378B0378A / C EVAP INLET TEMP SENSOR HIGH INPUTඋෂ්ණත්ව සංවේදක සං signal ාව ඉහළයි
B0380B0380A / C REFRIGERANT UNDERPRESSUREවායුසමීකරණ ශීතකරණ පීඩනය ප්‍රමාණවත් නොවේ
B0381B0381උසස්පෙළ අධිපතිවායු සමීකරණ ශීතකරණ පීඩනය අධිකයි
B0400B0400ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 1 අබලන් අක්‍රමිකතාවපාලනය. defroster # 1 වායු ප්‍රවාහය දෝෂ සහිතය
B0401B0401ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 1 පරාසය / පර්ෆ්පාලනය. defroster අංක 1 සෙමින් ධාවනය වේ
B0402B0402ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 1 අඩු ආදානය අඩු කරන්නපාලනය. defroster අංක 1 ට අඩු සං .ාවක් ඇත
B0403B0403ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 1 ඉහළ ආදානය අඩු කරන්නපාලනය. defroster අංක 1 ට ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0405B0405ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 2 තාප අක්‍රමිකතාවපාලනය. හීටරය අංක 2 හි වායු ගලනය දෝෂ සහිතය
B0406B0406ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 2 තාප පරාසය / පර්ෆ්පාලනය. හීටරය # 2 සෙමින් ධාවනය වේ
B0407B0407ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 2 තාප අඩු ආදානයපාලනය. හීටරය # 2 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0408B0408ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 2 තාප ඉහළ ආදානයපාලනය. හීටරය # 2 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0410B0410ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 3 බ්ලෙන්ඩ් අක්‍රමිකතාවපාලනය. මික්සර් අංක 3 හි වායු ප්‍රවාහය දෝෂ සහිතය
B0411B0411ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 3 බ්ලෙන්ඩ් රේන්ජ් / පර්ෆ්පාලනය. මික්සර් අංක 3 සෙමින් ධාවනය වේ
B0412B0412ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 3 අඩු ආදානපාලනය. මික්සර් අංක 3 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0413B0413ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 3 ඉහළ ආදානපාලනය. මික්සර් අංක 3 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0415B0415ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 4 VENT MALFUNCTIONපාලනය. වාතාශ්රය වායු ප්රවාහ අංක 4 දෝෂ සහිතය
B0416B0416ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 4 VENT RANGE / PERFපාලනය. වාතාශ්රය අංක 4 සෙමින් ක්රියා කරයි
B0417B0417ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 4 VENT LOW INPUTපාලනය. වාතාශ්රය අංක 4 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0418B0418ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 4 VENT HIGH INPUTපාලනය. වාතාශ්රය අංක 4 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0420B0420ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 5 A / C අක්‍රමිකතාවපාලනය. වායු සමීකරණ වායු ප්‍රවාහ අංක 5 දෝෂ සහිතය
B0421B0421ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 5 A / C RANGE / PERFපාලනය. වායු සමීකරණ අංක 5 සෙමින් ක්‍රියා කරයි
B0422B0422ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 5 A / C අඩු ආදානයපාලනය. වායු සමීකරණ අංක 5 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0423B0423ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 5 උසස් පෙළ ආදානපාලනය. වායු සමීකරණ අංක 5 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0425B0425ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 6 ප්‍රතිචක්‍රීකරණ අක්‍රමිකතාවපාලනය. වායු ප්‍රවාහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය අංක 6 දෝෂ සහිතය
B0426B0426ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 6 RECIRC RANGE / PERFපාලනය. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය # 6 මන්දගාමී වේ
B0427B0427ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 6 අඩු ආදාන ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්නපාලනය. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය # 6 අඩු සං .ාවක් ඇත
B0428B0428ගුවන් ප්‍රවාහ පාලනය # 6 ඉහළ ආදානය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්නපාලනය. ප්‍රතිචක්‍රීකරණ අංක 6 හි ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0430B0430DEFROST CIRCUIT MALFUNCTION පසුපසපසුපස defroster පරිපථ දෝෂ සහිතය
B0431B0431DEFROST CIRCUIT RANGE / PERF පසුපසපසුපස defroster පරිපථය මන්දගාමී වේ
B0432B0432DEFROST CIRCUIT අඩු ආදානය පසුපසපසුපස defroster පරිපථය අඩුයි
B0433B0433DEFROST CIRCUIT HIGH INPUT පසුපසපසුපස defroster පරිපථය ඉහළයි
B0435B0435A / C ඉල්ලීම් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවවායුසමීකරණ සක්‍රීය කිරීමේ ඉල්ලීම් පරිපථය දෝෂ සහිතය
B0436B0436A / C ඉල්ලීම් චක්‍රලේඛ පරාසය / PERFවායුසමීකරණ හැරවුම් ඉල්ලීම් පරිපථය සෙමින් ක්‍රියාත්මක වේ
B0437B0437A / C ඉල්ලුම් චක්‍රලේඛය අඩු ආදානයවායුසමීකරණ හැරවුම් ඉල්ලීම් පරිපථයට අඩු සං .ාවක් ඇත
B0438B0438උසස් පෙළ ඉල්ලුම් කරන්නවායුසමීකරණ සක්‍රීය කිරීමේ ඉල්ලීම් පරිපථය
B0440B0440හිස පාලනය කරන්න # 1 ෆීඩ්බැක් අක්‍රමිකතාවකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
B0441B0441හිස පාලනය කරන්න # 1 ෆීඩ්බැක් පරාසය / පර්ෆ්කණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
B0442B0442හිස පාලනය කරන්න # 1 ෆීඩ්බැක් අඩු ආදානයකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
B0443B0443හිස පාලනය කරන්න # 1 ෆීඩ්බැක් ඉහළ ආදානයකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
B0445B0445හිස පාලනය කරන්න # 2 ෆීඩ්බැක් අක්‍රමිකතාවකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
B0446B0446හිස පාලනය කරන්න # 2 ෆීඩ්බැක් පරාසය / පර්ෆ්කණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
B0447B0447හිස පාලනය කරන්න # 2 ෆීඩ්බැක් අඩු ආදානයකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
B0448B0448හිස පාලනය කරන්න # 2 ෆීඩ්බැක් ඉහළ ආදානයකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
B0500B0500ආර්එච් ටර්න් සිග්නල් සර්කට් අක්‍රමිකතාවදකුණු හැරවුම් සං signal ා පරිපථ දෝෂ සහිතය
B0501B0501RH ටර්න් සිග්නල් සර්කිට් රේන්ජ් / පර්ෆ්දකුණු හැරවුම් සං signal ා පරිපථය මන්දගාමී වේ
B0502B0502RH ටර්න් සිග්නල් සර්කිට් අඩු ආදානදකුණු හැරවුම් සං signal ා පරිපථයට අඩු සං .ාවක් ඇත
