විලායක පෙට්ටිය

BMW 535i - E34 (1991-1994) - ෆියුස් පෙට්ටිය

නිෂ්පාදන වර්ෂය: 1991, 1992, 1993, 1994.

fusibles BMW 535i - E34 හි සිගරට් සැහැල්ලු ෆියුස් (විදුලි සොකට්) මෙය ෆියුස් එකක් ඉදිරිපස ෆියුස් පෙට්ටියේ අංක 5.

ෆියුස් පෙට්ටිය රියදුරුගේ පැත්තේ උපකරණ පුවරුවේ පතුලේ පිහිටා ඇත.

අංකයවිස්තරය1 කෙටි පරිපථ ශබ්ද සංඥා;

දුරකථනයක්

2)ආරම්භක රිලේ3)ආරක්ෂිත රිලේ (පර්යන්තය R)4ෆෑන් රිලේ5වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වොෂර් පොම්පය රිලේ6දුරකථන එලාම් රිලේ7ABS රිලේ (උපත 1994-95)8විසර්ජන රිලේ (K 61)9විසර්ජන රිලේ (K 15)10සහායක රිලේ (K 11)12Auxiliary relay13Auxiliary relay14 රිලේ රිලේ අධීක්ෂණ මොඩියුලයේ දෝෂ 15 ලාම්පුව පාලන මොඩියුලය

පසුපස බෙදාහැරීමේ පුවරුව පිටුපස ආසන කුෂන් යටතේ පිහිටා ඇති අතර සහායක රිලේ සහ පාලන මොඩියුල අඩංගු වේ.

අංකයවිස්තරය1Relay module2)සාමාන්‍ය ආකෘතිය3)පසුපස defroster relay4Wiper relay5Power protection relay6Fuse blocks7Fuse block (1992 සහ පසුව)

ඉලෙක්ට්රොනික ඒකකය හෝ ඊ-පෙට්ටිය එන්ජින් මැදිරියේ දකුණු පසුපස කෙළවරේ පිහිටා ඇත.

අංකයවිස්තරය1ABS හෝ කම්පන පාලන මොඩියුලය2)DME පාලන මොඩියුලය3)කෲස් පාලන මොඩියුලය4Relay පද්ධතිය (ප්‍රධාන)5ඉන්ධන පොම්පය රිලේ6ඔක්සිජන් සංවේදකය සහිත තාපන රිලේ

සහායක රිලේ පුවරුව එන්ජින් මැදිරියේ ඉදිරිපස වම් කෙළවරේ ස්ථාපනය කර ඇත.

අංකයවිස්තරය1Headlight cleaning and defrosting system module (Canada)2)සාමාන්‍ය වේග රිලේ3)High speed relay4Acoustic Telephone alarm relay5Air Conditioning relay6fusibili

ෆියුස් 1 සිට 29 දක්වා ඉදිරිපස සන්ධි පෙට්ටියේ ස්ථාපනය කර ඇත. අනෙකුත් ෆියුස් ස්ථාන වන්නේ පසුපස සන්ධි පෙට්ටිය (ෆියුස් #30-37 සහ #40-47) සහ සහායක රිලේ පැනලය (ෆියුස් #48, 49, හෝ #55-56) වේ.

අංකයඇම්පියර් [A]විස්තරය115ABS (ෆියුස් 17 ද බලන්න);

උපකරණ පුවරුව පරීක්ෂා කිරීම (ෆියුස් 15. 17. 20. 29 ද බලන්න);

ලාම්පු නිරීක්ෂණය (ෆියුස් 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15 ද බලන්න);

නැවතුම් පහන්;

කෲස් පාලනය (ෆියුස් 17 ද බලන්න);

ඔන්-බෝඩ් පරිගණකය (ෆියුස් 17 සහ 20 ද බලන්න);

ඉලෙක්ට්‍රොනික තෙරපුම් පාලනය (EML) (ෆියුස් 17, 20 ද බලන්න);

ඉලෙක්ට්රොනික සම්ප්රේෂණ පාලනය (ෆියුස් 12 සහ 17 බලන්න).

2) 7,5 ඉන්ධන එන්නත් (M60 එන්ජිම පමණි);

හෙඩ් ලයිට්/මීදුම (ෆියුස් 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 24 ද බලන්න);

ලාම්පු පාලනය (ෆියුස් 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15 ද බලන්න);

උපද්‍රව අනතුරු ඇඟවීමේ ස්විචය (ෆියුස් 3, 6, 13, 14 ද බලන්න);

හදිසි පාලන ඒකකය (ෆියුස් 6, 10, 11 ද බලන්න).

