ඉන්ධන පරිභෝජනය

නිෂ්පාදනය සහ ආකෘතිය අනුව මෝටර් රථවල සියලුම නිෂ්පාදන සහ මාදිලි පරිභෝජනය.

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  Aurus Komendant ඉන්ධන පරිභෝජනය

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. ඉන්ධන පරිභෝජනය Aurus Komendant කිලෝමීටර 18.5 කට ලීටර් 100 කි. Aurus Komendant පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ නිෂ්පාදනය කෙරේ: වාරික පෙට්‍රල් (AI-98). ඉන්ධන පරිභෝජනය Aurus Komendant 2022, ජීප්/suv 5 දොරවල්, 1 වන පරම්පරාව, EMP-4124 09.2022 - වර්තමානය වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l/100 km ඉන්ධන 4.4 l, 598 hp, පෙට්‍රල්, ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණය, රෝද හතරේ ධාවකය (4WD), දෙමුහුන් 18,5 Petrol Premium (AI-98)

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  ඉන්ධන පරිභෝජනය Volvo 480

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. Volvo 480 හි ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 7.6 කට ලීටර් 8.5 ත් 100 ත් අතර වේ. Volvo 480 පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ නිෂ්පාදනය කෙරේ: නිත්ය ගැසොලින් (AI-92, AI-95), AI-92 පෙට්රල්. ඉන්ධන පරිභෝජනය Volvo 480 2nd restyling 1994, හැච්බැක් 3 දොරවල්, 1 වන පරම්පරාව 05.1994 - 09.1995 වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l/100 km ඉන්ධන පරිභෝජනය 2.0 l, 109 hp, පෙට්‍රල්, ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණය, ඉදිරිපස...

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  ඉන්ධන පරිභෝජනය Porsche 356

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. Porsche 356 හි ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 8 කට ලීටර් 12 ත් 100 ත් අතර වේ. Porsche 356 පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ ඇත: ගැසොලින්. ඉන්ධන පරිභෝජනය Porsche 356 නැවත සකස් කිරීම 1957, විවෘත ශරීරය, 2 වන පරම්පරාව, A, T2 01.1957 - 10.1959 වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l / 100 km භාවිතා කරන ලද ඉන්ධන 1.3 l, 60 hp, පෙට්‍රල්, අතින් සම්ප්‍රේෂණය, පසුපස රෝද ධාවකය.8,0...

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  ඉන්ධන පරිභෝජනය Kia K7

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. Kia K7 හි ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 6.1 කට ලීටර් 13.7 සිට 100 දක්වා වේ. Kia K7 පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ නිෂ්පාදනය කෙරේ: ඩීසල් ඉන්ධන, ගැසොලින් AI-95, හයිඩ්‍රොකාබන් වායුව. ඉන්ධන පරිභෝජනය Kia K7 නැවත සකස් කිරීම 2019, සෙඩාන්, 2 වන පරම්පරාව, YG 06.2019 - 04.2021 වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l / 100 km ඉන්ධන භාවිතා කළේ 2.4 l, 159 hp, පෙට්‍රල්, ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණය, ඉදිරිපස රෝද ධාවකය, දෙමුහුන් ...

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  ඉන්ධන පරිභෝජන ජීප් වැගන්

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. Jeep Wagonier හි ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 14.7 කට ලීටර් 15.7 ත් 100 ත් අතර වේ. Jeep Wagoneer පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ ඇත: ගැසොලින්. ඉන්ධන පරිභෝජනය Jeep Wagoneer 2021, ජීප්/suv 5 දොරවල්, 3 වන පරම්පරාව, WS 03.2021 - දැනට වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l / 100 km භාවිතා කරන ලද ඉන්ධන 5.7 l, 392 hp, ගැසොලින්, ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණය, පසුපස රෝද ධාවකය (FR) 14,7 ගැසොලින් 3.0 l, ...