B0503B0503RH ටර්න් සිග්නල් සර්කිට් ඉහළ ආදානයදකුණු හැරවුම් සං signal ා පරිපථයට ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0505B0505LH ටර්න් සිග්නල් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවවම් හැරවුම් සං signal ා පරිපථ දෝෂ සහිතය
B0506B0506LH TURN SIGNAL CIRCUIT RANGE / PERFවම් හැරවුම් සං signal ා පරිපථය මන්දගාමී වේ
B0507B0507LH ටර්න් සිග්නල් සර්කිට් අඩු ආදානවම් හැරවුම් සං al ා පරිපථය අඩු සං al ාව
B0508B0508එල්එච් ටර්න් සිග්නල් සර්කට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමවම් හැරවුම් සං signal ා පරිපථයට ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0510B0510හෙඩ්ලෑම්ප් ඉන්ඩිකේටර්ස් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවහෙඩ් ලයිට් දර්ශක පරිපථය දෝෂ සහිතය
B0511B0511හෙඩ්ලෑම්ප් ඉන්ඩිකේටර්ස් චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්හෙඩ් ලයිට් දර්ශක පරිපථය සෙමින් ධාවනය වේ
B0512B0512හෙඩ්ලෑම්ප් ඉන්ඩිකේටර්ස් චක්‍රීය අඩු ආදානහෙඩ් ලයිට් දර්ශක පරිපථයට අඩු සං .ාවක් ඇත
B0513B0513හෙඩ්ලෑම්ප් ඉන්ඩිකේටර්ස් චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානහෙඩ් ලයිට් දර්ශක පරිපථයට ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0515B0515ස්පීඩෝමීටර චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවස්පීටෝමීටර පරිපථ දෝෂ සහිතය
B0516B0516ස්පීඩෝමීටර් චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්ස්පීටෝමීටර පරිපථය සෙමින් ධාවනය වේ
B0517B0517ස්පීඩෝමීටර චක්‍රයේ අඩු ආදානයස්පීටෝමීටර පරිපථයට අඩු සං .ාවක් ඇත
B0518B0518ස්පීඩෝමීටර් චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානයස්පීටෝමීටර පරිපථයට ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0520B0520ටැකෝමීටර් පරිපථ වැරදිටැකෝමීටර පරිපථ දෝෂ සහිතය
B0521B0521TACHOMETER CIRCUIT RANGE / PERFTachometer පරිපථය සෙමින් ධාවනය වේ
B0522B0522ටැකෝමීටර් සර්කට් අඩු ඇතුළත් කිරීමටැචෝමීටර පරිපථයට අඩු සං .ාවක් ඇත
B0523B0523ටැකෝමීටර් පරිපථය ඉහළ ඇතුළත් කිරීමටැචෝමීටර පරිපථයට ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0525B0525තාවකාලික මිනුම් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවඋෂ්ණත්ව මිනුම් පරිපථ දෝෂ සහිතය
B0526B0526තාවකාලික මිනුම් චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්උෂ්ණත්ව මිනුම් පරිපථය මන්දගාමී වේ
B0527B0527තාවකාලික මිනුම් චක්‍රයේ අඩු ආදානයඋෂ්ණත්ව මිනුම් පරිපථය අඩුයි
B0528B0528තාවකාලික මිනුම් චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානඋෂ්ණත්ව මිනුම් පරිපථයට ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0530B0530ඉන්ධන මට්ටම මැනීමේ පරිපථ අක්‍රමිකතාවඉන්ධන මට්ටමේ මිනුම් පරිපථ දෝෂ සහිතය
B0531B0531FUEL LEVEL GAUGE CIRCUIT RANGE / PERFඉන්ධන මිනුම් පරිපථය සෙමින් ධාවනය වේ
B0532B0532ඉන්ධන මට්ටම මැනීම චක්‍රීය අඩු ආදානයඉන්ධන මට්ටමේ මීටර පරිපථය අඩුයි
B0533B0533ඉන්ධන මට්ටම මැනීම චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානයඉන්ධන මට්ටමේ මීටර පරිපථයට ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0535B0535ටර්බෝ / සුපර් බූස්ට් මිනුම් අක්‍රමිකතාවටර්බෝ / සුපර් බූස්ට් මිනුම් දෝෂ සහිතය
B0536B0536ටර්බෝ / සුපර් බූස්ට් ගේජ් රේන්ජ් / පර්ෆ්ටර්බෝ / සුපර් බූස්ට් මිනුම සෙමින් ධාවනය වේ
B0537B0537ටර්බෝ / සුපර් බූස්ට් ගේජ් අඩු ආදානටර්බෝ / සුපර් බූස්ට් මිනුම අඩුයි
B0538B0538ටර්බෝ / සුපර් බූස්ට් ගේජ් ඉහළ ආදානයටර්බෝ / සුපර් බූස්ට් මිනුමට ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0540B0540වේගවත් සීට්බෙල්ට් ඉන්ඩිකේටර් අක්‍රමිකතාවආසන පටි අගුල් දර්ශකය දෝෂ සහිතය
B0541B0541වේගවත් සීට්බෙල්ට් ඉන්ඩිකේටර් රේන්ජ් / පර්ෆ්ආසන පටි සම්බන්ධ කිරීමේ දර්ශකය මන්දගාමී වේ
B0542B0542වේගවත් සීට්බෙල්ට් ඉන්ඩිකේටර් අඩු ආදානයආසන පටි අගුළු දර්ශකය අඩුයි
B0543B0543වේගවත් සීට්බෙල්ට් ඉන්ඩිකේටර් ඉහළ ආදානයආසන පටි බැඳීමේ දර්ශකය ඉහළයි. සං .ාව
B0545B0545දොර අජාර් # 1 ඉන්දියානු අක්‍රමිකතාවඅජාර් දොර අංක 1 හි දර්ශකය දෝෂ සහිතය
B0546B0546අජාර් # 1 ඉන්දියානු රේන්ජ් / පර්ෆ්දොර අජර් දර්ශකය 1 සෙමින් ක්‍රියා කරයි
B0547B0547දොර අජාර් # 1 ඉන්දියානු අඩු ආදානඅජාර් දොර # 1 හි දර්ශකය අඩු සං .ාවක් ඇත
B0548B0548දොර අජාර් # 1 දර්ශක ඉහළ ආදානයදොර අජාර් දර්ශකය # 1 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0550B0550දොර අජාර් # 2 ඉන්දියානු අක්‍රමිකතාවඅජාර් දොර අංක 2 හි දර්ශකය දෝෂ සහිතය
B0551B0551අජාර් # 2 ඉන්දියානු රේන්ජ් / පර්ෆ්දොර අජර් දර්ශකය 2 සෙමින් ක්‍රියා කරයි
B0552B0552දොර අජාර් # 2 ඉන්දියානු අඩු ආදානඅජාර් දොර # 2 හි දර්ශකය අඩු සං .ාවක් ඇත
B0553B0553දොර අජාර් # 2 දර්ශක ඉහළ ආදානයදොර අජාර් දර්ශකය # 2 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0555B0555බ්රේක් ඉන්ඩිකේටර් චක්රීය අක්රමිකතාවතිරිංග දර්ශක පරිපථ දෝෂ සහිතය
B0556B0556බ්රේක් ඉන්ඩිකේටර් චක්රය පරාසය / පර්ෆ්තිරිංග දර්ශක පරිපථ ධාවනය මන්දගාමී වේ
B0557B0557බ්රේක් ඉන්ඩිකේටර් චක්රය අඩු ආදානතිරිංග දර්ශක පරිපථය අඩුයි
B0558B0558බ්රේක් ඉන්ඩිකේටර් චක්රය ඉහළ ආදානතිරිංග දර්ශක පරිපථය ඉහළයි
B0560B0560ගුවන් බෑග් ලාම්පුව # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවඅංක 1 වායු කුෂන් ලාම්පුවේ දම්වැල දෝෂ සහිතය
B0561B0561ගුවන් බෑග් ලාම්පුව # 1 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්# 1 එයාර් බෑග් ලාම්පු පරිපථය සෙමින් ධාවනය වේ
B0562B0562AIR BAG LAMP # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානය# 1 වායු බෑග් ලාම්පු පරිපථය අඩුයි
B0563B0563AIR BAG LAMP # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයඑයාර් බෑග් ලාම්පු පරිපථය # 1 ඉහළ සං .ාවක් ඇත
B0565B0565සුරක්ෂිතතා තොරතුරු තොරතුරු චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවරහස් විකල්ප තොරතුරු දාමය දෝෂ සහිතය
B0566B0566තොරතුරු චක්‍රලේඛ පරාසය / කාර්යසාධනය පිළිබඳ සුරක්ෂිතභාවයරහස් විකල්ප තොරතුරු දාමය මන්දගාමී වේ
B0567B0567සුරක්ෂිතතා තොරතුරු තොරතුරු චක්‍රීය අඩු ආදානයරහස් විකල්ප තොරතුරු දාමය අඩුයි
B0568B0568සුරක්ෂිතතා තොරතුරු තොරතුරු චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානයරහස් විකල්ප තොරතුරු දාමය ඉහළයි
B0600B0600විකල්ප වින්‍යාස දෝෂයවිකල්ප වින්‍යාසය වැරදිය
B0601B0601KAM නැවත සකසන්න"KAM" සංවේදකය නැවත සකසන්න