3) 7,5 හෙඩ් ලයිට්/මීදුම ලයිට් (ෆියුස් 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 24 ද බලන්න);

ලාම්පු පාලනය (ෆියුස් 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15 ද බලන්න);

දිශා දර්ශක සහ හදිසි විදුලි පහන් (ෆියුස් 2, 6, 13, 14 ද බලන්න);

හෙඩ්ලයිට් වොෂර් (කැනඩාව) (ෆියුස් 4, 5, 17, 22, 24 ද බලන්න);

ශරීර ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ (ZKE) (ෆියුස් 4, 5, 17, 24, 30, 47 ද බලන්න).

47,5 වාහන නැවැත්වීම/ටේල්/කැබ් ලයිට් (ෆියුස් 5, 15, 20 ද බලන්න);

ලාම්පු පාලනය (ෆියුස් 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15 ද බලන්න);

විදුලි දර්පණ (ෆියුස් 5, 12 ද බලන්න);

හෙඩ්ලයිට් වොෂර් (කැනඩාව) (ෆියුස් 3, 5, 17, 22, 24 ද බලන්න);

ශරීර ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ (ZKE) (ෆියුස් 3, 5, 17, 24, 30, 47 ද බලන්න).

510 හෙඩ් ලයිට්/මීදුම ලයිට් (ෆියුස් 2, 3, 7, 10, 11, 13, 14 බලන්න);

හෙඩ්ලයිට් වොෂර් (කැනඩාව) (ෆියුස් 3, 4, 17, 22, 24 ද බලන්න);

පසුපස විදුලි පහන් සහ එන්ජින් මැදිරි විදුලි පහන් (ෆියුස් 4, 15, 20 ද බලන්න);

බලපත්‍ර තහඩු ලයිට් (15, 21 ද බලන්න);

අත්වැසුම් මැදිරිය සහ සිගරට් සැහැල්ලු ආලෝකය (ෆියුස් 18, 21, 26 බලන්න);

අභ්යන්තර ආලෝකකරණය (ෆියුස් 17, 18, 20, 21 ද බලන්න);

ලාම්පු පාලනය (ෆියුස් 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15 ද බලන්න);

විදුලි දර්පණ (ෆියුස් 4, 12 ද බලන්න);

ශරීර ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ (ZKE) (ෆියුස් 3, 5, 17, 24, 30, 47 ද බලන්න).

615 දිශා දර්ශක සහ හදිසි විදුලි පහන් (ෆියුස් 2, 3, 13, 14 ද බලන්න);

හදිසි පාලන ඒකකය (ෆියුස් 2, 10, 11 ද බලන්න).

715 හෙඩ් ලයිට්/මීදුම ලයිට් (ෆියුස් 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15 ද බලන්න)

ලාම්පු පාලනය (ෆියුස් 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14 ද බලන්න)

87,5-915 අං;

දේශගුණික පාලනය (IHKR) (ෆියුස් 19, 20, 27, 29, 46 ද බලන්න);

ජංගම දුරකථනය (ෆියුස් 18 සහ 31 ද බලන්න);

අතිරේක විදුලි පංකාව (ෆියුස් 25 සහ 29 ද බලන්න).

107,5 හෙඩ් ලයිට්/මීදුම (ෆියුස් 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 ද බලන්න);

ලාම්පු පාලනය (ෆියුස් 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15 ද බලන්න);

දෝෂ නිරීක්ෂණ ඒකකය (ෆියුස් 2, 10, 11 ද බලන්න).

117,5 හෙඩ් ලයිට්/මීදුම (ෆියුස් 2, 3, 5, 7, 10, 13, 14 ද බලන්න);

ලාම්පු පාලනය (ෆියුස් 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15 ද බලන්න);

දෝෂ නිරීක්ෂණ ඒකකය (ෆියුස් 2, 10, 11 ද බලන්න).

1215 රෙදි සෝදන තුණ්ඩ හීටර්;

උපස්ථ විදුලි පහන්;

විදුලි දර්පණ;

මතක සෛල (ෆියුස් 16, 18, 42 ද බලන්න);

ඉලෙක්ට්රොනික සම්ප්රේෂණ පාලනය (ෆියුස් 1, 17 ද බලන්න).

137,5 හෙඩ් ලයිට්/මීදුම ලයිට් (ෆියුස් 2, 3, 5, 7, 10,11, 14 ද බලන්න);

දිශා දර්ශක/අවදානම් අනතුරු ඇඟවීමේ ලාම්පු (ෆියුස් 2, 3, 6, 14 ද බලන්න);

ලාම්පු පාලනය (ෆියුස් 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15 ද බලන්න).

