පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Aurus Komendant සමඟ 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. 100 km / h දක්වා වේගවත් කිරීමේ කාලය Aurus Komendant - තත්පර 6.5. Aurus Komendant 100 සඳහා 2022 දක්වා වේගවත් කිරීම, ජීප් / suv 5 දොරවල්, 1 පරම්පරාව, EMP-4124 09.2022 –...

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Volvo 100 හි 850 දක්වා වේගවත් කිරීම

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. ත්වරණය 100 km / h Volvo 850 - තත්පර 6.9 සිට 11.7 දක්වා. Volvo 100 නැවත සකස් කිරීම 850, ස්ටේෂන් වැගන්, 1993 වන පරම්පරාව 1 හිදී 08.1993 දක්වා වේගවත් කිරීම...

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Volvo 100 හි 480 දක්වා වේගවත් කිරීම

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. ත්වරණය 100 km / h Volvo 480 - තත්පර 8.5 සිට 10.9 දක්වා. Volvo 100 480nd restyling 2 දී 1994 දක්වා ත්වරණය, හැච්බැක් දොරවල් 3, ...

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Volvo 100 හි 340 දක්වා වේගවත් කිරීම

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. ත්වරණය 100 km / h Volvo 340 - තත්පර 17.3 සිට 20 දක්වා. Volvo 100 340, sedan, 1982 වන පරම්පරාව 1 - 03.1982 දක්වා වේගවත් කිරීම.

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Renault R100 හි 9 දක්වා ත්වරණය

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. ත්වරණ කාලය 100 km / h දක්වා Renault R9 - තත්පර 12.8 සිට 13.1 දක්වා. Renault R100 9rd restyling 3 සඳහා 1997 දක්වා ත්වරණය, sedan, 1 වන පරම්පරාව, ...

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Porsche 100 හි 356 දක්වා වේගවත් කිරීම

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. ත්වරණ කාලය පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා Porsche 356 - තත්පර 8.9 සිට 14.6 දක්වා. Porsche 100 356 දී 1963 දක්වා වේගවත් කිරීම, විවෘත ශරීරය, 4 වන පරම්පරාව, C,...

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Mercedes-Benz EQS SUV හි 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. 100 km / h දක්වා වේගවත් කිරීමේ කාලය Mercedes-Benz EQS SUV - තත්පර 4.6 සිට 6.7 දක්වා. Mercedes-Benz EQS SUV 100 හි 2022 දක්වා වේගවත් කිරීම, ජීප් / suv 5 දොරවල්,…

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Mercedes-Benz EQE හි 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. ත්වරණ කාලය පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා Mercedes-Benz EQE - තත්පර 3.5 සිට 7.3 දක්වා. Mercedes-Benz EQE 100, sedan, 2021 වන පරම්පරාව, V1 295 හිදී 09.2021 දක්වා ත්වරණය…

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Mercedes-Benz EQB හි 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. 100 km / h දක්වා වේගවත් කිරීමේ කාලය Mercedes-Benz EQB - තත්පර 6.2 සිට 8.9 දක්වා. Mercedes-Benz EQB 100 හි 2021 දක්වා වේගවත් කිරීම, ජීප් / suv 5 දොරවල්, 1 පරම්පරාව,…

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Geely Tugella FY100 හි 11 දක්වා වේගවත් කිරීම

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. 100 km / h දක්වා වේගවත් කිරීමේ කාලය Geely Tugella FY11 - තත්පර 6.9. Geely Tugella FY100 නැවත සකස් කිරීම 11 දී 2022 දක්වා වේගවත් කිරීම, ජීප් / suv 5 දොරවල්, 1 පරම්පරාව ...

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Bentley Turbo R හි 100 දක්වා ත්වරණය

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල සහ ව්‍යවර්ථය මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම “දැන ගත හැකිය”. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. Bentley Turbo R - තත්පර 100 සිට 5.9 දක්වා ත්වරණ කාලය පැයට කිලෝමීටර 7.8 දක්වා. Bentley Turbo R 100nd restyling 2 දී 1997 දක්වා ත්වරණය, sedan,...

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  බෙන්ට්ලි අටේ 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. ත්වරණ කාලය පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා බෙන්ට්ලි අට - තත්පර 10.4 සිට 11.3 දක්වා. Bentley Eight Restyling 100, sedan, 1988 වන පරම්පරාව 1 දී 07.1988 දක්වා වේගවත් කිරීම...

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Bentley Continental හි 100 දක්වා ත්වරණය

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. Bentley Continental - තත්පර 100 සිට 10.4 දක්වා ත්වරණ කාලය පැයට කිලෝමීටර 11.8 දක්වා. Bentley Continental 100 දී 1984 දක්වා ත්වරණය, විවෘත ශරීරය, 1 වන පරම්පරාව 07.1984…

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Bentley Brooklands හි 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. ත්වරණ කාලය 100 km / h Bentley Brooklands - තත්පර 5.2 සිට 10.5 දක්වා. Bentley Brooklands 100 Coupe 2007nd Generation 2 හිදී 03.2007 දක්වා වේගවත් කිරීම –...

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Bentley Azure හි 100 දක්වා අධි ඔරලෝසුව

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. ත්වරණ කාලය පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා Bentley Azure - තත්පර 5.4 සිට 6.6 දක්වා. Bentley Azure 100 සඳහා 2006 දක්වා වේගවත් කිරීම, විවෘත ශරීරය, 2 වන පරම්පරාව 04.2006 ...

 • පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා වේගවත් කිරීම

  Chery Tiggo 100 Pro සඳහා 4 දක්වා අධිස්පන්දනය

  සිය ගණනකට වේගවත් කිරීම මෝටර් රථයේ බලය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. අශ්වබල හා ව්යවර්ථ මෙන් නොව, පැයට කිලෝමීටර 100 දක්වා ත්වරණය කිරීමේ කාලය සැබවින්ම "දැනෙන්නට" හැකිය. මෝටර් රථවලින් අතිමහත් බහුතරයක් තත්පර 10-14 කින් බිංදුවේ සිට සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. සංචාර එන්ජින් සහ සම්පීඩක සහිත ආසන්න ක්‍රීඩා සහ බලහත්කාර මෝටර් රථ තත්පර 100 කින් හෝ ඊට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර 10 දක්වා ළඟා විය හැකිය. තත්පර 4කට අඩු කාලයකින් පැයට කිලෝමීටර් සියයක වේගයක් ළඟා කර ගත හැකි වන්නේ ලෝකයේ මෝටර් රථ දුසිම් කිහිපයක් පමණි. ආසන්න වශයෙන් එම නිෂ්පාදන කාර් සංඛ්‍යාව තත්පර 20ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ සිය ගණනක් දක්වා වේගවත් වේ. Chery Tiggo 100 Pro 4 km / h දක්වා වේගවත් කිරීමේ කාලය - තත්පර 9.7 සිට 14.6 දක්වා. Chery Tiggo 100 Pro 4 සඳහා 2021 දක්වා වේගවත් කිරීම, ජීප් / suv…