ටර්කි

 • ටර්කි

  Torque Aurus Komendant

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. ව්යවර්ථ Aurus Komendant 880 N * m වේ. Torque Aurus Komendant 2022, ජීප් / suv 5 දොරවල්, 1 පරම්පරාව, EMP-4124 09.2022 - වර්තමානය වෙනස් කිරීම උපරිම ව්‍යවර්ථය, N*m එන්ජින් සන්නාමය 4.4 l, 598 hp, පෙට්‍රල්, ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණය, සම්පූර්ණ…

 • ටර්කි

  ව්යවර්ථ Volvo 850

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. Volvo 850 හි ව්යවර්ථය 170 සිට 350 Nm දක්වා පරාසයක පවතී. ව්යවර්ථ Volvo 850 නැවත සකස් කිරීම 1993, වැගන්, 1 වන පරම්පරාව 08.1993 - 12.1996 වෙනස් කිරීම උපරිම ව්යවර්ථය, N * m එන්ජින් සන්නාමය 2.0 l, 126 hp, පෙට්රල්, අතින් සම්ප්රේෂණය, ...

 • ටර්කි

  ව්යවර්ථ Volvo 480

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. Volvo 480 හි ව්යවර්ථය 135 සහ 175 Nm අතර වේ. ව්යවර්ථ වොල්වෝ 480 2 වන නැවත සකස් කිරීම 1994, හැච්බැක් දොරවල් 3, 1 පරම්පරාව 05.1994 - 09.1995 වෙනස් කිරීම උපරිම ව්යවර්ථය, N * m එන්ජින් සන්නාමය 2.0 l, 109 ...

 • ටර්කි

  ව්යවර්ථ Volvo 345

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. Volvo 345 හි ව්යවර්ථය 105 සිට 150 N * m දක්වා වේ. ව්යවර්ථ Volvo 345 1979, හැච්බැක් 5 දොරවල්, 1 පරම්පරාව, 345 02.1979 - 11.1982 වෙනස් කිරීම උපරිම ව්යවර්ථය, N * m එන්ජින් සන්නාමය 1.4 l, 64 hp, ...

 • ටර්කි

  ව්යවර්ථ Volvo 343

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. Volvo 343 හි ව්යවර්ථය 105 සිට 150 N * m දක්වා වේ. ව්යවර්ථ Volvo 343 1976, හැච්බැක් 3 දොරවල්, 1 පරම්පරාව, 343 02.1976 - 11.1982 වෙනස් කිරීම උපරිම ව්යවර්ථය, N * m එන්ජින් සන්නාමය 1.4 l, 64 hp, ...

 • ටර්කි

  ව්යවර්ථ Volvo 340

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. Volvo 340 හි ව්යවර්ථය 100 සහ 150 Nm අතර වේ. ව්යවර්ථ Volvo 340 1982, sedan, 1 වන පරම්පරාව 03.1982 - 11.1991 වෙනස් කිරීම උපරිම ව්යවර්ථය, N * m එන්ජින් වෙළඳ නාමය 1.6 l, 54 hp, ඩීසල්, අතින් සම්ප්රේෂණය, ඉදිරිපස ...

 • ටර්කි

  ව්යවර්ථ Porsche 356

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. ව්යවර්ථ Porsche 356 70 සිට 162 N * m දක්වා පරාසයක පවතී. ව්යවර්ථ Porsche 356 1963, විවෘත ශරීරය, 4 වන පරම්පරාව, C, T6 06.1963 - 04.1965 වෙනස් කිරීම උපරිම ව්යවර්ථය, N * m එන්ජින් වෙළඳ නාමය 1.6 l, 75 hp, ...

 • ටර්කි

  ව්යවර්ථ Kia K7

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. Kia K7 හි ව්යවර්ථය 206 සිට 441 N * m දක්වා වේ. ව්‍යවර්ථ Kia K7 නැවත සකස් කිරීම 2019, සෙඩාන්, 2 වන පරම්පරාව, YG 06.2019 - 04.2021 වෙනස් කිරීම උපරිම ව්‍යවර්ථය, N * m එන්ජින් සන්නාමය 2.4 l, 159 hp, පෙට්‍රල්,...

 • ටර්කි

  ව්යවර්ථ ජීප් වැගෝනියර්

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. Jeep Wagonier හි ව්‍යවර්ථය 548 සිට 634 Nm දක්වා පරාසයක පවතී. Torque Jeep Wagoneer 2021, ජීප්/suv 5 දොරවල්, 3 වන පරම්පරාව, WS 03.2021 - වර්තමානය වෙනස් කිරීම උපරිම ව්‍යවර්ථය, N*m එන්ජින් සන්නාමය 5.7 l, 392 hp,...