147,5 හෙඩ් ලයිට්/මීදුම ලයිට් (ෆියුස් 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 37 ද බලන්න);

හැරවුම් සංඥා/අවදානම් අනතුරු ඇඟවීමේ ලාම්පු (ෆියුස් 2, 3, 6, 13 ද බලන්න);

ලාම්පු පාලනය (ෆියුස් 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15 ද බලන්න).

157,5 වාහන නැවැත්වීමේ ලයිට්/ටේල් ලයිට් (ෆියුස් 4, 5, 20 ද බලන්න);

බලපත්‍ර තහඩු ආලෝකය (ෆියුස් 5 සහ 21 ද බලන්න);

තිරිංග ලයිට් (ෆියුස් 1 ද බලන්න);

ලාම්පු පාලනය (ෆියුස් 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14 ද බලන්න).

1630 රත් වූ ආසන;

මතක ආසන (ෆියුස් 12, 18, 42 ද බලන්න);

ලුම්බිම් ආධාරක.

177,5 ඉන්ධන එන්නත් කිරීම (ෆියුස් 23 ද බලන්න);

ආරෝපණ පද්ධතිය;

ආරම්භකයා (?);

විදුලි කැබිනට් විදුලි පංකාව (ෆියුස් 28 ද බලන්න);

ඉලෙක්ට්රොනික සම්ප්රේෂණ පාලනය (ෆියුස් 1, 12 ද බලන්න);

ABSlTraction (ෆියුස් 1 ද බලන්න);

දොර අගුළු තාපකය (ෆියුස් 30 ද බලන්න);

කවුළු නියාමකය (ෆියුස් 30, 31, 47 ද බලන්න);

විදුලි සන්රූෆ් (ෆියුස් 30, 31, 47 ද බලන්න);

හෙඩ්ලයිට් වොෂර් (කැනඩාව) (ෆියුස් 3, 4, 5, 22, 24 ද බලන්න);

උපකරණ පුවරුව සහ අනතුරු ඇඟවීමේ ලාම්පු (ෆියුස් 1, 17, 20, 29 ද බලන්න);

ලාම්පු පාලනය (ෆියුස් 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15 ද බලන්න);

තිරිංග ලයිට් (ෆියුස් 15 ද බලන්න);

අභ්යන්තර ආලෝකකරණය (ෆියුස් 5, 18, 21, 30, 44 ද බලන්න);

ඉලෙක්ට්‍රොනික තෙරපුම් පාලනය (EML) (ෆියුස් 1, 20 ද බලන්න);

කෲස් පාලනය (ෆියුස් 1 ද බලන්න);

පුවරුවේ පරිගණකය, ලාම්පු මොනිටරය (ෆියුස් 1, 20 ද බලන්න);

මධ්යම ඉලෙක්ට්රොනික මොඩියුලය (ZKE) (ෆියුස් 3, 4, 5, 24, 30, 47 ද බලන්න).

1815අභ්‍යන්තර ආලෝකකරණය (ෆියුස් 5, 17, 21, 30, 44 ද බලන්න);

අත්වැසුම් පෙට්ටිය/සිගරට් සැහැල්ලු (ෆියුස් 5, 21, 26 ද බලන්න);

රේඩියෝ/සීඩී ප්ලේයරය (ෆියුස් 41 ද බලන්න);

ජංගම දුරකථනය (ෆියුස් 9, 31 ද බලන්න);

මතක සෛල (ෆියුස් 12, 16, 42 ද බලන්න);

සොරකම් විරෝධී පද්ධතිය (ඇල්පයින්) (ෆියුස් 21 ද බලන්න);

දුරස්ථ පාලක අගුල.

1930 ඒකාබද්ධ දේශගුණ පාලනය (IHKR) (ෆියුස් 9. 20. 27, 29, 46 බලන්න)207,5කණ්ඩායම් පාලනය/උපකරණ පාලනය (ෆියුස් 1, 17, 29 ද බලන්න);

වාහන නැවැත්වීම/අශ්ව/කැබ් ලයිට් (ෆියුස් 4, 5, 15 ද බලන්න);

අභ්යන්තර ආලෝකකරණය (ෆියුස් 5, 17, 18, 21, 30 ද බලන්න)

ඒකාබද්ධ දේශගුණ පාලනය (IHKR) (ෆියුස් 9, 19, 27, 29, 46 ද බලන්න);

ඔන්-බෝඩ් පරිගණකය (ෆියුස් 1, 17 ද බලන්න);

ඉලෙක්ට්‍රොනික තෙරපුම් පාලනය (EML) (ෆියුස් 1, 17 ද බලන්න).

