ආසන කීයක්

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Aurus Komendant හි ආසන කීයක් තිබේද?

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. Aurus Komendant මෝටර් රථය ආසන 4 කින් සමන්විත වේ. Aurus Komendant 2022 හි ආසන කීයක්, ජීප් / suv 5 දොරවල්, 1 පරම්පරාව, EMP-4124 09.2022 - වර්තමානය විකල්ප ආසන ගණන 4.4 AT AWD Komendant 4

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Changan CS55 Plus හි ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. Changan CS55 Plus හි ආසන 5ක් ඇත. Changan CS55 Plus 2021 ජීප්/suv 5 දොරවල් 2 පරම්පරාවේ 03.2021 - දැනට ආසන කීයක් විකල්ප ආසන ගණන 1.5 AMT Tech 5

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Volvo 850 හි ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. Volvo 850 හි ආසන 5 ක් ඇත. Volvo 850 නැවත සකස් කිරීමේ 1993, වැගන්, 1 වන පරම්පරාවේ ආසන කීයක් 08.1993 - 12.1996 විකල්ප ආසන ගණන 2.0 MT 850 5 2.0T MT 850 5 2.3T MT 850 T5 5 2.3.

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Volvo 480 හි ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. Volvo 480 හි ආසන 4ක් ඇත. Volvo 480 2nd restyling 1994 හි ආසන කීයක්, හැච්බැක් 3 දොරවල්, 1 වන පරම්පරාව 05.1994 - 09.1995 විකල්ප ආසන ගණන 1.7 MT Turbo 4 1.7 MT Turbo GT 4 1.7 AT Turbo 4...

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Volvo 345 හි ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. Volvo 345 හි ආසන 5 ක් ඇත. Volvo 345 1979 5 දොර හැච්බැක් 1 වන පරම්පරාවේ ආසන ගණන 345 02.1979 - 11.1982 විකල්ප ආසන ගණන 1.4 MT L 5 1.4 MT DL 5 1.4 CVT L 5 1.4 CVT…

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Volvo 343 හි ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. Volvo 343 හි ආසන 5 ක් ඇත. Volvo 343 1976 හි ආසන කීයක්, දොර හැච්බැක් 3ක්, 1 පරම්පරාවක්, 343 02.1976 - 11.1982 විකල්ප ආසන ගණන 1.4 CVT L 5 1.4 CVT DL 5 1.4 MT L 5 1.4 MT...

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Volvo 340 හි ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. Volvo 340 හි ආසන 5 ක් ඇත. Volvo 340 1982, sedan, 1st පරම්පරාවේ 03.1982 - 11.1991 හි ආසන කීයක් විකල්ප ආසන ගණන 1.4 MT DL 5 1.4 MT GL 5 1.4 CVT DL 5 1.4 CVT GL 5 1.7…

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Porsche 356 හි ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. Porsche 356 මෝටර් රථයක ආසන 2 සිට 4 දක්වා. Porsche 356 1963 හි ආසන ගණන, විවෘත ශරීරය, 4 වන පරම්පරාව, C, T6 06.1963 - 04.1965 උපකරණ ආසන ගණන 1.6 MT 1600 C Cabriolet 4 1.6 MT 1600 SC 90...

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Mercedes EQS SUV එකේ ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. Mercedes EQS SUV හි ආසන 5 ක් ඇත. Mercedes-Benz EQS SUV 2022, ජීප්/suv 5 දොරවල්, 1 වන පරම්පරාව, X296 04.2022 - දැනට ඇති ආසන ගණන විකල්ප ආසන ගණන EQS 450 4MATIC 5 EQS 450 4MATIC උසස් 5 EQS 450 4MATIC...

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Mercedes EQB හි ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. Mercedes EQB හි ආසන 5 ක් ඇත. Mercedes-Benz EQB 2021 හි ආසන කීයක්, ජීප්/suv 5 දොරවල්, 1 පරම්පරාව, X243 04.2021 - දැනට විකල්ප ආසන ගණන EQB 250 5 EQB 250+ 5 EQB 300 4MATIC 5 EQB 350 4MATIC 5

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Kia K7 හි ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. Kia K7 මෝටර් රථය ආසන 5 කින් සමන්විත වේ. Kia K7 නැවත සකස් කිරීම 2019, sedan, 2nd පරම්පරාව, YG 06.2019 - 04.2021 ආසන ගණන ආසන ගණන 2.2 R E-VGT AT 2WD Prestige 5 2.2 R E-VGT AT 2WD Nobless 5… 2.4 XNUMX

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  ජීප් වැගෝනියර් එකේ ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. ජීප් වැගන් රථයේ ආසන 8ක් ඇත. Jeep Wagoneer 2021 හි ආසන කීයක්, ජීප්/suv 5 දොරවල්, 3 වන පරම්පරාව, WS 03.2021 - දැනට විකල්ප ආසන ගණන 3.0 AT 4×4 Wagoneer Series II 8 3.0 AT 4×4 Wagoneer Series III 8...

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  ජීප් ග්‍රෑන්ඩ් වැගෝනියර් එකේ ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. ජීප් ග්‍රෑන්ඩ් වැගෝනියර් සතුව ආසන 7ක් ඇත. Jeep Grand Wagoneer 2021 හි ආසන කීයක්, ජීප්/suv 5 දොරවල්, 3 වන පරම්පරාව, WS 03.2021 - දැනට විකල්ප ආසන 3.0 AT Grand Wagoneer Series II 7 3.0 AT Grand Wagoneer Series…

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Hyundai Aerospace හි ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. මෝටර් රථය Hyundai Aero Space ආසන 42 සිට 46 දක්වා. Hyundai Aero Space 1995, bus, 2nd පරම්පරාව, MS8 07.1995 – 01.2010 හි ආසන ගණන ආසන ගණන 11.1 Aero Space LS/LD Intercity 41+1 42 12.9 Aero Space LS/LD...

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Hyundai Aero Queen හි ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. Hyundai Aero Queen හි ආසන 28 ක් ඇත. Hyundai Aero Queen 1991, bus, 2nd generation, MS8 02.1991 – 01.2010 හි ආසන ගණන ආසන ගණන 12.3 Aero Queen Intercity 27+1 28 16.0 Aero Queen Intercity 27+1 28 17.8 …

 • මෝටර් රථයේ ආසන ගණන
  ආසන කීයක්

  Chevrolet Grove හි ආසන කීයක්

  මගී මෝටර් රථවල ආසන 5 සහ 7 ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ආසන දෙකක්, තුනක් සහ හයක් සමඟ වෙනස් කිරීම් ඇත, නමුත් මේවා තරමක් දුර්ලභ අවස්ථා වේ. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අපි කතා කරන්නේ ආසන පහක් සහ හතක් ගැන ය: ඉදිරිපස දෙකක්, පිටුපස තුනක් සහ තවත් දෙකක් කඳ ප්රදේශයේ. කැබින් එකේ ආසන හතක්, රීතියක් ලෙස, විකල්පයකි: එනම්, මෝටර් රථය මුලින් ආසන 5 ක් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, පසුව අමතර කුඩා ආසන දෙකක් කැබින් තුළ ස්ථාපනය කර ඇත, ඒවා කඳ ප්රදේශයේ සංයුක්තව සවි කර ඇත. Chevrolet Grove හි ආසන 5 ක් ඇත. Chevrolet Groove 2020 ජීප්/suv 5 දොරවල් 1 පරම්පරාවේ 03.2020 - දැනට ආසන කීයක් විකල්ප ආසන 1.4T CVT LT 5 1.4T CVT Premier 5