ඇරඹුම් පරිමාව

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව Aurus Komendant

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. Aurus Komendant සඳහා කඳ 600 ලීටර්, වින්යාසය මත පදනම්ව. කඳ පරිමාව Aurus Komendant 2022, ජීප් / suv 5 දොරවල්, 1 වන පරම්පරාව, EMP-4124 09.2022 - වර්තමානය විකල්ප කඳ ධාරිතාව, l 4.4 AT AWD Komendant 600

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව Changan CS55 Plus

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. වින්‍යාසය මත පදනම්ව, Changan CS55 Plus ලීටර් 505 සඳහා කඳ. කඳ පරිමාව Changan CS55 Plus 2021, ජීප් / suv 5 දොරවල්, 2 වන පරම්පරාව 03.2021 - දැනට විකල්ප කඳ ධාරිතාව, l 1.5 AMT Tech 505

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව Volvo 480

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. Volvo 480 හි කඳ වින්‍යාසය මත පදනම්ව ලීටර් 160 කි. කඳ පරිමාව Volvo 480 2nd Restyling 1994, 3-දොර හැච්බැක්, 1 වන පරම්පරාව 05.1994 - 09.1995 උපකරණ කඳ ධාරිතාව, l 1.7 160 AT ES 1.7 160 AT GT 1.7 Trunkback 160 වෙළුම Volvo1.7, hatch 160 පරිමාව 2.0

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව Volvo 345

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. Volvo 345 380 ලීටර් සඳහා කඳ, වින්යාසය මත පදනම්ව. කඳ පරිමාව Volvo 345 1979, 5-දොර හැච්බැක්, 1 වන පරම්පරාව, 345 02.1979 - 11.1982 උපකරණ කඳ ධාරිතාව, l 1.4 MT L 380 1.4 MT DL 380 1.4 CVT L380 CVT L 1.4 MT GLS 380

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව Volvo 343

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. Volvo 343 380 ලීටර් සඳහා කඳ, වින්යාසය මත පදනම්ව. කඳ පරිමාව Volvo 343 1976, 3-දොර හැච්බැක්, 1 වන පරම්පරාව, 343 02.1976 - 11.1982 උපකරණ ගමන් මලු ධාරිතාව, l 1.4 380MT GLS 1.4

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව Volvo 340

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. Volvo 340 හි කඳ වින්‍යාසය මත පදනම්ව ලීටර් 380 සිට 400 දක්වා වේ. කඳ පරිමාව Volvo 340 1982, sedan, 1 වන පරම්පරාව 03.1982 - 11.1991 විකල්ප කඳ ධාරිතාව, l 1.4 400 CVT DL 1.4 කඳ පරිමාව Volvo 400 1.4, හැච්බැක් දොරවල් 400,…

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව Mercedes EQS SUV

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. Mercedes EQS SUV ලීටර් 645 සඳහා කඳ, වින්‍යාසය මත පදනම්ව. කඳ පරිමාව Mercedes-Benz EQS SUV 2022, ජීප් / suv 5 දොරවල්, 1 වන පරම්පරාව, X296 04.2022 - දැනට උපකරණ ගමන් මලු ධාරිතාව, එල්-ඊකල් 450 4 645 450 4 645 450 4 645 450 EQS 4 645 450 4 645 450 4 645 450 4 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX EQS XNUMX XNUMXMATIC

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව Mercedes EQB

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. Mercedes EQB ලීටර් 495 සඳහා කඳ, වින්‍යාසය මත පදනම්ව. කඳ පරිමාව Mercedes-Benz EQB 2021, ජීප් / suv 5 දොරවල්, 1 පරම්පරාව, X243 04.2021 - දැනට විකල්ප කඳ ධාරිතාව, l EQB 250 495 EQB 250+ 495 EQB 300 4MATIC 495 EQB 350 4MATIC 495

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව Kia K7

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. Kia K7 හි කඳ වින්‍යාසය මත පදනම්ව ලීටර් 451 සිට 453 දක්වා වේ. කඳ පරිමාව Kia K7 නැවත සකස් කිරීම 2019, සෙඩාන්, 2වන පරම්පරාව, YG 06.2019 - 04.2021 විකල්ප කඳ ධාරිතාව, l 2.2 R E-VGT AT 2WD Prestige 453 2.2 R E-VGT AT 2WD 453D HE Nobless 2.4WD 2V 453 HE Nobless 2.4V2 453 2.4 HEV AT 2WD අත්සන 453 2.5 GDI AT 2WD Prestige 453 2.5 GDI 2WD…

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව Jeep Grand Wagonier

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. ජීප් ග්‍රෑන්ඩ් වැගෝනියර් රථයේ කඳ වින්‍යාසය අනුව ලීටර් 776 කි. කඳ පරිමාව Jeep Grand Wagoneer 2021, ජීප් / suv 5 දොරවල්, 3 වන පරම්පරාව, WS 03.2021 - වර්තමානය කඳ ධාරිතාව, එල්