B0602B0602OSC ඔරලෝසුවේ කෝප් වැරදි"WATCHDOG" පද්ධතිය පාලනය කරන ප්‍රත්‍යාවර්තකය දෝෂ සහිතයි
B0603B0603ඊප්‍රෝම් ලියන දෝෂයකියවීමට-පමණක් මතකය (ROM) ලිවීමේ දෝෂයකි
B0604B0604ඊපෝම් ක්‍රමාංකන දෝෂයක්‍රමාංකන ROM දෝෂයකි
B0605B0605ඊපෝම් චෙක්සම් දෝෂයROM චෙක්සම් දෝෂයකි
B0606B0606RAM වැරදි ක්රියාකාරීත්වයඅහඹු පිවිසුම් මතකය දෝෂ සහිතය
B0607B0607අභ්‍යන්තර දෝෂයඅභ්‍යන්තර දෝෂයකි
B0608B0608ආරම්භක දෝෂයආරම්භක දෝෂයකි
B0800B0800උපාංග බලය # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවබල සැපයුම් පරිපථය # 1 දෝෂ සහිතය
B0801B0801උපාංග බලය # 1 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්අංක 1 බල සැපයුම් පරිපථ සං signal ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
B0802B0802උපාංග බලය # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයබල සැපයුම # 1 පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම අඩුය
B0803B0803උපාංග බලය # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයබල සැපයුම # 1 පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම ඉහළයි
B0805B0805උපාංග බලය # 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවබල සැපයුම් පරිපථය # 2 දෝෂ සහිතය
B0806B0806උපාංග බලය # 2 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්අංක 2 බල සැපයුම් පරිපථ සං signal ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
B0807B0807උපාංග බලය # 2 චක්‍රීය අඩු ආදානයබල සැපයුම # 2 පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම අඩුය
B0808B0808උපාංග බලය # 2 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයබල සැපයුම # 2 පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම ඉහළයි
B0810B0810උපාංග බලය # 3 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවබල සැපයුම් පරිපථය # 3 දෝෂ සහිතය
B0811B0811උපාංග බලය # 3 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්අංක 3 බල සැපයුම් පරිපථ සං signal ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
B0812B0812උපාංග බලය # 3 චක්‍රීය අඩු ආදානයබල සැපයුම # 3 පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම අඩුය
B0813B0813උපාංග බලය # 3 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයබල සැපයුම # 3 පරිපථ සං signal ාව සෑම විටම ඉහළයි
B0815B0815උපාංග වටය # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවඅංක 1 උපාංගවල භූගත පරිපථය දෝෂ සහිතය
B0816B0816උපාංග වටය # 1 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්බිම් පරිපථ # 1 සං Sign ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
B0817B0817උපාංග වටය # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයබිම් පරිපථ සං signal ාව # 1 සෑම විටම අඩුය
B0818B0818උපාංග වටය # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයබිම් පරිපථ සං signal ාව # 1 සෑම විටම ඉහළයි
B0820B0820උපාංග වටය # 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවඅංක 2 උපාංගවල භූගත පරිපථය දෝෂ සහිතය
B0821B0821උපාංග වටය # 2 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්බිම් පරිපථ # 2 සං Sign ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
B0822B0822උපාංග වටය # 2 චක්‍රීය අඩු ආදානයබිම් පරිපථ සං signal ාව # 2 සෑම විටම අඩුය
B0823B0823උපාංග වටය # 2 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයබිම් පරිපථ සං signal ාව # 2 සෑම විටම ඉහළයි
B0825B0825උපාංග වටය # 3 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවඅංක 3 උපාංගවල භූගත පරිපථය දෝෂ සහිතය
B0826B0826උපාංග වටය # 3 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්බිම් පරිපථ # 3 සං Sign ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
B0827B0827උපාංග වටය # 3 චක්‍රීය අඩු ආදානයබිම් පරිපථ සං signal ාව # 3 සෑම විටම අඩුය
B0828B0828උපාංග වටය # 3 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයබිම් පරිපථ සං signal ාව # 3 සෑම විටම ඉහළයි
B0830B0830IGNITION 0 චර්‍ය දෝෂජ්වලන පරිපථ 0 දෝෂ සහිතය
B0831B0831IGNITION 0 CIRCUIT RANGE / PERFජ්වලන පරිපථ 0 සෙමින් ධාවනය වේ
B0832B0832IGNITION 0 චක්‍රීය අඩු ආදානයජ්වලනය 0 පරිපථය අඩුයි
B0833B0833IGNITION 0 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයජ්වලන පරිපථය 0 ඉහළ
B0835B0835IGNITION 1 චර්‍ය දෝෂජ්වලන පරිපථ 1 දෝෂ සහිතය
B0836B0836IGNITION 1 CIRCUIT RANGE / PERFජ්වලන පරිපථ 1 සෙමින් ධාවනය වේ
B0837B0837IGNITION 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයජ්වලනය 1 පරිපථය අඩුයි
B0838B0838IGNITION 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයජ්වලන පරිපථය 1 ඉහළ
B0840B0840IGNITION 3 චර්‍ය දෝෂජ්වලන පරිපථ 3 දෝෂ සහිතය
B0841B0841IGNITION 3 CIRCUIT RANGE / PERFජ්වලන පරිපථ 3 සෙමින් ධාවනය වේ
B0842B0842IGNITION 3 චක්‍රීය අඩු ආදානයජ්වලනය 3 පරිපථය අඩුයි
B0843B0843IGNITION 3 වාරික උසජ්වලන පරිපථය 3 ඉහළ
B0845B0845ආදාන උපාංගය 5 වෝල්ට් රීෆ් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාව5 වෝල්ට් බල සැපයුම දෝෂ සහිතය
B0846B0846උපාංගය 5 වෝල්ට් රීෆ් චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්වෝල්ට් 5 ක බල සැපයුමේ සං signal ාව පරාසය ඉක්මවා ඇත
B0847B0847උපාංගය 5 වෝල්ට් රීෆ් චක්‍රීය අඩු ආදානය5-වෝල්ට් බල සැපයුමේ සං signal ාව සෑම විටම අඩුය
B0848B0848උපාංගය 5 වෝල්ට් රෙෆ් චක්‍රීය ඉහළ ආදානය5-වෝල්ට් බල සැපයුමේ සං signal ාව සෑම විටම ඉහළ ය
B0850B0850(පිරිසිදු) බැටරි චක්‍රීය අක්‍රමිකතාව(පිරිසිදු) බැටරි පරිපථ දෝෂ සහිතය
B0851B0851(පිරිසිදු) බැටරි චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්(පිරිසිදු) බැටරි පරිපථය හොඳින් ක්‍රියාත්මක නොවේ
B0852B0852(පිරිසිදු) බැටරි චක්‍රීය අඩු ආදානය(පිරිසිදු) බැටරි පරිපථය අඩුය
B0853B0853(පිරිසිදු) බැටරි චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානය(පිරිසිදු) බැටරි පරිපථය ඉහළයි
B0855B0855(ඩර්ටි) බැටරි චක්‍රීය අක්‍රමිකතාව(අපිරිසිදු) බැටරි පරිපථ දෝෂ සහිතය
B0856B0856(ඩර්ටි) බැටරි චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්(අපිරිසිදු) බැටරි පරිපථය හොඳින් ක්‍රියාත්මක නොවේ
B0857B0857(ඩර්ටි) බැටරි චක්‍රීය අඩු ආදානය(අපිරිසිදු) බැටරි පරිපථය අඩුයි
B0858B0858(ඩර්ටි) බැටරි චක්‍රීය ඉහළ ආදානය(අපිරිසිදු) බැටරි පරිපථය ඉහළයි
B0860B0860පද්ධති වෝල්ටීයතාව ඉහළයිපද්ධති සැපයුම ඉහළ වෝල්ටීයතාවයක්