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  ඉන්ධන පරිභෝජන ජීප් ග්රෑන්ඩ් වැගෝනියර්

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. Jeep Grand Wagonier හි ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 15.7 කට ලීටර් 100 කි. ජීප් ග්‍රෑන්ඩ් වැගෝනියර් පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ ඇත: පෙට්‍රල්. ඉන්ධන පරිභෝජනය Jeep Grand Wagoneer 2021 ජීප්/suv 5 දොරවල් 4 වන පරම්පරාව 03.2021 - දැනට වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l / 100 km ඉන්ධන 6.4 l, 471 hp, ගැසොලින්, ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණය, රෝද හතරේ ධාවකය (4WD) 15,7 ගැසොලින් 3.0 l, 510 ...

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  ඉන්ධන පරිභෝජනය Hyundai AeroSpace

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. Hyundai Aero Space හි ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 34 කට ලීටර් 100 කි. Hyundai Aero Space පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ ඇත: ඩීසල් ඉන්ධන. ඉන්ධන පරිභෝජනය Hyundai Aero Space 1995, බස්, 2 වන පරම්පරාව, MS8 07.1995 - 01.2010 වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l/100 km ඉන්ධන භාවිතා 12.9 l, 380 hp, ඩීසල්, අතින් සම්ප්රේෂණය, පසුපස රෝද ධාවකය (FR) 34,0 .17.8 DiesXNUMX. .

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  Chevrolet Grove ඉන්ධන පරිභෝජනය

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. Chevrolet Grove ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 6.6 කට ලීටර් 100 කි. Chevrolet Groove පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ ඇත: ගැසොලින් AI-95. ඉන්ධන පරිභෝජනය Chevrolet Groove 2020 Jeep/Suv 5D 1st Gen 03.2020 - වර්තමානය වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l/100 km භාවිතා කරන ලද ඉන්ධන 1.5 l, 110 hp, ගැසොලින්, CVT, ඉදිරිපස රෝද ධාවකය 6,6 ගැසොලින් AI-95

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  ඉන්ධන පරිභෝජනය Bentley Turbo R

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. Bentley Turbo R ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 18.1 කට ලීටර් 21.4 සිට 100 දක්වා වේ. Bentley Turbo R පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ ඇත: ගැසොලින්. ඉන්ධන පරිභෝජනය Bentley Turbo R 2nd restyling 1997, sedan, 1 වන පරම්පරාව 08.1997 - 10.1998 වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l / 100 km භාවිතා කරන ලද ඉන්ධන 6.8 l, 404 hp, පෙට්‍රල්, ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණය, පසුපස රෝද 18,1 ධාවනය (FR) ...

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  බෙන්ට්ලි අට ඉන්ධන පරිභෝජනය

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. බෙන්ට්ලි අට ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 18.9 කට ලීටර් 23.5 සිට 100 දක්වා වේ. Bentley Eight පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ ලබා ගත හැකිය: ගැසොලින්. ඉන්ධන පරිභෝජනය බෙන්ට්ලි අට නැවත සකස් කිරීම 1988, සෙඩාන්, 1 වන පරම්පරාව 07.1988 - 01.1993 වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l / 100 km ඉන්ධන භාවිතා කරන ලදී 6.8 l, 221 hp, පෙට්‍රල්, ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණය, පසුපස රෝද ධාවකය (FR) 19,6 l…

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  Bentley Continental ඉන්ධන පරිභෝජනය

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. Bentley Continental ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 17.2 කට ලීටර් 19.7 සිට 100 දක්වා වේ. Bentley Continental පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ ඇත: ගැසොලින්. ඉන්ධන පරිභෝජනය Bentley Continental 1984, විවෘත ශරීරය, 1 වන පරම්පරාව 07.1984 - 07.1995 වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l / 100 km ඉන්ධන භාවිතා කරන ලදී 6.8 l, 221 hp, පෙට්‍රල්, ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණය, පසුපස රෝද ධාවකය (FR) 17,2 L…

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  Bentley Brooklands ඉන්ධන පරිභෝජනය

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. Bentley Brooklands ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 16.8 කට ලීටර් 21.4 සිට 100 දක්වා වේ. Bentley Brooklands පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ ලබා ගත හැකිය: ගැසොලින්. ඉන්ධන පරිභෝජනය Bentley Brooklands 2007 Coupe 2nd Generation 03.2007 – 05.2011 Fuel Consumption l/100 km භාවිතා කරන ලද ඉන්ධන 6.8 L 537 HP ගැසොලින් ස්වයංක්‍රීය පසුපස රෝද ධාවකය (FR) 21,4 Coupe 1992nd Generation Fuley Consumption XNUMX.

