මාර්ග නීති

යුක්රේනයේ රථවාහන නීති 2020

 1. පොදු විධිවිධාන
 2. බලයෙන් ධාවනය වන වාහනවල රියදුරන්ගේ යුතුකම් සහ අයිතිවාසිකම්
 3. විශේෂ සං als ා සහිත වාහන ගමනාගමනය
 4. පදිකයින්ගේ යුතුකම් සහ අයිතිවාසිකම්
 5. මගීන්ගේ වගකීම් සහ අයිතිවාසිකම්
 6. පාපැදි කරුවන් සඳහා අවශ්‍යතා
 7. අශ්ව කරත්ත ප්‍රවාහනය සහ සත්ව රියදුරන් රිය පැදවීම සඳහා අවශ්‍යතා
 8. රථවාහන නියාමනය
 9. අනතුරු ඇඟවීමේ සං als ා
 10. චලනය ආරම්භ කිරීම සහ එහි දිශාව වෙනස් කිරීම
 11. මාර්ගයේ වාහන පිහිටීම
 12. චලනය වීමේ වේගය
 13. දුර, පරතරය, ඉදිරියට එන ගමනාගමනය
 14. අභිබවා යාම
 15. නැවැත්වීම සහ වාහන නැවැත්වීම
 16. හරස් පාරවල්
 17. මාර්ග වාහනවල වාසි
 18. පදික මාර්‍ග සහ වාහන නැවතුම් මාර්ග පසු කිරීම
 19. බාහිර ආලෝකකරණ උපකරණ භාවිතය
 20. මට්ටමේ හරස් මාර්ග හරහා ගමන් කිරීම
 21. මගීන් ප්‍රවාහනය
 22. නාවික
 23. ප්‍රවාහන දුම්රිය ඇදගෙන යාම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම
 24. පුහුණු ගමන
 25. තීරු වල වාහන චලනය
 26. නේවාසික සහ පදික ප්‍රදේශවල ගමනාගමනය
 27. මෝටර් රථ මාර්ග සහ කාර් මාර්ගවල රිය පැදවීම
 28. කඳුකර පාරවල් සහ කඳු බෑවුම්වල රිය පැදවීම
 29. ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරය
 30. බලපත්ර තහඩු, හඳුනාගැනීමේ සලකුණු, ශිලාලේඛන සහ තනතුරු
 31. වාහන සහ ඒවායේ උපකරණවල තාක්ෂණික තත්ත්වය
 32. අනුමැතිය අවශ්‍ය තෝරාගත් රථවාහන ගැටළු
 33. මාර්ග සං signs ා
 34. මාර්ග සලකුණු