B0856B0856පද්ධති වෝල්ටීයතාව අඩුයිඅඩු පද්ධති වෝල්ටීයතාවය
C0200C0200ආර්එෆ් වීල් එස්පීඩී සංවේදක වැරදිදකුණු ඉදිරිපස රෝද වේග සංවේදක පරිපථය දෝෂ සහිතය
C0201C0201RF WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE / PERFදකුණු ඉදිරිපස රෝද සංවේදක පරිපථය හොඳින් ක්‍රියාත්මක නොවේ
C0202C0202ආර්එෆ් වීල් එස්පීඩී සෙන්චර්ට් අඩු ඇතුළත් කිරීම සෙන්ස් කරයිඉදිරිපස දකුණු රෝද සංවේදක පරිපථය සෑම විටම අඩුයි
C0203C0203ආර්එෆ් වීල් එස්පීඩී, වාරිකය ඇතුළු කිරීම වැඩි කරයිදකුණු ඉදිරිපස රෝද සංවේදක පරිපථය සෑම විටම ඉහළයි. මට්ටමින්
C0205C0205එල්එෆ් වීල් එස්පීඩී සෙන්ට් සර්කිට් අක්‍රමිකතාවවම් ඉදිරිපස රෝද වේග සංවේදක පරිපථය දෝෂ සහිතය
C0206C0206LF WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE / PERFවම් ඉදිරිපස රෝද සංවේදක පරිපථය හොඳින් ක්‍රියාත්මක නොවේ
C0207C0207LF WHEEL SPD SENS චක්‍රලේඛය අඩු ආදානවම් ඉදිරිපස රෝද සංවේදක පරිපථය සැමවිටම අඩුය
C0208C0208එල්එෆ් වීල් එස්පීඩී, වාරිකය ඇතුළු කිරීම වැඩි කරයිවම් ඉදිරිපස රෝද සංවේදක පරිපථය සෑම විටම ඉහළයි. මට්ටමින්
C0210C0210RR WHEEL SPD SENS MALFUNCTION CIRCUITදකුණු පසුපස රෝද වේග සංවේදක පරිපථය දෝෂ සහිතය
C0211C0211RR WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE / PERFදකුණු පසුපස රෝද සංවේදක පරිපථය හොඳින් ක්‍රියාත්මක නොවේ
C0212C0212ආර්ආර් වීල් එස්පීඩී සෙන්චර්ට් අඩු ඇතුළත් කිරීමදකුණු පසුපස රෝද සංවේදක පරිපථය සැමවිටම අඩුයි
C0213C0213ආර්ආර් වීල් එස්පීඩී, වාරිකය ඇතුළු කිරීම වැඩි කරයිදකුණු පසුපස රෝද සංවේදක පරිපථය සෑම විටම ඉහළයි. මට්ටමින්
C0215C0215එල්ආර් වීල් එස්පීඩී සෙන්චර් සාවද්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයවම් පසුපස රෝද වේග සංවේදක පරිපථය දෝෂ සහිතය
C0216C0216LR WHEEL SPD SENS CIRCUIT RANGE / PERFවම් පසුපස රෝද සංවේදක පරිපථය හොඳින් ක්‍රියාත්මක නොවේ
C0217C0217එල්ආර් වීල් එස්පීඩී සෙන්චර්ට් අඩු ඇතුළත් කිරීමවම් පසුපස රෝද සංවේදක පරිපථය සැමවිටම අඩුය
C0218C0218එල්ආර් වීල් එස්පීඩී, වාරිකය ඇතුළු කිරීම වැඩි කරයිවම් පසුපස රෝද සංවේදක පරිපථය සෑම විටම ඉහළයි. මට්ටමින්
C0220C0220පසුපස එස්පීඩී සෙන්ස් චක්‍රලේඛ අක්‍රමිකතාවපසුපස රෝද වේග සංවේදක පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0221C0221පසුපස එස්පීඩී සෙන්ස් චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්පසුපස රෝද සංවේදක පරිපථය හොඳින් ක්‍රියාත්මක නොවේ
C0222C0222SPE SENS චක්‍රලේඛය අඩු ආදාන කියවන්නපසුපස රෝද සංවේදක පරිපථය සැමවිටම අඩුයි
C0223C0223WHEEL SPD SENS CIRCUIT HIGH INPUT කියවන්නපසුපස රෝද සංවේදක පරිපථය සෑම විටම ඉහළයි. මට්ටමින්
C0225C0225WHEEL SPD SENS නිතර නිතර දෝෂයකිරෝද වේග සංවේදක සංඛ්‍යාතය වැරදිය
C0226C0226RF ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් අයිතිවාසිකම්. එක්. රෝද දෝෂ සහිතය
C0227C0227RF ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය පරාසය / පර්ෆ්සොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් අයිතිවාසිකම්. එක්. රෝද වහල්. මන්දගාමී
C0228C0228RF ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් දකුණු ට්‍රාන්ස් රෝදය අඩු මට්ටමක
C0229C0229RF ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් දකුණ. රෝද ඉහළ. මට්ටමින්
C0231C0231RF ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් අයිතිවාසිකම්. එක්. රෝද දෝෂ සහිතය
C0232C0232RF ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය පරාසය / පර්ෆ්සොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් අයිතිවාසිකම්. එක්. රෝද වහල්. මන්දගාමී
C0233C0233RF ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අඩු ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් දකුණු ට්‍රාන්ස් රෝදය අඩු මට්ටමක
C0234C0234RF ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් දකුණ. රෝද ඉහළ. මට්ටමින්
C0236C0236LF ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් සිංහයා. එක්. රෝද දෝෂ සහිතය
C0237C0237LF ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය පරාසය / PERFසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් සිංහයා. එක්. රෝද වහල්. මන්දගාමී
C0238C0238LF ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් වම් ඉදිරිපස රෝදය පහත් මට්ටමේ
C0239C0239LF ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් වම් ඉදිරිපස රෝදය ඉහළින්. මට්ටමින්
C0241C0241LF ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් සිංහයා. එක්. රෝද දෝෂ සහිතය
C0242C0242LF ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය පරාසය / PERFසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් සිංහයා. එක්. රෝද වහල්. මන්දගාමී
C0243C0243LF ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අඩු ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් වම් ඉදිරිපස රෝදය පහත් මට්ටමේ
C0244C0244LF ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් වම් ඉදිරිපස රෝදය ඉහළින්. මට්ටමින්
C0246C0246RR ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් අයිතිවාසිකම්. ආපසු. රෝද දෝෂ සහිතය
C0247C0247RR ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය පරාසය / PERFසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් අයිතිවාසිකම්. ආපසු. රෝද වහල්. මන්දගාමී
C0248C0248RR ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් දකුණු පසුපස රෝදය අඩු මට්ටමක
C0249C0249RR ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් දකුණු පසුපස රෝදය ඉහළින්. මට්ටමින්
C0251C0251RR ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් අයිතිවාසිකම්. ආපසු. රෝද දෝෂ සහිතය
C0252C0252RR ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය පරාසය / PERFසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් අයිතිවාසිකම්. ආපසු. රෝද වහල්. මන්දගාමී
C0253C0253RR ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අඩු ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් දකුණු පසුපස රෝදය අඩු මට්ටමක
C0254C0254RR ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් හරි. ඉහළ රෝද. මට්ටමින්
C0256C0256LR ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් සිංහයා. ආපසු. රෝද දෝෂ සහිතය
