• කරදර කේතය P0851 විස්තරය.
    OBD2 දෝෂ කේත

    P0851 Park/Neutral Position Switch Input Circuit low

    P0851 – OBD-II ගැටළු කේතය තාක්ෂණික විස්තරය P0851 ගැටළු කේතය මඟින් පාර්ක්/උදාසීන ස්ථාන මාරු ආදාන පරිපථය අඩු බව පෙන්නුම් කරයි. ගැටළු කේතය P0851 යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ගැටළු කේතය P0851 පෙන්නුම් කරන්නේ Park/Neutral Position (PNP) ස්විච් ආදාන පරිපථය අඩු බවයි. ස්වයංක්‍රීය සම්ප්‍රේෂණවල PRNDL ලෙසද හැඳින්වෙන මෙම ස්විචය පාර්ක් සහ මධ්‍යස්ථ ස්ථාන ඇතුළුව වාහනයේ ගියර් ස්ථානය පාලනය කරයි. PNP ස්විචයෙන් ලැබෙන සංඥාව අපේක්ෂිත මට්ටමට වඩා පහළින් ඇති බව ECM අනාවරණය කරගත් විට, එය P0851 කරදර කේතය ජනනය කරයි. විය හැකි හේතු P0851 කරදර කේතයේ ඇති විය හැකි හේතු: ගැටලුව නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට සහ නිවැරදි කිරීමට ඔබ සුදුසුකම් ලත් වාහන කාර්මිකයෙකු හෝ සේවා මධ්‍යස්ථානයක් සම්බන්ධ කර ගැනීම නිර්දේශ කෙරේ. කරදර කේතය P0851 හි රෝග ලක්ෂණ මොනවාද? කේතය සහිත රෝග ලක්ෂණ...