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව Chevrolet Grove

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. Chevrolet Grove හි කඳ වින්‍යාසය මත පදනම්ව ලීටර් 1194 කි. කඳ පරිමාව Chevrolet Groove 2020, ජීප් / suv 5 දොරවල්, 1 පරම්පරාව 03.2020 - වර්තමානය විකල්ප කඳ ධාරිතාව, l 1.4T CVT LT 1194 1.4T CVT Premier 1194

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව බෙන්ට්ලි ටර්බෝ ආර්

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. Bentley Turbo R 510 ලීටර් මත කඳ, වින්යාසය මත පදනම්ව. කඳ පරිමාව Bentley Turbo R 2nd restyling 1997, sedan, 1 වන පරම්පරාව 08.1997 - 10.1998 Trim Trunk ධාරිතාව, l 6.8 AT Turbo RT 510 Trunk volume Bentley Turbo R facelift 1988, sedan -1 cat, 08.1988st generation 07.1997 cat, 6.8st generation. AT Turbo R 510 6.8 cat. AT Turbo R LWB 510 6.8 AT Turbo R 510 6.8 AT Turbo...

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව බෙන්ට්ලි අට

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. බෙන්ට්ලි අටේ කඳ වින්‍යාසය මත පදනම්ව ලීටර් 510 කි. කඳ පරිමාව බෙන්ට්ලි අට නැවත සකස් කිරීම 1988, සෙඩාන්, 1 වන පරම්පරාව 07.1988 - 01.1993 උපකරණ කඳ ධාරිතාව, l 6.8 AT අට 510 කඳ පරිමාව බෙන්ට්ලි අට 1984, සෙඩාන්, 1 වන පරම්පරාව 03.1984. 06.1988 Equip6.8 ධාරිතාව 510 - 6.8 510 AT.1988 - 1 AT අට 07.1988 කඳ පරිමාව බෙන්ට්ලි අට නැවත සකස් කිරීම 01.1993, සෙඩාන්, 6.8 වන පරම්පරාව XNUMX - XNUMX විකල්ප කඳ ධාරිතාව, l XNUMX AT…

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  බෙන්ට්ලි කොන්ටිනෙන්ටල් කඳ පරිමාව

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. Bentley Continental හි කඳ වින්‍යාසය අනුව ලීටර් 520 කි. කඳ පරිමාව බෙන්ට්ලි කොන්ටිනෙන්ටල් 1984, විවෘත ශරීරය, 1 පරම්පරාව 07.1984 - 07.1995 උපකරණ කඳ ධාරිතාව, l 6.8 AT කොන්ටිනෙන්ටල් 520 කඳ පරිමාව බෙන්ට්ලි කොන්ටිනෙන්ටල් 1984, විවෘත ශරීරය, 1 පරම්පරාව 07.1984 ධාරිතාව 07.1995

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  බෙන්ට්ලි බෘක්ලන්ඩ්ස් කඳ පරිමාව

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. Bentley Brooklands හි කඳ වින්‍යාසය මත පදනම්ව ලීටර් 402 සිට 510 දක්වා වේ. කඳ වෙළුම් බූක්ලන්ඩ්ස් 2007 කූපේ 2 වන පරම්පරාව 03.2007 - 05.2011 TRANTLE TRUNLY TRUNG BROKTY STANAN 6.8 ටෝක්ලන්ඩ්ස් ටෝක් 402 බෘක්ලන්ඩ්ස් ආර් 1992 1 බෘක්ලන්ඩ්ස් ආර් එල්ඩබ්ලිව්බී 06.1992 කඳ පරිමාව බෙන්ට්ලි බෘක්ලන්ඩ්ස් 10.1998,…

 • කඳ ප්රමාණය
  ඇරඹුම් පරිමාව

  කඳ පරිමාව Bentley Azur

  ඉඩකඩ සහිත කඳක් ගොවිපලෙහි ප්රයෝජනවත් වේ. බොහෝ මෝටර් රථ හිමියන්, මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට තීරණයක් ගන්නා විට, කඳේ ධාරිතාව දෙස බලන පළමු අයගෙන් එකකි. ලීටර් 300-500 - මේවා නවීන මෝටර් රථ පරිමාව සඳහා වඩාත් පොදු අගයන් වේ. ඔබට පසුපස ආසන නැමිය හැකි නම්, කඳ තවත් වැඩි වේ. Bentley Azur මත කඳ වින්යාසය අනුව ලීටර් 310 කි. කඳ පරිමාව Bentley Azure 2006, විවෘත ශරීරය, 2 වන පරම්පරාව 04.2006 - 08.2010 උපකරණ කඳ ධාරිතාව, l 6.8 AT Azure 310 6.8 AT Azure T 310 Trunk volume Bentley Azure 1994, විවෘත ශරීරය 1. 11.1994 උත්පාදන ධාරිතාව, 10.2003 පරම්පරාවේ 6.8 310 6.8 AT Azure Final Series 310 6.8 AT Azure Mulliner 310 Trunk volume Bentley Azure 2006 විවෘත...