C0257C0257LR ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය පරාසය / පර්ෆ්සොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් සිංහයා. ආපසු. රෝද වහල්. මන්දගාමී
C0258C0258LR ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් වම් පසුපස රෝදය පහත් මට්ටමේ
C0259C0259LR ABS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 1 ඒබීඑස් වම් පසුපස රෝදය ඉහළින්. මට්ටමින්
C0261C0261RR ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් අයිතිවාසිකම්. ආපසු. රෝද දෝෂ සහිතය
C0262C0262RR ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය පරාසය / PERFසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් අයිතිවාසිකම්. ආපසු. රෝද වහල්. මන්දගාමී
C0263C0263RR ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අඩු ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් දකුණු පසුපස රෝදය අඩු මට්ටමක
C0264C0264RR ABS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය / වර. අංක 2 ඒබීඑස් හරි. ඉහළ රෝද. මට්ටමින්
C0266C0266පොම්ප මෝටර් සයිකල් වැරදිපොම්ප මෝටර් පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0267C0267PUMP MOTOR CIRCUIT RANGE / PERFපොම්ප මෝටර් පරිපථය නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකරයි
C0268C0268පොම්ප මෝටර පරිපථය අඩු ඇතුළත් කිරීමපොම්ප මෝටර් පරිපථය සෑම විටම අඩුය
C0269C0269පොම්ප මෝටර් සයිකට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමපොම්ප මෝටර් පරිපථය
C0271C0271පම්ප් මෝටර් රිලේ සාර්‍ථක දෝෂයපොම්ප මෝටර් රිලේ පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0272C0272PUMP MOTOR RELAY CIRCUIT RANGE / PERFපොම්ප මෝටර් රිලේ පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0273C0273පම්ප් මෝටර රිලේ සයිකට් එක අඩුයිපොම්ප මෝටර් රිලේ පරිපථය සෑම විටම අඩුය
C0274C0274පම්ප් මෝටර රිලේ සයිකට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමපොම්ප මෝටර් රිලේ පරිපථය සෑම විටම ඉහළයි
C0276C0276වෑල්ව් රිලේ චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවකපාට රිලේ පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0277C0277VALVE RELAY CIRCUIT RANGE / PERFකපාට රිලේ පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0278C0278වැල්ව් රිලේ සයිකට් අඩු ඇතුළත් කිරීමකපාට රිලේ පරිපථය සෑම විටම අඩුය
C0279C0279වැල්වේ රිලේ සයිකට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමකපාට රිලේ පරිපථය සෑම විටම ඉහළයි
C0300C0300RF TCS SOUMTR # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවSolenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" හරි. එක්. රෝද දෝෂ සහිතයි
C0301C0301RF TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය පරාසය / පර්ෆ්Solenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" හරි. එක්. රෝද වැඩ. සෙමින්
C0302C0302RF TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" දකුණු ඉදිරිපස රෝදය අඩුයි
C0303C0303RF TCS SOUMTR # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" දකුණු ඉදිරිපස රෝදය උස මට්ටමින්
C0305C0305RF TCS SOUMTR # 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවSolenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" හරි. එක්. රෝද දෝෂ සහිතයි
C0306C0306RF TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය පරාසය / පර්ෆ්Solenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" හරි. එක්. රෝද වැඩ. සෙමින්
C0307C0307RF TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අඩු ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" දකුණු ඉදිරිපස රෝදය අඩුයි
C0308C0308RF TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" දකුණු ඉදිරිපස රෝදය උස මට්ටමින්
C0310C0310LF TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවSolenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" ඉතිරියි එක්. රෝද දෝෂ සහිතයි
C0311C0311LF TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය පරාසය / පර්ෆ්Solenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" ඉතිරියි එක්. රෝද වැඩ. සෙමින්
C0312C0312LF TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" වම් ඉදිරිපස රෝදය අඩුයි
C0313C0313LF TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" වම් ඉදිරිපස රෝදය උස මට්ටමින්
C0315C0315LF TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවSolenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" ඉතිරියි එක්. රෝද දෝෂ සහිතයි
C0316C0316LF TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය පරාසය / පර්ෆ්Solenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" ඉතිරියි එක්. රෝද වැඩ. සෙමින්
C0317C0317LF TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අඩු ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" වම් ඉදිරිපස රෝදය අඩුයි
C0318C0318LF TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" වම් ඉදිරිපස රෝදය උස මට්ටමින්
C0320C0320RR TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවSolenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" හරි. කොටළුවා රෝද දෝෂ සහිතයි
C0321C0321RR TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය පරාසය / PERFSolenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" හරි. කොටළුවා රෝද වැඩ. සෙමින්
C0322C0322RR TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" දකුණු පසුපස රෝදය අඩුයි
C0323C0323RR TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" දකුණු පසුපස රෝදය උස මට්ටමින්
C0325C0325RR TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවSolenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" හරි. කොටළුවා රෝද දෝෂ සහිතයි
C0326C0326RR TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය පරාසය / PERFSolenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" හරි. කොටළුවා රෝද වැඩ. සෙමින්
C0327C0327RR TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අඩු ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" දකුණු පසුපස රෝදය අඩුයි
C0328C0328RR TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය අංක 2 "TCS" දකුණු පසුපස රෝද උස. මට්ටමින්
C0330C0330LR TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවSolenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" ඉතිරියි කොටළුවා රෝද දෝෂ සහිතයි
