වාහන නිෂ්කාශනය

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  නිෂ්කාශනය Aurus Komendant

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, නිෂ්පාදකයා Aurus Komendant ඔහුට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්කාශනය මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Aurus Komendant හි ධාවන උස මිලිමීටර් 230 කි. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, කම්පන අවශෝෂක සඳහා ස්පේසර් ආධාරයෙන් ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය වැඩි කළ හැකිය.

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  Clearance Changan CS55 Plus

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, නිෂ්පාදකයා වන Changan CS55 Plus නිෂ්කාශනය ඔහුට ගැලපෙන පරිදි මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Changan CS55 Plus හි ධාවන උස 190 mm වේ. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය ස්පේසර් ආධාරයෙන් වැඩි කළ හැකිය ...

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  Clearance Volvo 850

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, Volvo 850 නිෂ්පාදකයා ඔහුට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්කාශනය මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Volvo 850 හි ධාවන උස 150mm වේ. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, කම්පන අවශෝෂක සඳහා ස්පේසර් ආධාරයෙන් ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය වැඩි කළ හැකිය.

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  Clearance Volvo 480

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, Volvo 480 නිෂ්පාදකයා ඔහුට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්කාශනය මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Volvo 480 හි ධාවන උස 160mm වේ. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, කම්පන අවශෝෂක සඳහා ස්පේසර් ආධාරයෙන් ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය වැඩි කළ හැකිය.

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  Clearance Volvo 345

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, Volvo 345 නිෂ්පාදකයා ඔහුට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්කාශනය මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Volvo 345 හි ධාවන උස මිලිමීටර් 160 කි. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, කම්පන අවශෝෂක සඳහා ස්පේසර් ආධාරයෙන් ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය වැඩි කළ හැකිය.

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  Clearance Volvo 343

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, Volvo 343 නිෂ්පාදකයා ඔහුට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්කාශනය මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Volvo 343 හි ධාවන උස මිලිමීටර් 160 කි. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, කම්පන අවශෝෂක සඳහා ස්පේසර් ආධාරයෙන් ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය වැඩි කළ හැකිය.

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  Clearance Volvo 340

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, Volvo 340 නිෂ්පාදකයා ඔහුට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්කාශනය මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Volvo 340 හි ධාවන උස 160mm වේ. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, කම්පන අවශෝෂක සඳහා ස්පේසර් ආධාරයෙන් ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය වැඩි කළ හැකිය.

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  Clearance Porsche 356

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, Porsche 356 නිෂ්පාදකයා ඔහුට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්කාශනය මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Porsche 356 රථයේ ධාවන උස 175 mm වේ. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, කම්පන අවශෝෂක සඳහා ස්පේසර් ආධාරයෙන් ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය වැඩි කළ හැකිය.

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  Clearance Mercedes EQS SUV

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, Mercedes-Benz EQS SUV නිෂ්පාදකයා ඔහුට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්කාශනය මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Mercedes EQS SUV රථයේ ධාවන උස 178 mm වේ. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය ස්පේසර් ආධාරයෙන් වැඩි කළ හැකිය ...

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  බිම් නිෂ්කාශනය Mercedes EQB

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, නිෂ්පාදකයා Mercedes-Benz EQB නිෂ්කාශනය ඔහුට ගැලපෙන පරිදි මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Mercedes EQB හි ධාවන උස 154 mm වේ. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, කම්පන අවශෝෂක සඳහා ස්පේසර් ආධාරයෙන් ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය වැඩි කළ හැකිය.

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  නිෂ්කාශනය Kia K7

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, Kia K7 නිෂ්පාදකයා ඔහුට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්කාශනය මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Kia K7 හි ධාවන උස 140 mm වේ. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, කම්පන අවශෝෂක සඳහා ස්පේසර් ආධාරයෙන් ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය වැඩි කළ හැකිය.

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  නිෂ්කාශන ජීප් වැගෝනියර්

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, Jeep Wagoneer නිෂ්පාදකයා තමාට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්කාශනය මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. ජීප් වැගෝනියර් රථයේ ධාවන උස 210 මි.මී. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, කම්පන අවශෝෂක සඳහා ස්පේසර් ආධාරයෙන් ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය වැඩි කළ හැකිය.

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  ක්ලියරන්ස් ජීප් ග්‍රෑන්ඩ් වැගෝනියර්

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, Jeep Grand Wagoneer නිෂ්පාදකයා ඔහුට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්කාශනය මැන බලයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. ජීප් ග්‍රෑන්ඩ් වැගෝනියර් රථයේ ධාවන උස 210 මි.මී. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය ස්පේසර් ආධාරයෙන් වැඩි කළ හැකිය ...

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  නිෂ්කාශනය Hyundai Aero Space

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, නිෂ්පාදකයා වන Hyundai Aero Space ඔහුට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්කාශනය මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Hyundai Aero Space හි ධාවන උස 190 mm වේ. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය ස්පේසර් ආධාරයෙන් වැඩි කළ හැකිය ...

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  බිම් නිෂ්කාශනය Hyundai Aero Queen

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, නිෂ්පාදකයා වන Hyundai Aero Queen නිෂ්කාශනය ඔහුට ගැලපෙන පරිදි මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Hyundai Aero Queen රථයේ ධාවන උස 190 mm වේ. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය ස්පේසර් ආධාරයෙන් වැඩි කළ හැකිය ...

 • නිෂ්කාශනය
  වාහන නිෂ්කාශනය

  නිෂ්කාශනය Chevrolet Grove

  බිම් නිෂ්කාශනය යනු වාහනයේ සිරුරේ මධ්‍යයේ පහළම ස්ථානයේ සිට බිමට ඇති දුරයි. කෙසේ වෙතත්, නිෂ්පාදකයා වන Chevrolet Groove ඔහුට ගැලපෙන පරිදි නිෂ්කාශනය මනිනු ලබයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කම්පන අවශෝෂක, එන්ජින් ඔයිල් පෑන් හෝ මෆ්ලර් සිට ඇස්ෆල්ට් දක්වා ඇති දුර ප්‍රකාශිත බිම් නිෂ්කාශනයට වඩා අඩු විය හැකි බවයි. සිත්ගන්නා කරුණක්: මෝටර් රථ ගැනුම්කරුවන් නිෂ්කාශනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරයි, මන්ද අපේ රටේ හොඳ බිම් නිෂ්කාශනය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින්, එය සීමාවන් දක්වා වාහන නැවැත්වීමේදී හිසරදයෙන් ඔබව ගලවා ගනු ඇත. Chevrolet Grove හි ධාවන උස 157 මි.මී. නමුත් නිවාඩුවක් ගත කරන විට හෝ මිලදී ගැනීම් සමඟ ආපසු පැමිණෙන විට ප්රවේශම් වන්න: පටවා ඇති මෝටර් රථයක් පහසුවෙන්ම බිම නිෂ්කාශනය සෙන්ටිමීටර 2-3 ක් අහිමි වනු ඇත. අවශ්‍ය නම්, කම්පන අවශෝෂක සඳහා ස්පේසර් ආධාරයෙන් ඕනෑම මෝටර් රථයක නිෂ්කාශනය වැඩි කළ හැකිය.