217,5 බලපත්‍ර තහඩු ආලෝකකරණය (ෆියුස් 5 සහ 15 ද බලන්න);

අභ්යන්තර ආලෝකකරණය (ෆියුස් 5, 17, 18, 30, 44 ද බලන්න);

අත්වැසුම් පෙට්ටිය/සිගරට් සැහැල්ලු (ෆියුස් 5, 18, 26 ද බලන්න);

සොරකම්-විරෝධී පද්ධතිය (ඇල්පයින්) (ෆියුස් 18 ද බලන්න).

2230Wiper පීඩන නියාමකය (ADV) (ෆියුස් 15, 44 ද බලන්න);

හෙඩ්ලයිට් වොෂර් පාලනය (කැනඩාව) (ෆියුස් 3, 4, 5, 17, 24 ද බලන්න).

2315ඉන්ධන එන්නත්/ඉන්ධන පොම්පය (ෆියුස් 17ද බලන්න)2410Sistema di pulizia dei fari (Non USA);

වයිපර් පාලනය (SWSI) (ෆියුස් 44 ද බලන්න);

මධ්‍යම ශරීර ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ (ZKE) (ෆියුස් 3, 4, 5, 17, 30, 47 ද බලන්න).

2530අමතර විදුලි පංකාව (ෆියුස් 29 ද බලන්න)2630ක්ලිප් පුවරුව / ඇක්සෙන්ඩිසිගාරි (vedere anche i fusibili 5, 18, 21)277,5බිල්ට් වායු සමීකරණ (IHKR) (ෆියුස් 9, 19, 20, 29 නිවාස ද බලන්න) ද ෆියුස් 46);

ආරෝපණ පද්ධතිය (ෆියුස් 17 ද බලන්න);

රත් වූ ආසන;

පසුපස කවුළු defroster;

Servosterco (Servotronic).

297,5 ඒකාබද්ධ දේශගුණ පාලනය (IHKR) (ෆියුස් 9, 19, 20, 24, 27, 46 ද බලන්න);

අතිරේක විදුලි පංකාව (ෆියුස් 25 ද බලන්න);

උපකරණ පුවරුව/සංඥා ලාම්පු (ෆියුස් 1, 17, 20 ද බලන්න).

307,5 දොර බ්ලොක් හීටරය (ෆියුස් 17 ද බලන්න);

මධ්යම අගුලු දැමීම (ෆියුස් 31, 47 ද බලන්න);

කවුළු නියාමකය (ෆියුස් 17, 31, 47 ද බලන්න);

විදුලි සන්රූෆ් සෝපානය (ෆියුස් 17, 31, 47 ද බලන්න);

මධ්යම ඉලෙක්ට්රොනික කට්ටලය (ZKE) (ෆියුස් 3, 4, 5, 17, 24, 47 ද බලන්න);

අභ්යන්තර ආලෝකකරණය (ෆියුස් 5, 17, 18, 20, 21 ද බලන්න).

317,5 මධ්යම අගුලු දැමීම (ෆියුස් 30, 47 ද බලන්න);

කවුළු නියාමකය (ෆියුස් 17, 30, 47 ද බලන්න);

විදුලි සන්රූෆ් (ෆියුස් 17, 30, 47 ද බලන්න);

ජංගම දුරකථනය (ෆියුස් 9, 18 ද බලන්න).

327,5–3420විදුලි සුක්කානම් තීරු ගැලපීම3530මධ්‍යම අගුලු දැමීම3720පසුපස වයිපර්/වොෂර් (වතු)4015–4130රේඩියෝ/සීඩී ප්ලේයරය (ෆියුස් 18ද බලන්න);

රත් වූ ආසන.

4230විදුලි ආසන (ෆියුස් 43 ද බලන්න);

මතකය සහිත ආසන (ෆියුස් 12, 16, 18 ද බලන්න).

4330බල ආසන (ෆියුස් 42 ද බලන්න) 4430වයිපර් පාලනය (SWS) (ෆියුස් 24 ද බලන්න);

Windshield wiper පීඩන නියාමකය (SWS) (ෆියුස් 15, 22 ද බලන්න).

4630 ඒකාබද්ධ දේශගුණ පාලනය (IHKR) (ෆියුස් 9, 19, 20, 27, 29 බලන්න) 4730 ශරීර ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ (ZKE) (ෆියුස් 3, 4, 5, 17,24, 30, XNUMX ද බලන්න);

විදුලි සන්රූෆ් (ෆියුස් 17, 30, 31 ද බලන්න);

කවුළු නියාමකය (ෆියුස් 17, 30, 31 ද බලන්න);

මධ්යම අගුලු දැමීම (ෆියුස් 30 සහ 31 ද බලන්න).

4815–49––

අදහස් එක් කරන්න