වාහනයේ මානයන් සහ බර

එක් එක් නිෂ්පාදනය සහ වාහනයේ මාදිලිය සඳහා වාහන මානයන් සහ බර.

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  Aurus Komendant මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Aurus Komendant හි සමස්ත මානයන් අගයන් තුනකින් තීරණය වේ: සිරුරේ දිග, ශරීර පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. සමස්ත මානයන් Aurus Komendant 5380 x 2004 x 1820 mm, සහ බර 3235 kg.…

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  Changan CS55 Plus මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Changan CS55 Plus හි සමස්ත මානයන් ත්‍රිමාණ වලින් තීරණය වේ: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. Changan CS55 Plus හි සමස්ත මානයන් 4515 x 1895 x 1680 mm වන අතර බර…

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  Volvo 850 මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Volvo 850 හි සමස්ත මානයන් තීරණය වන්නේ මානයන් තුනෙනි: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. මාන Volvo 850 4661 x 1760 x 1415 සිට 4709 x 1760 දක්වා...

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  Volvo 480 මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Volvo 480 හි සමස්ත මානයන් තීරණය වන්නේ මානයන් තුනෙනි: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. මාන Volvo 480 4258 x 1710 x 1318 mm, සහ බර 1010 සිට...

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  Volvo 345 මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Volvo 345 හි සමස්ත මානයන් අගයන් තුනකින් තීරණය වේ: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. Volvo 345 හි සමස්ත මානයන් 4300 x 1660 x 1392 mm වන අතර බර කිලෝග්‍රෑම් 1000 කි.

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  Volvo 343 මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Volvo 343 හි සමස්ත මානයන් අගයන් තුනකින් තීරණය වේ: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. Volvo 343 හි සමස්ත මානයන් 4205 x 1660 x 1392 mm වන අතර බර කිලෝග්‍රෑම් 990 කි.

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  Volvo 340 මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Volvo 340 හි සමස්ත මානයන් තීරණය වන්නේ මානයන් තුනෙනි: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. මාන Volvo 340 4300 x 1660 x 1392 සිට 4435 x 1660 දක්වා...

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  Porsche 356 මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Porsche 356 හි සමස්ත මානයන් මාන තුනකින් තීරණය වේ: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. Porsche 356 මානයන් 3870 x 1655 x 1300 සිට 4010 x 1670 දක්වා…

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  Mercedes EQS SUV මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Mercedes EQS SUV හි සමස්ත මානයන් අගයන් තුනකින් තීරණය වේ: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. Mercedes-Benz EQS SUV හි සමස්ත මානයන් 5125 x 1959 x 1718 mm වන අතර බර…

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  Mercedes EQB මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Mercedes EQB හි සමස්ත මානයන් අගයන් තුනකින් තීරණය වේ: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. මානයන් Mercedes-Benz EQB 4684 x ​​1834 x 1667 mm, සහ බර 2110 සිට ...

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  Kia K7 මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Kia K7 හි සමස්ත මානයන් අගයන් තුනකින් තීරණය වේ: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. මානයන් Kia K7 4965 x 1850 x 1475 සිට 4995 x 1870 දක්වා…

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  ජීප් වැගන් මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Jeep Wagoner හි සමස්ත මානයන් අගයන් තුනකින් තීරණය වේ: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. Jeep Wagoneer හි සමස්ත මානයන් 5453 x 2123 x 1920 mm වන අතර බර කිලෝග්‍රෑම් 2220 කි.

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  ජීප් Grand Wagoner මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Jeep Grand Wagonier හි සමස්ත මානයන් අගයන් තුනකින් තීරණය වේ: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල මනිනු ලබන්නේ පුළුල්ම ස්ථානයේ ය: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්‍යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. Jeep Grand Wagoneer හි සමස්ත මානයන් 5453 x 2123 x 1920 mm වන අතර බර…

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  Chevrolet Grove මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Chevrolet Grove හි සමස්ත මානයන් අගයන් තුනකින් තීරණය වේ: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. මානයන් Chevrolet Groove 4220 x 1740 x 1615 mm, සහ බර 1220 kg.…

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  Bentley Turbo R මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. Bentley Turbo R හි සමස්ත මානයන් අගයන් තුනකින් තීරණය වේ: සිරුරේ දිග, ශරීර පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. මානයන් Bentley Turbo R 5268 x 1887 x 1480 සිට 5395 දක්වා…

 • වාහනයේ මානයන් සහ බර

  බෙන්ට්ලි අට මානයන් සහ බර

  මෝටර් රථයක් තෝරාගැනීමේදී ශරීරයේ මානයන් වඩාත් වැදගත් පරාමිතීන්ගෙන් එකකි. මෝටර් රථය විශාල වන තරමට නවීන නගරයක ධාවනය කිරීම වඩාත් දුෂ්කර නමුත් ආරක්ෂිත වේ. සමස්ත මානයන් බෙන්ට්ලි අට අගයන් තුනකින් තීරණය වේ: සිරුරේ දිග, සිරුරේ පළල සහ සිරුරේ උස. රීතියක් ලෙස, දිග මනිනු ලබන්නේ ඉදිරිපස බම්පරයේ වඩාත්ම නෙරා ඇති ස්ථානයේ සිට පසුපස බම්පරයේ දුරස්ථ ස්ථානය දක්වා ය. ශරීරයේ පළල පුළුල්ම ස්ථානයේ මනිනු ලැබේ: රීතියක් ලෙස, මේවා රෝද ආරුක්කු හෝ ශරීරයේ මධ්යම කුළුණු වේ. නමුත් උස සමඟ, සෑම දෙයක්ම එතරම් සරල නැත: එය බිම සිට මෝටර් රථයේ වහලය දක්වා මනිනු ලැබේ; රේල් පීලි වල උස ශරීරයේ සමස්ත උසට ඇතුළත් නොවේ. මානයන් බෙන්ට්ලි අට 5268 x 1887 x 1486 මි.මී., සහ බර 2285 සිට...