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  Bentley Azur ඉන්ධන පරිභෝජනය

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. Bentley Azur ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 17.8 කට ලීටර් 19.5 සිට 100 දක්වා වේ. Bentley Azure පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ ඇත: ගැසොලින්. ඉන්ධන පරිභෝජනය Bentley Azure 2006, විවෘත ශරීරය, 2 වන පරම්පරාව 04.2006 - 08.2010 වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l / 100 km ඉන්ධන භාවිතා කරන ලදී 6.8 l, 507 hp, පෙට්‍රල්, ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණය, පසුපස රෝද ධාවකය (FR) 19,5 L, HP, 6.8 l

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  ඉන්ධන පරිභෝජනය Audi Q2

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. Audi Q2 හි ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 5.1 කට ලීටර් 6.3 සහ 100 අතර වේ. Audi Q2 නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟිනි: වාරික පෙට්‍රල් (AI-98), ඩීසල් ඉන්ධන. ඉන්ධන පරිභෝජනය Audi Q2 නැවත සකස් කිරීම 2021, ජීප්/suv දොරවල් 5, 1 වන පරම්පරාව 05.2021 - වර්තමානය වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l / 100 km භාවිතා කළ ඉන්ධන 2.0 l, 150 hp, ඩීසල්, රොබෝ, ඉදිරිපස රෝද ධාවකය 5,6 ...

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  ඉන්ධන පරිභෝජනය Volkswagen Lupo

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. Volkswagen Lupo හි ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 3 කට ලීටර් 7.3 සිට 100 දක්වා වේ. Volkswagen Lupo පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ නිෂ්පාදනය කෙරේ: ගැසොලින් AI-95, ඩීසල් ඉන්ධන, ගැසොලින් AI-98. ඉන්ධන පරිභෝජනය Volkswagen Lupo 1998, 3-දොර හැච්බැක්, 1 පරම්පරාව, 6L 05.1998 - 07.2005 වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l/100 km ඉන්ධන පරිභෝජනය 1.2 l, 61 hp, ඩීසල්, ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණය, ඉදිරිපස රෝද ධාවනය...

 • ඉන්ධන පරිභෝජනය
  ඉන්ධන පරිභෝජනය

  ඉන්ධන පරිභෝජනය KAvZ 4235

  තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන පරිභෝජනය ගැන නොසලකන රියදුරෙකු නොමැත. මනෝවිද්යාත්මකව වැදගත් සලකුණක් සියයකට ලීටර් 10 ක වටිනාකමකි. ප්රවාහ අනුපාතය ලීටර් දහයකට වඩා අඩු නම්, මෙය හොඳ ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය වැඩි නම්, එය පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, ආර්ථිකය අනුව කිලෝමීටර 6 කට ලීටර් 100 ක පමණ ඉන්ධන පරිභෝජනය ප්රශස්ත ලෙස සැලකේ. 4235 හි ඉන්ධන පරිභෝජනය කිලෝමීටර 16.3 කට ලීටර් 100 කි. 4235 පහත සඳහන් ඉන්ධන වර්ග සමඟ ඇත: ඩීසල් ඉන්ධන. ඉන්ධන පරිභෝජනය 4235 2007 බස්, 1 වන පරම්පරාව 01.2007 - වර්තමානය වෙනස් කිරීම ඉන්ධන පරිභෝජනය, l/100 km භාවිතා කරන ලද ඉන්ධන 3.9 l, 148 hp, ඩීසල්, අතින් සම්ප්‍රේෂණය, පසුපස රෝද ධාවකය (RR) 16,3 ඩීසල් ඉන්ධන