 • ටර්කි

  ව්‍යවර්ථ ජීප් ග්‍රෑන්ඩ් වැගෝනියර්

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. ජීප් ග්‍රෑන්ඩ් වැගෝනියර් හි ව්‍යවර්ථය 617 සිට 678 N * m දක්වා වේ. ව්‍යවර්ථ ජීප් Grand Wagoneer 2021 ජීප්/suv දොර 5 4 වන පරම්පරාව 03.2021 - දැනට වෙනස් කිරීම උපරිම ව්‍යවර්ථය, N*m එන්ජින් සන්නාමය 6.4 l, 471...

 • ටර්කි

  ව්යවර්ථ Hyundai අභ්යවකාශය

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. Hyundai Aero Space හි ව්‍යවර්ථය 1079 සිට 1200 N * m දක්වා වේ. ව්‍යවර්ථ Hyundai Aero Space 1995, බස්, 2 වන පරම්පරාව, MS8 07.1995 - 01.2010 වෙනස් කිරීම උපරිම ව්‍යවර්ථය, N * m එන්ජින් සන්නාමය 11.1 l, 290 hp,...

 • ටර්කි

  ව්යවර්ථ Hyundai Aero Queen

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. Hyundai Aero Queen හි ව්‍යවර්ථය 1200 N * m වේ. ව්‍යවර්ථ Hyundai Aero Queen 1991, බස්, 2 වන පරම්පරාව, MS8 02.1991 - 01.2010 වෙනස් කිරීම උපරිම ව්‍යවර්ථය, N * m එන්ජින් සන්නාමය 12.3 l, 320 hp, ඩීසල්, අතින් සම්ප්‍රේෂණය, පසුපස ...

 • ටර්කි

  ව්යවර්ථ Chevrolet Grove

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. Chevrolet Grove හි ව්යවර්ථය 147 N * m වේ. 2020 Chevrolet Groove Torque Jeep/Suv 5D 1වන පරම්පරාව 03.2020 - වර්තමානය වෙනස් කිරීම උපරිම ව්‍යවර්ථය, N*m එන්ජින් සන්නාමය 1.5 l, 110 hp, පෙට්‍රල්, විචල්‍ය (CVT), ඉදිරිපස…

 • ටර්කි

  ව්යවර්ථ බෙන්ට්ලි ටර්බෝ ආර්

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. Bentley Turbo R හි ව්යවර්ථය 660 සිට 800 N * m දක්වා වේ. ව්යවර්ථ Bentley Turbo R 2nd restyling 1997, sedan, 1 වන පරම්පරාව 08.1997 - 10.1998 වෙනස් කිරීම උපරිම ව්යවර්ථය, N * m එන්ජින් සන්නාමය 6.8 l, 404 ...

 • ටර්කි

  ව්යවර්ථ බෙන්ට්ලි අට

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. බෙන්ට්ලි අටේ ව්‍යවර්ථය 540 N * m වේ. ව්‍යවර්ථ බෙන්ට්ලි අට නැවත සකස් කිරීම 1988, සෙඩාන්, 1 වන පරම්පරාව 07.1988 - 01.1993 වෙනස් කිරීම උපරිම ව්‍යවර්ථය, N * m එන්ජින් සන්නාමය 6.8 l, 205 hp, පෙට්‍රල්, ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණය, පසුපස රෝද ධාවකය (FR)...

 • ටර්කි

  Torque Bentley Continental

  ව්යවර්ථය. මෝටර් රථයේ එන්ජිම දොඹකරය හරවන බලය මෙයයි. ව්‍යවර්ථ බලය සාම්ප්‍රදායිකව මනිනු ලබන්නේ භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වඩාත් නිවැරදි වන කිලෝ නිව්ටන් වලින් හෝ අපට වඩාත් හුරුපුරුදු මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් වලින් ය. විශාල ව්‍යවර්ථය යනු වේගවත් ආරම්භයක් සහ වේගවත් ත්වරණයකි. සහ අඩු, මෝටර් රථය ධාවන තරඟයක් නොව, මෝටර් රථයක් පමණක් බව. නැවතත්, ඔබ මෝටර් රථයේ ස්කන්ධය දෙස බැලිය යුතුය, දැවැන්ත මෝටර් රථයකට බරපතල ව්යවර්ථයක් අවශ්ය වන අතර සැහැල්ලු මෝටර් රථයක් එය නොමැතිව හොඳින් ජීවත් වනු ඇත. ව්යවර්ථ Bentley Continental 540 සිට 550 N * m දක්වා පරාසයක පවතී. ව්යවර්ථ Bentley Continental 1984, විවෘත ශරීරය, 1 වන පරම්පරාව 07.1984 - 07.1995 වෙනස් කිරීම උපරිම ව්යවර්ථය, N * m එන්ජින් වෙළඳ නාමය 6.8 l, 200 hp, පෙට්රල්, ස්වයංක්රීය සම්ප්රේෂණය, ...