C0331C0331LR TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය පරාසය / පර්ෆ්Solenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" ඉතිරියි කොටළුවා රෝද වැඩ. සෙමින්
C0332C0332LR TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" වම් පසුපස රෝදය අඩුයි
C0333C0333LR TCS SOL / MTR # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #1 "TCS" වම් පසුපස රෝදය උස මට්ටමින්
C0335C0335RR TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවSolenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" හරි. කොටළුවා රෝද දෝෂ සහිතයි
C0336C0336RR TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය පරාසය / PERFSolenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" හරි. කොටළුවා රෝද වැඩ. සෙමින්
C0337C0337RR TCS SOL / MTR # 2 චක්‍රීය අඩු ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය #2 "TCS" දකුණු පසුපස රෝදය අඩුයි
C0338C0338RR TCS SOUMTR # 2 චක්‍රීය ඉහළ ආදානයSolenoid/Priv පරිපථය අංක 2 "TCS" දකුණු පසුපස රෝද උස. මට්ටමින්
C0340C0340ABS / TCS BRAKE SW. චක්‍රීය අක්‍රමිකතාව"ABS"/"TCS" මාරු පරිපථය දෝෂ සහිතයි
C0341C0341ABS / TCS BRAKE SW. චක්‍රීය පරාසය / පර්ෆ්"ABS"/"TCS" මාරු පරිපථය මන්දගාමී වේ
C0342C0342ABS / TCS BRAKE SW. අඩු ආදානය චක්‍රීය කරන්න"ABS"/"TCS" Switch Circuit low
C0343C0343ABS / TCS BRAKE SW. ඉහළ ආදානය චක්‍රීය කරන්න"ABS"/"TCS" මාරු පරිපථය ඉහළයි
C0345C0345අඩු බ්රේක් දියර චක්රීය අක්රමිකතාවඅඩු තිරිංග තරල සංවේදක පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0346C0346අඩු බ්රේක් දියර චක්රය පරාසය / පර්ෆ්තිරිංග තරල මට්ටමේ සංවේදක පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0347C0347අඩු බ්රේක් දියර චක්රය අඩු ආදානයතිරිංග තරල මට්ටමේ සංවේදක පරිපථය අඩුය
C0348C0348අඩු බ්රේක් දියර චක්රය ඉහළ ආදානයතිරිංග තරල මට්ටමේ සංවේදක පරිපථය ඉහළයි
C0350C0350පසුපස SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අක්‍රමිකතාව# 1 පසුපස සොලෙනොයිඩ් / ඇකියුමේටර් පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0351C0351පසුපස SOL / MTR # 1 චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්# 1 පසුපස සොලෙනොයිඩ් / ඇකියුමේටර් පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0352C0352පසුපස SOL / MTR # 1 චක්‍රීය අඩු ආදානය# 1 පසුපස සොලෙනොයිඩ් / ඇකියුමේටර් පරිපථය අඩුයි
C0353C0353පසුපස SOL / MTR # 1 චක්‍රීය ඉහළ ආදානය# 1 පසුපස සොලෙනොයිඩ් / ඇකියුමේටර් පරිපථය ඉහළයි
C0355C0355ත්‍රොට්ල් රෙඩක්ට් එම්ටීආර් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවතෙරපුම් ඩ්‍රයිව් මෝටර් පරිපථය දෝෂ සහිතය
C0356C0356THROTTLE REDUCT MTR CIRCUIT RANGE / PERFතෙරපුම් ඩ්‍රයිව් මෝටර් පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0357C0357ත්‍රොට්ල් අඩු කිරීම් එම්ටීආර් චක්‍රය අඩු ඇතුළත් කිරීමThrottle Actuator මෝටර් පරිපථය අඩුයි
C0358C0358ත්‍රොට්ල් අඩු කිරීම එම්ටීආර් චක්‍රියාව ඉහළ ඇතුළත් කිරීමThrottle Actuator මෝටර් පරිපථය ඉහළයි
C0360C0360පද්ධති පීඩන චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවපීඩන මිනුම් පද්ධති පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0361C0361පද්ධති පීඩන චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්පීඩන මිනුම් පද්ධති පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0362C0362පද්ධති පීඩන චක්‍රයේ අඩු ආදානයපහත් මට්ටමේ පීඩන මිනුම් පද්ධති
C0363C0363පද්ධති පීඩන චක්‍රලේඛය ඉහළ ආදානයඉහළ මට්ටමේ පීඩන මිනුම් පද්ධති පරිපථය
C0365C0365පශ්චාත් අනුපූරක චර්‍ය දෝෂපාර්ශ්වීය ත්වරණය මිනුම් පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0366C0366LATERAL ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE / PERFපාර්ශ්වීය ත්වරණ මිනුම් පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0367C0367LATERAL ACCELEROMTR චක්‍රලේඛය අඩු ආදානපාර්ශ්වීය ත්වරණ මීටර පරිපථය අඩුය
C0368C0368ලැටරල් ඇක්සලෙරෝමට්‍ර් චර්කට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමඉහළ මට්ටමේ පාර්ශ්වීය ත්වරණ මිනුම් පරිපථය
C0370C0370යේ අනුපාත චක්‍ර වැරදිස්ථායිතා සංවේදක පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0371C0371YAW RATE CIRCUIT RANGE / PERFස්ථායිතා සංවේදක පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0372C0372යේ අනුපාත චක්‍රය අඩු ඇතුළත් කිරීමස්ථායිතා සංවේදක පරිපථය අඩුය
C0373C0373යේ අනුපාත චක්‍රය ඉහළ ඇතුළත් කිරීමස්ථායිතා සංවේදක පරිපථය ඉහළයි
C0500C0500සොලෙනොයිඩ් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාව පවත්වා ගැනීමසොලෙනොයිඩ් (සොලෙනොයිඩ්) පරිපථය දෝෂ සහිතය
C0501C0501සොලෙනොයිඩ් චක්‍රලේඛ පරාසය / පර්ෆ්ආපසු ලබා ගැනීමේ සොලෙනොයිඩ් පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0502C0502සොලෙනොයිඩ් චක්‍රයේ අඩු ආදානය නැවැත්වීමසොලෙනොයිඩ් පරිපථය අඩු කරන්න
C0503C0503සොලෙනොයිඩ් චක්‍රයේ ඉහළ ආදානයසොලෙනොයිඩ් පරිපථය ඉහළට ගන්න
C0505C0505ස්ටීපිං පොසිෂන් සෙන්සර් අක්‍රමිකතාවකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
C0506C0506STEEPING POSITION SENSOR RANGE / PERFකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
C0507C0507ස්ථානගත සංවේදකය අඩු ආදානයකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
C0508C0508ස්ටීපිං පොසිෂන් සෙන්සර් ඉහළ ආදානයකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
C0510C0510වෙනස් කිරීමේ අනුපාත සංවේදක අක්‍රමිකතාවකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
C0511C0511වෙනස් කිරීමේ අනුපාත සංවේදක පරාසය / කාර්ය සාධනයකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
C0512C0512වෙනස් කිරීමේ අනුපාත සංවේදකය අඩු ආදානයකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
C0513C0513වෙනස් කිරීමේ අනුපාත සංවේදකය ඉහළ ආදානකණගාටුයි, තවමත් පරිවර්තනයක් නොමැත
C0700C0700එල්එෆ් සොලෙනොයිඩ් චර්‍ය දෝෂවම් ඉදිරිපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0701C0701LF SOLENOID CIRCUIT RANGE / PERFවම් ඉදිරිපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0702C0702එල්එෆ් සොලෙනොයිඩ් චක්‍රය අඩු ඇතුළත් කිරීමවම් ඉදිරිපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථය අඩුයි
C0703C0703එල්එෆ් සොලෙනොයිඩ් පරිපථය ඉහළ ඇතුළත් කිරීමවම් ඉදිරිපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථය ඉහළයි
C0705C0705ආර්එෆ් සොලෙනොයිඩ් චර්‍ය දෝෂයදකුණු ඉදිරිපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0706C0706RF SOLENOID CIRCUIT RANGE / PERFදකුණු ඉදිරිපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0707C0707ආර්එෆ් සොලෙනොයිඩ් චක්‍රය අඩු ඇතුළත් කිරීමදකුණු ඉදිරිපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථය අඩුයි
C0708C0708ආර්එෆ් සොලෙනොයිඩ් චක්‍රය ඉහළ ඇතුළු කිරීමදකුණු ඉදිරිපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථය ඉහළයි
C0710C0710එල් ආර් සොලෙනොයිඩ් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවවම් පසුපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0711C0711LR SOLENOID CIRCUIT RANGE / PERFවම් පසුපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0712C0712එල්ආර් සොලෙනොයිඩ් චක්‍රය අඩු ඇතුළත් කිරීමවම් පසුපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථය අඩුයි
C0713C0713එල්ආර් සොලෙනොයිඩ් චක්‍රය ඉහළ ඇතුළු කිරීමවම් පසුපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථය ඉහළයි
C0715C0715ආර්.ආර්. සොලෙනොයිඩ් චක්‍රීය අක්‍රමිකතාවදකුණු පසුපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0716C0716RR SOLENOID CIRCUIT RANGE / PERFදකුණු පසුපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0717C0717ආර් ආර් සොලෙනොයිඩ් චක්‍රීය අඩු ආදානයදකුණු පසුපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථය අඩුයි
C0718C0718ආර් ආර් සොලෙනොයිඩ් චක්‍රීය ඉහළ ආදානයදකුණු පසුපස සොලෙනොයිඩ් පරිපථය ඉහළයි
C0720C0720එල්එෆ් අනුපූරක චර්‍ය දෝෂවම් ඉදිරිපස ත්වරණමාන පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0721C0721LF ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE / PERFවම් ඉදිරිපස ත්වරණමාන පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0722C0722එල්එෆ් ඇක්සෙරෝමෝට්‍රල් චක්‍රය අඩු ඇතුළත් කිරීමවම් ඉදිරිපස ත්වරණමාන පරිපථය අඩුයි
C0723C0723එල්එෆ් ඇක්සෙරෝමොට්ආර් චක්‍රියට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමවම් ඉදිරිපස ත්වරණමාන පරිපථය ඉහළයි
C0725C0725ආර්එෆ් අනුපූරක චර්‍ය දෝෂයදකුණු ඉදිරිපස ත්වරණමාන පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0726C0726RF ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE / PERFදකුණු ඉදිරිපස ත්වරණමාන පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0727C0727ආර්එෆ් ඇක්සෙරෝමෝට්ආර් චර්කට් අඩු ඇතුළත් කිරීමදකුණු ඉදිරිපස ත්වරණමාන පරිපථය අඩුයි
C0728C0728RF ACCELEROMTR චර්කට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමදකුණු ඉදිරිපස ත්වරණමාන පරිපථය ඉහළයි
C0730C0730එල්ආර් අනුපූරක චර්‍ය දෝෂයවම් පසුපස ත්වරණමාන පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0731C0731LR ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE / PERFවම් පසුපස ත්වරණමාන පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0732C0732එල්ආර් ඇකසෙරෝමට්‍රල් චක්‍රය අඩු ඇතුළත් කිරීමවම් පසුපස ත්වරණමාන පරිපථය අඩුයි
C0733C0733එල්ආර් ඇසිලෙරෝම්ට්‍ර් චර්කට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමවම් පසුපස ත්වරණමාන පරිපථය ඉහළයි
C0735C0735ආර්ආර් ඇකියෙලෝරෝම්ට්‍රි චර්‍ය දෝෂයදකුණු පසුපස ත්වරණමාන පරිපථය දෝෂ සහිතය
C0736C0736RR ACCELEROMTR CIRCUIT RANGE / PERFදකුණු පසුපස ත්වරණමාන පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0737C0737ආර්ආර් ඇක්සෙලෝරෝම්ට්‍රර් චර්කට් අඩු ඇතුළත් කිරීමදකුණු පසුපස ත්වරණමාන පරිපථය අඩුයි
C0738C0738ආර්ආර් ඇක්සෙලෝරෝම්ට්‍රට් චක්‍රියට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමදකුණු පසුපස ත්වරණමාන පරිපථය ඉහළයි
C0740C0740එල්එෆ් පොසිෂන් සංවේදක පරිපථ වැරදිවම් ඉදිරිපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0741C0741LF POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE / PERFවම් ඉදිරිපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0742C0742එල්එෆ් පොසිෂන් සෙන්සර් සර්කට් එක අඩුයිවම් ඉදිරිපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථය අඩුය
C0743C0743එල්එෆ් පොසිෂන් සෙන්සර් සර්කට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමවම් ඉදිරිපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථය ඉහළයි
C0745C0745ආර්එෆ් පොසිෂන් සංවේදක පරිපථ වැරදිදකුණු ඉදිරිපස සංවේදක පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0746C0746RF POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE / PERFදකුණු ඉදිරිපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0747C0747ආර්එෆ් පොසිෂන් සෙන්සර් සර්කිට් අඩු ඇතුළත් කිරීමදකුණු ඉදිරිපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථය අඩුය
C0748C0748ආර්එෆ් පොසිෂන් සෙන්සර් සර්කිට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමදකුණු ඉදිරිපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථය ඉහළයි
C0750C0750එල්ආර් පොසිෂන් සෙන්සර් සර්කිට් මැල්ෆන්ෂන්වම් පසුපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0751C0751LR POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE / PERFවම් පසුපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථය නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි
C0752C0752එල්ආර් පොසිෂන් සෙන්සර් සර්කට් එක අඩුයිවම් පසුපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථය අඩුය
C0753C0753එල්ආර් පොසිෂන් සෙන්සර් සර්කිට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමවම් පසුපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථය ඉහළයි
C0755C0755ආර්ආර් පොසිෂන් සෙන්සර් සර්කිට් මැල්ෆන්ෂන්දකුණු පසුපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථ දෝෂ සහිතය
C0756C0756RR POSITION SENSOR CIRCUIT RANGE / PERFදකුණු පසුපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථය නිසියාකාරව ක්‍රියා නොකරයි
C0757C0757ආර්ආර් පොසිෂන් සෙන්සර් සර්කට් එක අඩුයිදකුණු පසුපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථය අඩුයි
C0758C0758ආර්ආර් පොසිෂන් සෙන්සර් සර්කිට් ඉහළ ඇතුළත් කිරීමදකුණු පසුපස ස්ථාන සංවේදක පරිපථය ඉහළයි
සියලුම වාහන දෝෂ කේත විකේතනය කිරීම

OBD2 කේත විකේතනය කිරීම - වීඩියෝ

OBD II සම්බන්ධක සහ දෝෂ කේත පැහැදිලි කර ඇත

31 Comment

 • Вячеслав

  සුබ පැතුම්. මට P3B86 දෝෂය සඳහා විකේතනය සොයාගත නොහැක. ECM 1183-1411020-02 VAZ 2114 2011 නිකුතුව, ඊ-ගෑස්. කරුණාකර විකේතනය සඳහා මට උදව් කරන්න, කල්තියා ස්තූතියි.

 • ටර්බෝ රේසිං

  හෙලෝ, දෝෂ කේතය නිවැරදි බව ඔබට විශ්වාසද? මෙම දෝෂය පෙන්වූ රෝග විනිශ්චය උපකරණ මොනවාද?
  කේතයේ තුන්වන ස්ථානයේ ලිපියක් ඇත, මෙය අලුත් දෙයක්)

 • රෙක්ස්ලි

  ද ලැයිස්තුගත කර නොමැති දෝෂ කේතය P0481 - Fan 2 Control Circuit

 • ජෙනඩි

  ආයුබෝවන්. දෝෂ කේතය P 1801 සහ P1805. Kia Carnival මෝටර් රථය. ඔබ පළමු එක හදුනා ගත්තා නම් (එය කුමක්දැයි මට නොතේරුණත්), දෙවන දෝෂයක් නොමැත. කුමක් කරන්න ද?

 • ටර්බෝ රේසිං

  P1801 – smartra transporter fault සහ P1805 – ECU තත්ත්‍ව දෝෂය
  සම්මත ප්‍රතිශක්තිකරණයේ දෝෂ.
  හැකි විසඳුම්: යතුර අමතර එකකට වෙනස් කරන්න, නැවත නැවත දෝෂ - ප්‍රතිශක්තිකරණ ඇන්ටෙනාව ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න.

 • දිමිත්රි

  ආයුබෝවන්. මට ඔපල් ඇස්ට්‍රා දෝෂ කේතයක් ඇත P1428 එවැනි කිසිවක් නොමැත. මෙහි තේරුම තේරුම් ගැනීමට මට උදව් කරන්න.

 • Vasily

  P1428 පිටවන වායූන් දහනය කිරීමෙන් පසු කුඩා සංවේදකයේ (MAF) විද්‍යුත් පරිපථයේ විවෘත කරන්න

 • ආලියෝෂා

  නමුත් වේග දර්ශක සහ OBD2 හි විප්ලව ගණන කියවන්නේ කෙසේද?

 • අයියා

  දෝෂ මොනවාදැයි සොයා ගැනීමට මට උදව් කරන්න. OBDII භාවිතා කරමින් දෝෂ කියවීමේදී ටොයොටා අල්ටෙස්සා 3S-GE මෝටර් රථය.මම මෙම දෝෂ මෙහි සොයා නොගත් අතර ඒවා විකේතනය කරන්නේ කෙසේද යන්න. B30C0 සහ P00E7

 • ස්ලාවික්

  පරෙවි යන්ත්‍ර 3008 ට විකේතනය සොයාගත නොහැක

 • නවකතාව

  C0600, ලෙක්සස් rx330
  RF ත්වරණමාන පරිපථ අක්‍රියතාව

  එය කුමක්දැයි පැහැදිලි නැත, ලැයිස්තුගත කර නොමැත

 • සර්ජි

  අද සොරෙන්ටෝ 2005 දී, තුණ්ඩ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු දෝෂ 2 ක් ඉවත් විය:
  p0172 (පොහොසත් මිශ්‍රණය) නමුත් දෙවැන්න මට C3200 කොතැනකවත් සොයාගත නොහැක.
  මෙම දෝෂය කුමක්ද? ලිපියකින්, එය අත්හිටුවීම හා සම්බන්ධ බව පෙනේ, නමුත් ඉන්ධන පද්ධතියට සංඛ්යා අනුව ...

 • මිහයිල්

  ඔයාලට මට කියන්න පුලුවන්ද P1222?

 • Александр

  සුභ පැතුම්! දෝෂ කේතය C0100 - කුමන විකල්ප. සංඥා උපාංගය අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිමේ විප්ලව 3000 කට වඩා චලනය වන විට දැල්වෙයි.

 • සර්ජි

  යාලුවනේ මට කියන්න P30ef දෝෂය ???

 • කොස්තා

  සුබ සන්ධ්‍යාවක්, කරුණාකර මට කියන්න
  fiat ducato 2013 2.3 jtd
  P1564 කේතය, මට විකේතනය සොයාගත නොහැක

 • නිර්නාමික

  දෝෂය R 04200929 සොයාගත නොහැක

 • ඇලෙක්සැන්ඩර්

  ආයුබෝවන්! සමහර විට ආලෝකයක් දැල්වෙයි, ත්‍රිකෝණයක විශ්මයජනක ලක්ෂ්‍යයක්, abs දෝෂයක් c1004 දිස්වේ, නමුත් එය කුමන ආකාරයේ දෝෂයක්දැයි මට කොතැනකවත් සොයාගත නොහැක. multitronics මත පිරිවැය

 • නවකතාව

  හෙලෝ, කරුණාකර මට කියන්න, මෝටර් රථයක් ෂෙව්රොලට් ඒවෝ ටී 250 එන්ජිම 1.5 8 ක් උදේ වරුවේ මෝටර් රථය නරක ලෙස ආරම්භ වන අතර දෙවන ආරම්භය දැනටමත් සාමාන්‍ය පරිදි පවතී, මම OBD දෝෂය පරීක්ෂා කළෙමි P1626 මට කුමන සංවේදකය හෝ වෙනස් විය හැකිද? ස්තූතියි. ඔබ කල්තියා!

 • ඉරීනා

  හෙලෝ කාර් ෆෝඩ් ෆෝකස් 3 ඩීසල් 2.0, එය 9A14_11 දෝෂයක් පෙන්වයි, එය කුමක්දැයි මට තේරුම් ගත නොහැක????

 • ව්ලැඩිමීර්

  කරණාකර මට කියන්න. Opel Zafira 2012, දෝෂ කේතය 59104 - P0591

 • සර්ජි

  ආයුබෝවන්. P1773 කේතය කුමක්ද?

 • ව්ලැඩිමීර්

  හෙලෝ! කාර් Geely Emgrand දෝෂ: 5001; F003; 4031?

 • රොස්ටිස්ලිස්

  Valdai ඩීසල් 2013. දෝෂ කේතය P1451, උදව් විකේතනය කරන්න

 • ඊජිප්තුව

  vortex tigo R2196 කුමක් කළ යුතුද? කලින්ම ස්තූතියි

 • මාමුකා

  එහි දෝෂ කේත 440 cs සහ 542 පෙන්වන අතර එය කුමක්දැයි මට තේරුම් ගත නොහැක.

අදහස් එක් කරන්න